Hovedtall for norsk økonomi og i statsbudsjettet

Tabell 1 Hovedtall for norsk økonomi. Prosentvis volumendring fra året før, der ikke annet er angitt

 

Mrd. kroner1

       
 

2017

2017

2018

2019

2020

Privat konsum

1 471,8

2,2

2,6

2,9

2,9

Offentlig konsum

797,4

2,5

1,6

1,5

 

Bruttoinvesteringer i fast kapital

824,6

3,6

1,1

3,0

3,2

Herav: Oljeutvinning og rørtransport

150,9

-3,8

4,8

8,3

6,9

             Bedrifter i Fastlands-Norge

295,8

9,3

6,0

5,3

3,3

             Boliger

198,6

7,0

-10,1

-4,3

1,7

Offentlig forvaltning

175,1

3,6

3,6

1,2

 

Etterspørsel fra Fastlands-Norge2

2 938,6

3,3

1,9

2,3

2,3

Eksport

1 196,9

-0,2

1,7

2,2

5,5

Herav: Råolje og naturgass

459,5

1,5

-4,9

-1,3

8,4

             Varer utenom olje og gass

381,3

1,7

4,6

5,6

5,4

             Tjenester utenom olje, gass og utenriks sjøfart

231,6

-5,8

6,2

4,1

5,2

Import

1 092,7

1,6

4,7

3,0

3,1

Bruttonasjonalprodukt

3 304,4

2,0

1,7

2,3

3,3

Herav: Fastlands-Norge

2 798,1

2,0

2,3

2,7

2,8

Andre nøkkeltall:

         

Sysselsetting, personer

 

1,1

1,6

1,3

0,9

Arbeidsledighetsrate, AKU (nivå)

 

4,2

3,8

3,7

3,7

Arbeidsledighetsrate, registrert (nivå)3

 

2,7

2,3

2,2

2,2

Årslønnsvekst

 

2,3

2,8

3 1/4

 

Konsumprisvekst (KPI)

 

1,8

2,5

1,5

1,7

Vekst i KPI-JAE

 

1,4

1,3

1,8

2,1

Råoljepris, kroner pr. fat (løpende priser)

 

445

578

583

562

Tremåneders pengemarkedsrente, pst.4

 

0,9

1,1

1,4

1,8

Importveid kronekurs, årlig endring i pst.5

 

-0,8

-0,2

-0,7

0,0

1) Foreløpige nasjonalregnskapstall i løpende priser.
2) Utenom lagerendring.
3) Målt i prosent av arbeidsstyrken i AKU.
4) Beregningsteknisk forutsetning basert på terminpriser i august.
5) Positivt tall angir svakere krone.

Kilder: Statistisk sentralbyrå, Norges Bank, Arbeids- og velferdsdirektoratet, Reuters og Finansdepartementet.

 

Tabell 2 Hovedtall i statsbudsjettet og Statens pensjonsfond. Mrd. kroner

 

2017

2018

2019

Totale inntekter

1 225,9

1 347,1

1 430,4

1 Inntekter fra petroleumsvirksomhet

194,4

283,9

312,8

    1.1 Skatter og avgifter

71,2

123,6

163,3

    1.2 Andre petroleumsinntekter

123,2

160,3

149,5

2 Inntekter utenom petroleumsinntekter

1 031,5

1 063,1

1 117,6

    2.1 Skatter og avgifter fra Fastlands-Norge

943,6

978,2

1 031,3

    2.2 Andre inntekter

87,9

85,0

86,3

Totale utgifter

1 280,9

1 322,8

1377,1

1  Utgifter til petroleumsvirksomhet

26,6

25,0

27,0

2  Utgifter utenom petroleumsvirksomhet

1 254,3

1297,8

1 350,1

Overskudd på statsbudsjettet før overføring til
Statens pensjonsfond utland

-55,0

24,2

53,3

-  Netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten

167,8

258,9

285,8

=  Oljekorrigert overskudd

-222,8

-234,7

-232,5

+  Overført fra Statens pensjonsfond utland

231,4

234,7

232,5

=  Overskudd på statsbudsjettet

8,6

0,0

0,0

+  Netto avsatt i Statens pensjonsfond utland

-63,5

24,2

53,3

+  Rente- og utbytteinntekter mv. i Statens pensjonsfond1

203,6

213,4

225,7

=  Samlet overskudd i statsbudsjettet og Statens pensjonsfond1

148,6

237,6

279,0

Memo:

     

Markedsverdien av Statens pensjonsfond utland2

8 484

8 700

9 195

Markedsverdien av Statens pensjonsfond2

8 724

8 953

9 462

    Strukturelt, oljekorrigert underskudd, mrd. kroner

214,6

220,7

231,2

        Prosent av fondskapitalen

2,9

2,6

2,7

        Prosent av trend-BNP Fastlands-Norge

7,5

7,4

7,5

    Budsjettimpuls, prosentenheter3 4

0,2

-0,1

0,0

    Reell, underliggende utgiftsvekst, pst

1,9

1,2

1,3

1) Inneholder ikke kursgevinster eller –tap.
2) Ved utgangen av året.
3) Positive tall indikerer at budsjettet virker ekspansivt. Indikatoren tar ikke hensyn til at ulike inntekts- og utgiftsposter kan ha ulik betydning for aktiviteten i økonomien.
4) Tallene i tabellen er avrundet med én desimal. Strukturelt underskudd i prosent av trend-BNP er i overkant av 7,4 pst. i 2018 og i underkant av 7,5 pst. i 2019, slik at impulsvirkningen til 2019 er målt til 0,0 prosentpoeng.

Kilder: Finansdepartementet og Statistisk sentralbyrå.