Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Budsjettbalanse

Budsjettbalansen er differansen mellom statsbudsjettets inntekter og utgifter.

Det oljekorrigerte underskuddet på statsbudsjettet er budsjettbalansen utenom netto inntekter fra petroleumsvirksomheten. Ifølge rammeverket for budsjettpolitikken skal det oljekorrigerte underskuddet, slik det anslås i nysaldert budsjett, dekkes inn med en overføring fra Statens pensjonsfond utland. Medregnet denne overføringen er statsbudsjettet i balanse. I Nasjonalbudsjett 2019 er det oljekorrigerte underskuddet i 2019 anslått til 232,5 milliarder kroner.

Det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet på statsbudsjettet er et mål på den underliggende bruken av oljeinntekter over budsjettet. Ved beregning av det strukturelle underskuddet korrigeres det for virkningen av konjunkturer på budsjettets inntekter og utgifter. Det korrigeres også for enkelte andre forhold, som for eksempel regnskapsomlegginger. I Nasjonalbudsjettet 2019 er det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet i 2019 anslått til 231,2 milliarder kroner.

Det samlede overskuddet på statsbudsjettet og i Statens pensjonsfond viser budsjettbalansen medregnet nettoinntekter fra petroleumsvirksomheten og inntekter fra finansformuen i pensjonsfondet. I Nasjonalbudsjettet 2019 er det samlede overskuddet på statsbudsjettet og i Statens pensjonsfond utland i 2019 anslått til 279 milliarder kroner.

Se omtale i Nasjonalbudsjettet 2019, avsnitt 3.1