Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Bruttonasjonalprodukt (BNP)

BNP for Fastlands-Norge var 2 798 milliarder kroner i 2017, ifølge foreløpige nasjonalregnskapstall. BNP for Fastlands-Norge er i Nasjonalbudsjettet 2019 anslått å øke med 2,3 prosent i 2018 og 2,7 prosent i 2019, målt i faste priser.

Bruttonasjonalproduktet (BNP) er et mål for den samlede verdiskapingen i et land. Ved internasjonale sammenligninger av den materielle levestandarden ser en ofte på BNP per innbygger, justert for forskjeller i kjøpekraft.

Se Perspektivmeldingen 2017 for en drøfting av inntektsmål og livskvalitet.

BNP for Fastlands-Norge måler verdiskapingen i fastlandsøkonomien, det vil si BNP fratrukket verdiskapingen i petroleumsvirksomheten og utenriks sjøfart. Ved analyser av konjunkturutviklingen holdes oljevirksomheten og utenriks sjøfart vanligvis utenom.

Se omtale i Nasjonalbudsjettet 2019, avsnitt 2.1