Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Flom- og skredforebygging

Regjeringen foreslår å bevilge 349 millioner kroner til forebygging og håndtering av flom- og skredskader under Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). 

Midlene skal blant annet gå til sikrings- og miljøtiltak, kartlegging av nye flom- og skredutsatte områder, fjellskredovervåking og varsling.

I tillegg foreslår regjeringen å bevilge 45 millioner kroner til skredsikring i Longyearbyen over Justis- og beredskapsdepartementets budsjett.

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til håndtering av overvann med 13 millioner kroner, slik at NVE fra 2019 kan bistå kommunene i håndtering av overvann i byer og tettbebygde strøk og utvide snøskredvarslingen til nye regioner.

Det vises til omtale i Olje- og energidepartementets Prop. 1 S (2018-2019), programkategori 18.20.

Se også pressemelding fra Olje- og energidepartementet