Justis- og beredskapsdepartementet (JD)

Prop. 1 S

(2018 – 2019)

Svalbardbudsjettet

(i 1 000 kr)

Post

Nemning

Rekneskap 2017

Saldert budsjett 2018

Forslag 2019

01

Driftsutgifter

4 057

4 120

5 037

Sum kap. 0022

4 057

4 120

5 037

Skattekontoret er underlagt Finansdepartementet. Skattekontoret har eit eige kontor på Svalbard finansiert på Svalbardbudsjettet.

Løyvinga skal dekke løns- og driftsmidlar for skattekontoret i Longyearbyen. Løyvinga skal òg dekkje utgifter til skatteklagenemnda for Svalbard, og utgifter til fagleg og administrativ bistand og oppfølging frå Skatt nord. Mål- og resultatstyring av skattekontoret skjer innafor det som til ei kvar tid er fastsett for skattemyndigheitene på Svalbard.

Det er foreslått å auke løyvinga med 0,8 mill. kroner til ei ny stilling på Skattekontoret på Svalbard. Styrkinga vil gjere Skattekontoret i betre stand til å oppdatere befolkningsregisteret, m.a. sett i lys av at befolkninga i Longyearbyen har auka dei siste åra.