Kunnskapsdepartementet (KD)

Prop. 1 S

(2018–2019)

Tilråding frå Kunnskapsdepartementet 21. september 2018, godkjend i statsråd same dagen. (Regjeringa Solberg)

Dokumentet i pdf-format