Justis- og beredskapsdepartementet (JD)

Prop. 1 S

(2018 – 2019)

Svalbardbudsjettet

Tilråding frå Justis- og beredskapsdepartementet 21. september 2018, godkjend i statsråd same dagen. (Regjeringa Solberg)

Dokumentet i pdf-format

Innholdsfortegnelse

Del 1 Innleiing

1 Innleiing

2 Mål for norsk svalbardpolitikk

3 Forslag til svalbardbudsjett for 2019

4 Forslag til løyvingar til svalbardformål frå andre departement over statsbudsjettet (jf. vedlegg 1 og 2)

5 Oversikt over forslag til løyvingar på svalbardbudsjettet 2019

Del 2 Dei enkelte utgifts- og inntektskapitla

Kap. 0001 Tilskot til Svalbard kyrkje

Kap. 0003 Tilskot til Longyearbyen lokalstyre

Kap. 0004 Tilskot til Svalbard museum

Kap. 0005 Sysselmannen (jf. kap. 3005)

Kap. 3005 Sysselmannen (jf. kap. 0005)

Kap. 0006 Sysselmannens transportteneste (jf. kap. 3006)

Kap. 3006 Sysselmannens transportteneste (jf. kap. 0006)

Kap. 0007 Tilfeldige utgifter

Kap. 0009 Kulturminnetiltak (jf. kap. 3009)

Kap. 3009 Kulturminnetiltak (jf. kap. 0009)

Kap. 0011 Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmeisteren for Svalbard

Kap. 0017 Norsk Polarinstitutt – refusjon

Kap. 0018 Navigasjonsinnretningar

Kap. 0019 Meteorologisk institutt – husleige Bjørnøya og Hopen

Kap. 0020 Statsbygg Svalbard (jf. kap. 3020)

Kap. 0022 Skattekontoret, Svalbard (jf. kap. 3022)

Kap. 3022 Skattekontoret, Svalbard (jf. kap. 0022)

Kap. 3030 Skattar og avgifter

Kap. 3035 Tilskot frå statsbudsjettet

Forslag til vedtak om løyving av utgifter og inntekter for administrasjonen av Svalbard for budsjetterminen 2019

Forslag til vedtak om formues- og inntektsskatt til Svalbard for inntektsåret 2019

Forslag til vedtak om meirinntektsfullmakt for budsjetterminen 2019

Forslag til vedtak om meirinntektsfullmakt for budsjetterminen 2019

Forslag til vedtak om avgift av kol som blir utført frå Svalbard for budsjetterminen 2019

Vedlegg og registre

Vedlegg 1 Oversikt over forslag til utgifter på Svalbard som blir dekte på statsbudsjettet for 20191

Vedlegg 2 Oversikt over forslag til inntekter til Svalbard som inngår i statsbudsjettet for 2019

Vedlegg 3 Kart over Svalbard