Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Inkluderingsdugnaden

Regjeringen foreslår å styrke innsatsen i inkluderingsdugnaden i 2019.

I Jeløya-plattformen tok regjeringen initiativ til en inkluderingsdugnad for å få flere med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en inn i arbeidslivet.

Dugnaden har tre hovedinnsatsområder:

  • Senke terskelen inn i arbeidslivet og gjøre det lettere for arbeidsgivere å ansette personer fra inkluderingsdugnadens målgrupper.
  • Videreutvikle og styrke tilbudet for arbeidssøkere med psykiske lidelser og/eller rusproblemer, slik at flere kan delta i arbeidslivet.
  • Styrke mulighetene for opplæring, slik at flere kvalifiseres inn i arbeid.

Til hvert av disse innsatsområdene knytter det seg virkemiddelpakker som skal bidra til at flere med nedsatt funksjonsevne og/eller hull i CV-en kommer inn i arbeidslivet. Regjeringen foreslår å styrke den samlede innsatsen i inkluderingsdugnaden med 125 millioner kroner i 2019. Det omfatter tiltak under Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD), Kunnskapsdepartementet (KD) og Arbeids- og sosialdepartementet (ASD).

I tillegg gjør regjeringen endringer i de to arbeidsmarkedstiltakene lønnstilskudd og opplæring, for å legge til rette for enklere og mer effektiv bruk av disse ordningene. Lønnstilskudd kan bidra til å få flere arbeidssøkere med redusert eller varierende produktivitet i arbeid. I løpet av 2019 vil ordningen med lønnstilskudd forenkles og bruken økes.

Se også egen pressemelding fra Arbeids- og sosialdepartementet