Klima- og miljødepartementet (KLD)

5.1 Merknader til budsjettframlegget

Regjeringa foreslår ei samla løyving til Klima- og miljødepartementet på 14 130,321 mill. kroner på utgiftssida og 7 684,697 mill. kroner på inntektssida.

5.2 Utgifter

Utgifter under programkategori 12.10 fordelte på kapittel

(i 1 000 kr)

Kap.

Nemning

Rekneskap 2017

Saldert budsjett 2018

Forslag 2019

Pst. endr. 18/19

1400

Klima- og miljødepartementet

539 619

645 752

656 082

1,6

1410

Kunnskap om klima og miljø

829 901

810 399

946 710

16,8

1411

Artsdatabanken

66 247

69 793

5,4

1412

Meteorologiformål

439 036

468 686

486 448

3,8

Sum kategori 12.10

1 808 556

1 991 084

2 159 033

8,4

Utgifter under programkategori 12.20 fordelte på kapittel

(i 1 000 kr)

Kap.

Nemning

Rekneskap 2017

Saldert budsjett 2018

Forslag 2019

Pst. endr. 18/19

1420

Miljødirektoratet

4 035 402

4 246 095

4 233 127

-0,3

1422

Miljøvennleg skipsfart

16 839

5 427

12 557

131,4

1423

Radioaktiv forureining i det ytre miljø

15 403

16 704

27 040

61,9

1424

MAREANO

24 466

43 352

-100,0

1425

Fisketiltak

85 709

95 229

16 796

-82,4

1428

Reduserte klimagassutslepp, energiomlegging, energi- og klimateknologi

3 064 450

Sum kategori 12.20

4 177 819

4 406 807

7 353 970

66,9

Utgifter under programkategori 12.30 fordelte på kapittel

(i 1 000 kr)

Kap.

Nemning

Rekneskap 2017

Saldert budsjett 2018

Forslag 2019

Pst. endr. 18/19

1429

Riksantikvaren

652 383

670 535

692 728

3,3

1432

Norsk kulturminnefond

103 898

112 170

116 320

3,7

Sum kategori 12.30

756 281

782 705

809 048

3,4

Utgifter under programkategori 12.60 fordelte på kapittel

(i 1 000 kr)

Kap.

Nemning

Rekneskap 2017

Saldert budsjett 2018

Forslag 2019

Pst. endr. 18/19

1471

Norsk Polarinstitutt

311 106

300 495

320 128

6,5

1472

Svalbards miljøvernfond

20 264

17 658

19 658

11,3

1473

Kings Bay AS

53 635

21 642

30 270

39,9

1474

Fram – Nordområdesenter for klima- og miljøforsking

58 330

51 745

52 823

2,1

Sum kategori 12.60

443 335

391 540

422 879

8,0

Utgifter under programkategori 12.70 fordelte på kapittel

(i 1 000 kr)

Kap.

Nemning

Rekneskap 2017

Saldert budsjett 2018

Forslag 2019

Pst. endr. 18/19

1481

Klimakvotar

133 758

148 742

204 809

37,7

1482

Internasjonale klima- og utviklingstiltak

2 977 669

2 979 805

3 180 582

6,7

Sum kategori 12.70

3 111 427

3 128 547

3 385 391

8,2

5.3 Inntekter

Inntekter under programkategori 12.10 fordelte på kapittel

(i 1 000 kr)

Kap.

Nemning

Rekneskap 2017

Saldert budsjett 2018

Forslag 2019

Pst. endr. 18/19

4400

Klima- og miljødepartementet

39 963

2 195

2 258

2,9

4411

Artsdatabanken

417

Sum kategori 12.10

39 963

2 195

2 675

21,9

Inntekter under programkategori 12.20 fordelte på kapittel

(i 1 000 kr)

Kap.

Nemning

Rekneskap 2017

Saldert budsjett 2018

Forslag 2019

Pst. endr. 18/19

4420

Miljødirektoratet

152 168

135 399

137 107

1,3

5578

Sektoravgifter under Klima- og miljødepartementet

90 000

107 399

689 000

541,5

Sum kategori 12.20

242 168

242 798

826 107

240,2

Inntekter under programkategori 12.30 fordelte på kapittel

(i 1 000 kr)

Kap.

Nemning

Rekneskap 2017

Saldert budsjett 2018

Forslag 2019

Pst. endr. 18/19

4429

Riksantikvaren

5 362

5 783

5 951

2,9

Sum kategori 12.30

5 362

5 783

5 951

2,9

Inntekter under programkategori 12.60 fordelte på kapittel

(i 1 000 kr)

Kap.

Nemning

Rekneskap 2017

Saldert budsjett 2018

Forslag 2019

Pst. endr. 18/19

4471

Norsk Polarinstitutt

103 670

85 238

87 272

2,4

5578

Sektoravgifter under Klima- og miljødepartementet

20 249

17 670

19 670

11,3

Sum kategori 12.60

123 919

102 908

106 942

3,9

Utgifter fordelte på postgrupper

(i 1 000 kr)

Post-gr.

Nemning

Rekneskap 2017

Saldert budsjett 2018

Forslag 2019

Pst. endr. 18/19

01–01

Driftsutgifter

1 448 908

1 492 990

1 531 385

2,6

11–25

Varer og tenester

1 358 049

1 401 963

1 507 550

7,5

30–49

Nybygg, anlegg m.v.

610 087

626 042

602 009

-3,8

50–59

Overføringar til andre statsrekneskaper

947 864

956 369

4 048 269

323,3

60–69

Overføringar til kommunar

223 561

311 707

260 100

-16,6

70–89

Overføringar til private

5 708 949

5 911 612

6 181 008

4,6

Sum under departementet

10 297 418

10 700 683

14 130 321

32,1

Inntekter fordelte på postgrupper

(i 1 000 kr)

Post-gr.

Nemning

Rekneskap 2017

Saldert budsjett 2018

Forslag 2019

Pst. endr. 18/19

01–29

Sal av varer og tenester m.v.

263 559

228 615

6 976 027

2 951,4

50–91

Skattar, avgifter og andre overføringar

147 853

125 069

708 670

466,6

Sum under departementet

411 412

353 684

7 684 697

2 072,8

Oversikt over bruk av stikkordet «kan overførast»

**Under Klima- og miljødepartementet blir stikkordet foreslått knytta til desse postane utanom postgruppe 30–49

(i 1 000 kr)

Kap.

Post

Nemning

Overført til 2018

Forslag 2019

1400

74

Tilskot til AMAP

4 871

1400

76

Støtte til nasjonale og internasjonale miljøtiltak

7 583

97 382

1410

23

MAREANO

44 386

1411

21

Spesielle driftsutgifter

8 883

1411

70

Tilskot til arter og naturtypar

28 890

1420

23

Oppdrags- og gebyrrelatert verksemd

7 574

135 608

1420

61

Tilskot til klimatiltak og klimatilpassing

70 688

158 230

1420

69

Oppryddingstiltak

105 478

50 962

1420

70

Tilskot til vassmiljøtiltak

17 685

30 292

1420

71

Marin forsøpling

1 579

65 290

1420

73

Tilskot til rovvilttiltak

5 820

80 426

1420

78

Friluftsformål

13 926

179 891

1420

79

Oppryddingstiltak

421

450

1420

81

Naturarv og kulturlandskap

324

62 011

1420

82

Tilskot til truga arter og naturtypar

4 968

45 355

1420

85

Naturinformasjonssenter

3 222

69 031

1422

60

Tilskot til kommunar og fylkeskommunar

8 820

1424

21

Spesielle driftsutgifter

24 430

1425

70

Tilskot til fiskeformål

5

16 696

1429

22

Bevaringsoppgåver

27 803

24 708

1429

70

Tilskot til automatisk freda og andre arkeologiske kulturminne

18 138

52 164

1429

71

Tilskot til freda kulturminne i privat eige, kulturmiljø og kulturlandskap

9 024

159 015

1429

72

Tilskot til tekniske og industrielle kulturminne

1 906

58 045

1429

73

Tilskot til bygningar og anlegg frå mellomalderen og brannsikring

13 336

57 575

1429

74

Tilskot til fartøyvern

298

63 226

1429

75

Tilskot til fartøyvernsenter

219

16 214

1429

77

Tilskot til verdiskapingsarbeid på kulturminneområde

3 434

8 232

1429

79

Tilskot til verdsarven

14 884

58 690

1471

21

Spesielle driftsutgifter

77 243

1474

50

Tilskot til statlege mottakarar

24 011

1474

70

Tilskot til private mottakarar

1

28 812

1481

01

Driftsutgifter

2 000

4 499

1481

22

Kvotekjøp, generell ordning

119 480

200 000

1481

23

Kvotekjøp, statstilsette sine flyreiser

310

1482

73

Klima- og skogsatsinga

35 373

3 081 543