Statens inntekter og utgifter

I 2019 er statens samlede inntekter beregnet til 1 430 milliarder kroner, og samlede utgifter til 1 377 milliarder kroner. Lånetransaksjoner er ikke medregnet i tallene. Holdes også petroleumsvirksomheten utenom, er inntektene 1 118 milliarder kroner og utgiftene 1 350 milliarder kroner.

Statens samlede inntekter fra petroleumsvirksomheten er anslått til 313 milliarder kroner i 2019. Utgiftene til petroleumsvirksomheten er anslått til 27 milliarder kroner. Forskjellen mellom inntekter og utgifter gir en netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten på 286 milliarder kroner, som i sin helhet overføres til Statens pensjonsfond utland. Utenom lånetransaksjoner og petroleumsvirksomheten har statsbudsjettet et underskudd på 232 milliarder kroner. Dette oljekorrigerte underskuddet1 dekkes ved en tilsvarende overføring fra Statens pensjonsfond utland.

Figur 1. Inntektene på statsbudsjettet, utenom lånetransaksjoner. Milliarder kroner.

De største inntektene er petroleumsinntekter, arbeidsgiver- og trygdeavgift, skatt på formue og inntekt og merverdiavgift. Disse inntektene utgjør til sammen 86 prosent av statsbudsjettets inntekter i 2019, jf. figur 1. Andre store inntekter er særavgifter knyttet til blant annet motorvogner, tobakk og alkohol, og renteinntekter og aksjeutbytte.

Utgiftene er fordelt på en rekke formål, og går til både drift, investeringer og overføringer. Figur 2 viser utvalgte store utgiftsområder.

Figur 2. Utgiftene på statsbudsjettet, utenom lånetransaksjoner. Milliarder kroner.

Blant de største utgiftsområdene er ytelser fra folketrygden, blant annet pensjoner, sykepenger, dagpenger, foreldrepenger og enkelte helsestønader, og rammetilskudd til kommuner og fylkeskommuner. Andre store utgiftsområder er overføringer til regionale helseforetak og utgifter innen samferdselssektoren, forsvarssektoren og utdanningssektoren.

Tabellen nedenfor viser en mer detaljert oversikt over inntektene og utgiftene i regjeringens budsjettforslag for 2019. Beløpene i tabellen inkluderer ikke lånetransaksjoner eller petroleumsvirksomheten. Det vises til Prop. 1 S (2018–2019) for en nærmere omtale av statens inntekter og utgifter.

 

Tabell. Statsbudsjettets inntekter og utgifter i 2019, utenom lånetransaksjoner og petroleumsvirksomheten (milliarder kroner)

Statsbudsjettets inntekter (utenom petroleum)

   

1 117,6

Sum skatter og avgifter fra Fastlands-Norge

 

1031,3

 

Skatt på formue og inntekt 

267,4 

   

Arbeidsgiveravgift og trygdeavgift 

342,5 

   

Merverdiavgift 

310,0 

   

Avgifter på tobakk og alkohol 

20,8 

 

 

Avgifter på motorvogner 

25,8 

   

Elektrisitetsavgift 

11,0 

   

Tollinntekter 

3,3 

   

Andre avgifter 

50,5 

   

Renter og aksjeutbytte 

 

38,0 

 

Inntekter av statens forretningsdrift

 

3,0

 

Andre inntekter

 

45,3

 
       

Statsbudsjettets utgifter (utenom petroleum)

   

1 350,1

Sum folketrygden

 

478,3

 

Alderspensjon 

232,1 

 

 

Sykepenger 

42,0 

 

 

Øvrige sosiale formål 

140,6 

 

 

Helsetjenester 

31,8 

 

 

Foreldrepenger 

20,4 

 

 

Arbeidsliv 

11,3 

 

 

Rammetilskudd til kommuner og fylkeskommuner

 

171,6

 

Regionale helseforetak

 

159,2

 

Transport og kommunikasjon

 

72,6

 

Forsvar

 

59,0

 

Høyere utdanning og fagskoler

 

40,1

 

Offisiell utviklingshjelp2

 

36,2

 

Politi og påtalemyndighet

 

21,5

 

Barnetrygd og kontantstøtte

 

16,6

 

Jordbruksavtalen

 

15,9

 

Renter på statsgjeld

 

10,5

 

Andre utgifter

 

268,7

 

Oljekorrigert overskudd

  

 

-232,5

1) Det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet anslås til 231 milliarder kroner. I beregningen av det strukturelle underskuddet korrigeres det bl.a. for virkningene av økonomiske svingninger på skatter, avgifter, renter og ledighetstrygd.
2) Den ODA-godkjente offisielle utviklingshjelpen inkluderer i tillegg midler til Norfund (grunnfondskapital ved investeringer i utviklingsland), midler til Den asiatiske investeringsbanken for infrastruktur (AIIB), enkelte bistandsmidler under Kunnskapsdepartementet, samt Riksrevisjonens bistandsutgifter og utgifter til merverdiavgift til bistandsformål (som budsjetteres under Finansdepartementet).