Justis- og beredskapsdepartementet (JD)

(i 1 000 kr)

Post

Nemning

Rekneskap 2017

Saldert budsjett 2018

Forslag 2019

01

Driftsutgifter

2 227

2 110

2 150

Sum kap. 0020

2 227

2 110

2 150

Statsbygg er underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Statsbygg har eit eige kontor på Svalbard, som blir finansiert på svalbardbudsjettet. Løyvinga skal dekke lønns- og driftsmidlar for Statsbygg sitt kontor i Longyearbyen.

Oversikt over utgifter og inntekter som gjeld bygg og bustader på Svalbard, går fram av vedlegg 1 og 2.