Justis- og beredskapsdepartementet (JD)

IV

Meirinntektsfullmakt

Stortinget samtykkjer i at Finansdepartementet i 2019 kan overskride løyvinga på kap. 22, post 01, tilsvarande inntekter utover vedteke budsjett på kap. 3022, post 01.