Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Arbeids- og velferdsetaten – IKT-modernisering

IKT-moderniseringen i Arbeids- og velferdsetaten utvikler gode selvbetjeningsløsninger for brukerne, gir innsyn i egen sak og muligheter for digital kommunikasjon med forvaltningen. Dette bidrar til gode brukeropplevelser, kortere saksbehandlingstid og økt kvalitet i ytelsesforvaltningen.

Samtidig frigjøres ressurser for å forsterke oppfølgingen av brukere med behov for bistand til å komme i arbeid.

I de moderniserte IKT-løsningene vil også krav til informasjonssikkerhet kunne ivaretas på en langt bedre måte enn i eksisterende gamle og komplekse systemer.

Prosjekt 3 i IKT-moderniseringen foreslås startet opp i 2019. I Prosjekt 3 planlegges det blant annet å innføre nye løsninger for sykepenger, pleiepenger og omsorgspenger.

Prosjekt 3 har en kostnadsramme på 847 millioner kroner for 2019/2020. I tillegg kommer eventuelle ubrukte midler fra Prosjekt 2 i moderniseringen. For 2019 foreslår regjeringen å bevilge 423,5 millioner kroner.

Gevinstberegninger for Prosjekt 3 viser en gradvis realisering av gevinstene, med full effekt fra 2024. Netto besparelse for Arbeids- og velferdsetatens driftsbudsjett vil da være på 130 millioner kroner. Det legges til grunn at 50 prosent av netto innsparing skal bidra til økt handlingsrom i den ordinære budsjettprosessen.

Se også pressemelding fra Arbeids- og sosialdepartementet