Avgiftsforslag for mer miljøvennlig transport

Regjeringen foreslår flere endringer som forsterker klima- og miljøinnretningen av avgiftssystemet.

Flypassasjeravgift
Regjeringen foreslår å gi flypassasjeravgiften en miljøprofil ved å innføre en avstandsdifferensiering. Forslaget innebærer at innenriksflygninger og flyreiser til europeiske land får en lavere sats på 75 kroner per passasjer, mens flyreiser ut av Europa får en høyere sats på 200 kroner per passasjer. Omleggingen kan ha en miljøeffekt ved at den reduserer etterspørselen etter langdistansereiser.

Flyselskapene kan allerede ha solgt billetter for deler av neste år. Det tas derfor sikte på iverksettelse 1. april 2019.

Drosjer
Regjeringen foreslår å styrke insentivene til å velge drosjer med lave utslipp. Engangsavgiften for drosjer er i dag lavere enn for ordinære personbiler, blant annet fordi CO2-komponenten er mindre progressiv. Det innebærer at det er svakere insentiver til å kjøpe miljøvennlige biler til drosjevirksomhet enn ved kjøp av personbiler ellers. Avgiftssystemet bør premiere drosjer med lavere utslipp på samme måte som andre personbiler. I budsjettet for 2019 foreslår regjeringen at drosjer får de samme satsene i CO2-komponenten i engangsavgiften som andre personbiler.

Motorsykler
Regjeringen foreslår å styrke insentivene til å velge motorsykler med lave utslipp. Engangsavgiften for motorsykler ble miljødifferensiert i 2017. Da ble stykkavgiften og motoreffektkomponenten fjernet og og det ble innført en CO2-komponent. I budsjettet for 2019 foreslår regjeringen å fortsette omleggingen i miljøvennlig retning. Det legges økt vekt på CO2-komponenten ved at innslagspunktene senkes og satsene økes. Satsene i slagvolumkomponenten reduseres slik at omleggingen blir provenynøytral.

Vrakpantavgift for lastebiler, motorsykler, mopeder og campingvogner
Regjeringen foreslår at det innføres vrakpantavgift for lastebiler, motorsykler, mopeder og campingvogner. I budsjettet for 2017 ble det vedtatt å innføre tilskudd til vraking av mopeder, motorsykler, lastebiler, bobiler, og campingvogner. De nye gruppene som mottar tilskudd ved vraking, bør også betale inn vrakpantavgift. I tråd med prinsippet for refunderbare avgifter vil dermed utbetalingen av pant være refusjon for avgift som er innbetalt tidligere. Satsene for vrakpantavgiften for disse gruppene settes lik vrakpantsatsene. Satsen er 500 kroner for motorsykler og mopeder, 3 000 kroner for campingvogner og 5 000 kroner for lastebiler.