Justis- og beredskapsdepartementet (JD)

Prop. 1 S

(2018 – 2019)

Svalbardbudsjettet

(1 000 kr)

Kap.

Post

Rekneskap 2017

Saldert budsjett 2018

Forslag 2019

Arbeids- og sosialdepartementet

640

01

Arbeidstilsynet

460

370

460

Barne- og likestillingsdepartementet

844 2

70

Kontantstønad

500

-

600

845 3

70

Barnetrygd

5 200

5 200

5 200

854 4

21

Tiltak i barne- og ungdomsvernet

1 866

1 600

1 638

Helse- og omsorgsdepartementet

732 5

75

Tilskot Helse Nord RHF

36 307

51 390

54 390

Justis- og beredskapsdepartementet

451

01

Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap

81

101

128

455

72

Tilskot tårnteneste Svalbard lufthamn

1 351

1 368

1 370

456

01

Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap

32

32

32

Klima- og miljødepartementet

1400

21

Spesielle driftsutgifter

180

-

-

1410 6

51

Polarforsking og miljøovervaking

14 000

41 635

41 635

1412 7

50

Meteorologisk institutt, drift av stasjonane på Bjørnøya og Hopen

16 700

18 055

18 500

1420

21

Miljødirektoratet

1 232

1 750

1 400

1471 8

01

Norsk Polarinstitutt

99 446

101 435

123 463

1473 9

70

Kings Bay AS

53 635

21 642

30 720

1472

50

Svalbard miljøvernfond

20 264

17 658

19 658

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

578

Valdirektoratet

-

-

100

595

01

Statens kartverk – Geodetisk observatorium Ny Ålesund

8 600

6 400

9 000

595

30

Statens kartverk Geodetisk observatorium Ny Ålesund

33 370

25 770

22 600

2445

24

Eigedomar forvalta av Statsbygg på Svalbard

24 085

14 800

13 743

2445

30, 32, 34

Bustadbygging

33 286 -

113 000

2445

32

Svalbard globale frøkvelv – sikring mot vassinnsig

10 197

-

-

2445 10

30,31,32 og 33

Svalbard globale frøkvelv – ny inngangstunnel

12 670

-

19 500

Kulturdepartementet

325

78

Ymse faste tiltak – kulturtiltak på Svalbard

160

165

170

325

78

Ymse faste tiltak – Artica Svalbard

2 500

2 555

2 620

328

70

Det nasjonale museumsnettverket –Svalbard museum

1 810

1 850

1 895

335

71

Produksjonstilskot – Svalbardposten

481

- 11

- 12

Kunnskapsdepartementet

253 70 Tilskott folkehøgskule - - 7 100

280

71

Felles einingar – tilskot UNIS

128 870

132 349

136 187

285

52 og 53

Noregs forskingsråd

85 000

62 000

56 000

Landbruks- og matdepartementet

1139

71

Tilskot til genressursforvaltning og miljøtiltak, kan overførast

5 863

6 140

9 103

Nærings- og fiskeridepartementet

900

31

Miljøtiltak Svea og Lunckefjell

-

141 000

331 059

900

74

Tilskot Visit Svalbard AS

2 200

2 250

2 315

Olje- og energidepartementet

1800

21

Energiutreiing Svalbard

-

1 025

-

1820

22

Flaum- og skredførebygging

9 392

38 000

- 13

Utanriksdepartementet

163

45

Frølageret (ODA-midlar)

-

-

37 900

Sum

609 738 696 540 1 061 486

1 Utbetalingar etter forskrift om overskotsutdeling frå Nordpolet AS inngår ikkje i Statsbudsjettet. Sjå Svalbardbudsjettet kap. 0005 for nærare opplysningar

2 Det blir ikkje produsert særeigne rekneskapsstal for kontantstønad og barnetrygd på Svalbard. Tala i kolona viser budsjettal.

3 Ibid.

4 Samla estimerte refusjonar for barnevernsutgifter på Svalbard.

5 Longyearbyen sjukehus er ein del av Universitetssjukehuset i Nord-Noreg HF i Helse Nord RHF. Talet for 2018 er førebels ikkje kjent og er difor eit anslag

6 Beløpet er eit anslag over ein del av ei større løyving som gjeld tiltak på Svalbard.

7 Løyvinga var i 2017 på Kunnskapsdepartementets kap. 283 post 50.

8 Beløpet er eit anslag over ein del av ei større løyving som gjeld tiltak på Svalbard.

9 Klima- og miljødepartementet overtok eigarskapen til Kings Bay AS frå Nærings- og fiskeridepartementet frå 1. januar 2017.

10 65 pst. av byggjekostnadene skal dekkjast av ODA-midlar. I forslaget for 2019-budsjettet er ODA-midlar trekt ut

11 Beløpet blir utrekna pr. oktober inneverande år med utgangspunkt i opplagstal.

12 Ibid.

13 Skredtiltak for 2019 er ført på kap. 480, post 50