Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Arbeidsmarkedstiltak

Regjeringen tilpasser omfanget av arbeidsmarkedstiltakene til situasjonen i arbeidsmarkedet. Etter oljeprisfallet i 2014 ble innsatsen for arbeidsledige styrket. Det går nå klart bedre i norsk økonomi, etterspørselen etter arbeidskraft øker og det er blitt færre arbeidsledige. Utsiktene for arbeidsmarkedet i 2019 tilsier at tiltaksomfanget kan reduseres. Bevilgningen sikrer fremdeles et godt tilbud til personer med nedsatt arbeidsevne og andre utsatte grupper.

Grupper som stiller svakere på arbeidsmarkedet vil bli prioritert når det gjelder arbeidsmarkedstiltak i 2019. Det vil si at ungdom, langtidsledige og innvandrere fra land utenfor EØS-området blir prioritert.

Som en del av inkluderingsdugnaden foreslår regjeringen å styrke ordningen med individuell jobbstøtte med 50 millioner kroner i 2019. Styrkingen skal bidra til at flere med moderate og alvorlige psykiske helseproblemer kan få integrert helse- og arbeidsrettet bistand med sikte på overgang til arbeid.

Regjeringen gjør endringer i de to arbeidsmarkedstiltakene lønnstilskudd og opplæring, for å legge til rette for enklere og mer effektiv bruk av disse ordningene. Lønnstilskudd kan bidra til å få flere arbeidssøkere med redusert eller varierende produktivitet i arbeid. I løpet av 2019 vil ordningen med lønnstilskudd forenkles og bruken økes.

For å kunne tilby flere personer med rusproblemer tiltaksplass, foreslår regjeringen å øke bevilgningen med 16,4 millioner kroner til denne gruppen, jf. Opptrappingsplanen for rusfeltet (2016-2020).

Beregningsteknisk gir bevilgningen til arbeidsmarkedstiltak samlet sett rom for å gjennomføre om lag 59 000 plasser for ledige og personer med nedsatt arbeidsevne i 2019. I tillegg kommer anslagsvis 10 300 plasser i varig tilrettelagt arbeid.

For å legge til rette for riktig valg av tiltak for å lykkes med å få arbeidssøkere ut i jobb, kan Arbeids- og velferdsetaten avvike fra den tiltakssammensetningen og det tiltaksnivået som beregningsteknisk ligger til grunn for bevilgningen.