Justis- og beredskapsdepartementet (JD)

Prop. 1 S

(2018 – 2019)

Svalbardbudsjettet

(i 1 000 kr)

Post

Nemning

Rekneskap 2017

Saldert budsjett 2018

Forslag 2019

01

Driftsutgifter

6 813

7 190

7 700

Sum kap. 0019

6 813

7 190

7 700

Løyvinga dekkjer Meteorologisk institutt sine utgifter til husleige for bygningane på Bjørnøya og Hopen. Drifta av dei meteorologiske stasjonane er frå 1. januar 2018 finansiert over budsjettet til Klima- og miljødepartementet kap. 1412, post 50. Fram til og med 2017 var drifta finansiert på budsjettet til Kunnskapsdepartementet.