Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Reform av Statens vegvesen

Regjeringen har besluttet at ansvaret for fylkesveiene i sin helhet overføres til fylkeskommunene. Dette gjelder oppgaver knyttet til utredning, planlegging, bygging, forvaltning, drift og vedlikehold av fylkesvei. Det tas sikte på at overføringen gjennomføres fra 1. januar 2020 eller senest 1. januar 2021. Det er en forutsetning for overføringen at det blir 11 fylker. Overføring gir muligheter for å styrke fylkeskommunenes samfunnsutviklerrolle, gir klarere rapporteringslinjer og gir bedre samhandling mellom fag og politikk på regionalt folkevalgt nivå. Overføring av ansatte søkes løst gjennom dialog og avtale mellom Statens vegvesen og fylkeskommunene. For løpende driftskontrakter vil det etableres overgangsordninger.

Det er gjennomført en områdegjennomgang av Statens vegvesen. Formålet er å legge til rette for mulige endringer, slik at etaten kan bli mer effektiv. Regjeringen har satt som mål at Statens vegvesen skal redusere sine interne kostnader fra 11,7 milliarder kroner til 10 milliarder kroner i 2023 (prisnivå 2017). Dette innebærer blant annet midler til planlegging, byggherre, forvaltning, trafikant- og kjøretøytilsyn, samt etatens støttefunksjoner. Det skal gjennomføres en reform på trafikant- og kjøretøyområdet der formålet er bedre, enklere og mer tilgjengelige tjenester for brukerne, blant annet knyttet til førerkort, kjøretøyregistering og -kontroll. Når stadig flere tjenester tilbys og brukes via selvbetjeningsløsninger, uten krav til fysisk oppmøte på et tjenestested, må dagens tjenestemodell og -struktur justeres for å sikre en mest mulig rasjonell og effektiv drift i tråd med brukernes forventninger. Statens vegvesen får i oppdrag å utforme forslag til innretning av reformen for trafikant- og kjøretøyområdet som skal sikre et godt og framtidsrettet tjenestetilbud for brukerne. Det legges til grunn for utredningen at endringene skal gjennomføres innen utgangen av 2024. Ny tjenesteleveransemodell og –struktur innebærer en reduksjon i antall tjenestesteder og omlokalisering av tilbud, samt redusert personellbehov. Det forventes en god prosess for medvirkning fra tillitsvalgte. For å opprettholde et godt tjenestetilbud i hele landet for tjenester som krever fysisk oppmøte, som f.eks. førerprøver, skal kompenserende tiltak foreslås av Statens vegvesen. Så langt som mulig skal tjenestetilbud lokalt opprettholdes til avløsende tilbud er etablert. Lokaliseringsspørsmål skal utredes og vurderes i tråd med retningslinjer for lokalisering av statlige arbeidsplasser og tjenesteproduksjon.

På bakgrunn av de store endringene Statens vegvesen går gjennom med digitale løsninger, overføring av fylkesveisaker til de nye fylkene og oppfølging av områdegjennomgangen, herunder reform av trafikant- og kjøretøyområdet, er det etter Samferdselsdepartementets vurdering behov for en større gjennomgang av etatens fremtidige organisering. Samferdselsdepartementet vil på denne bakgrunn få utredet ny organisering av Statens vegvesen.