Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Rentebegrensning

Regjeringen foreslår å utvide gjeldende rentebegrensningsregel til å omfatte både eksterne og interne renter for selskap i konsern. Videre foreslås en unntaksregel som tar utgangspunkt i regnskapsmessig balanse. Hvis egenkapitalandelen i selskapet, eller alternativt den norske delen av konsernet, er tilnærmet lik eller høyere enn egenkapitalandelen i konsernet globalt, kan skattyter kreve fullt fradrag for årets rentekostnader.

De foreslåtte rentebegrensningsreglene for konsern gjelder bare dersom netto rentekostnader samlet for de norske selskapene i konsernet overstiger et terskelbeløp på 25 millioner kroner i inntektsåret.

Regjeringen foreslår å videreføre gjeldende regel om begrensning av fradraget for renter på lån mellom nærstående parter utenfor konsern. Det foreslås at terskelbeløpet i disse tilfellene fortsatt skal være 5 millioner kroner i netto rentekostnader på selskapsnivå.

Det vises til omtale i Prop. 1 LS (2018–2019), kapittel 9