Justis- og beredskapsdepartementet (JD)

Prop. 1 S

(2018 – 2019)

Svalbardbudsjettet

I

Utgifter:

Kap.

Post

Svalbardbudsjettet

Per post

Sum kap.

Kr.

Kr.

0001

Tilskot til Svalbard kyrkje

70

Tilskot til Svalbard kyrkje

5 500 000

5 500 000

0003

Tilskot til Longyearbyen lokalstyre

70

Tilskot til Longyearbyen lokalstyre

165 000 000

165 000 000

0004

Tilskot til Svalbard museum

70

Tilskot til Svalbard museum

12 900 000

12 900 000

0005

Sysselmannen (jf. kap. 3005)

01

Driftsutgifter

70 400 000

70 400 000

0006

Sysselmannens transportteneste (jf. kap. 3006)

01

Driftsutgifter

205 000 000

205 000 000

0007

Tilfeldige utgifter

30

Skred- og bustadtiltak

45 000 000

70

Diverse tilskot

1 100 000

46 100 000

0009

Kulturminnetiltak

01

Driftsutgifter

2 100 000

2 100 000

0011

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmeisteren for Svalbard

01

Driftsutgifter

1 900 000

1 900 000

0017

Norsk Polarinstitutt – refusjon

50

Refusjon

3 700 000

3 700 000

0018

Navigasjonsinnretningar

01

Drift og vedlikehald

5 640 000

30

Nyanlegg og større vedlikehald, aerolykter, maritime fyr

560 000

6 200 000

0019

Meteorologisk institutt – husleige Bjørnøya og Hopen

01

Driftsutgifter

7 700 000

7 700 000

0020

Statsbygg, Svalbard (jf. kap. 3020)

01

Driftsutgifter

2 150 000

2 150 000

0022

Skattekontoret, Svalbard

01

Driftsutgifter

5 037 000

5 037 000

Sum Svalbardbudsjettet

Sum departementets utgifter

533 687 000

533 687 000

Inntekter:

Kap.

Post

Svalbardbudsjettet

Per post

Sum kap.

Kr.

Kr.

3005

Sysselmannen (jf. kap. 0005)

01

Diverse inntekter

300 000

02

Refusjonar m.v.

3 000 000

3 300 000

3006

Sysselmannens transportteneste (jf. kap. 0006)

01

Leigeinntekter

-

-

3009

Kulturminnetiltak (jf. kap. 0009)

01

Diverse inntekter

-

-

3022

Skattekontoret, Svalbard (jf. kap. 0022)

01

Diverse inntekter

330 000

330 000

3030

Skattar og avgifter

70

Skattar m.m.

167 800 000

71

Utførselsavgift

700 000

72

Utmålsgebyr, årsavgift

1 073 000

169 573 000

3035

Tilskot frå statsbudsjettet

70

Tilskot

360 484 000

360 484 000

Sum svalbardbudsjettet

Sum departementets inntekter

533 687 000

533 687 000