Klima- og miljødepartementet (KLD)

Prop. 1 S

(2018–2019)

Tilråding frå Klima- og miljødepartementet 21. september 2018, godkjend i statsråd same dagen. (Regjeringa Solberg)

Dokumentet i pdf-format