Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Elektronisk kommunikasjon

Regjeringen foreslår å bevilge 183 millioner kroner til tilskudd til telesikkerhet og -beredskap i en tid der trygg og robust elektronisk kommunikasjon (ekom) blir stadig viktigere for folk flest, næringsliv og samfunnskritiske funksjoner. En andel av midlene foreslås til Nasjonal kommunikasjonsmyndighets program for forsterket ekom i utsatte kommuner.

Som en del av bevilgningen til telesikkerhet og –beredskap foreslår regjeringen å videreføre bevilgningen på 40 millioner kroner til en pilot for alternativt kjernenett. Til tross for positiv utvikling, er fortsatt samtlige ekomtilbydere avhengig av sentrale funksjoner i Telenors kjernenett. Telenor har et godt nett og stabil drift, men likevel vil større feil i dette nettet kunne lamme ekom over hele landet. Det vil gi alvorlige følger for folk flest, næringslivet og mange sektorer. Målet med piloten er å bidra til flere nett som knytter forbindelser over lange avstander regionalt eller nasjonalt i Norge.

Som en del av bevilgningen til telesikkerhet og –beredskap foreslår regjeringen for 2019 å videreføre bevilgningen på 40 millioner kroner som skal legge til rette for flere fiberkabler til utlandet, samt en tilsagnsfullmakt på inntil 20 millioner kroner, slik at total ramme for satsningen blir 100 millioner kroner over tre år. Formålet med bevilgningen er å redusere sårbarhetene i dagens situasjon med ensidig bruk av trasé via Sverige og Danmark. Bevilgningen vil samtidig kunne tilrettelegge for databasert næringsvirksomhet, blant annet datasenterindustri, og bedre forbindelser langs kysten og til Nordområdene.

Regjeringen foreslår å bevilge 99,75 millioner kroner i tilskudd til bredbåndsutbygging i områder der det ikke er kommersielt grunnlag for utbygging. Midlene blir fordelt mellom fylkene basert på bredbåndsdekning. Bredbåndsdekningen i Norge er god, og færre enn 100 husstander mangler i dag tilbud om bredbånd med grunnleggende hastighet.