Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Gang- og sykkelveier

Regjeringen foreslår å bevilge 659,7 millioner kroner til tiltak for kollektivtransport, sykkel og gange i områder med med bymiljøavtaler og byvekstavtaler.

Belønningsmidlene kan også brukes til kollektiv- sykkel- og gangetiltak. Regjeringen foreslår å bevilge 752 millioner kroner til belønningsordningen for bedre kollektivtransport mv. i byområdene, og 771 millioner kroner i belønningsmidler til bymiljøavtaler og byvekstavtaler.

Til tiltak for gående og syklende på riksveinettet utenfor disse områdene, foreslår regjeringen å bevilge 256,9 millioner kroner. I tillegg er det lagt til grunn 90 millioner kroner i ekstern finansiering. Midlene vil i hovedsak benyttes til å etablere sammenhengende sykkelveinett i byer og tettsteder, og bygge ut strekninger knyttet til skoleveier.

Til tilskuddsordningen for gang- og sykkelveier som har som mål å fremme mer sykling på kommunale og fylkeskommunale veier, foreslår regjeringen å bevilge 78,5 millioner kroner.