Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Samferdsel

Regjeringen foreslår å bevilge 73,1 milliarder kroner til samferdselsformål i 2019. Dette er en økning på 5,4 milliarder kroner, eller 7,9 prosent, fra Saldert budsjett 2018.

Med budsjettforslaget for 2019 legger regjeringen opp til fortsatt å prioritere samferdselsformål. Det foreslås en reell bevilgningsøkning på 2,4 milliarder til Nasjonal transportplan fra Saldert budsjett 2018.

Regjeringens forslag om en bevilgning på 73,1 milliarder kroner omfatter:

  • 37,1 milliarder kroner til veiformål, en økning på 4,7 prosent sammenlignet med Saldert budsjett 2018. Viktige prioriteringer er 5,4 milliarder kroner til Nye Veier, høy utbyggingsaktivitet i alle landsdeler samt tunnelutbedringer
  • 26,4 milliarder kroner til jernbaneformål, en økning på 12,4 prosent sammenlignet med Saldert budsjett 2018. Viktige prioriteringer er planlegging av InterCity (IC) inkludert Ringeriksbanen, midler til oppstart av IC-prosjekter på Vestfoldbanen, signal- og styringssystemet ERTMS samt innfasing av 11 nye togsett.
  • 2,7 milliarder kroner til kystforvaltning, som er en videreføring av bevilgningsnivået i Saldert budsjett 2018. Viktige prioriteringer er oppstart av farledsprosjekter og midler til prosjektering av tildekning av ubåten ved Fedje.
  • Nær 4 milliarder kroner til "særskilte transporttiltak", en økning på 8,4 prosent sammenlignet med Saldert budsjett 2018. Dette omfatter blant annet tilskudd til store kollektivprosjekter i de fire største byområdene, belønningsordning for mer kollektivtransport, bymiljø- og byvekstavtaler, TT-ordningen, statlig kjøp av transporttjenester Bergen-Kirkenes (fra Hurtigruten ASA) og konkurransen "Smartere transport i Norge".
  • Storbytiltak prioriteres med 3,7 milliarder kroner, en økning på 45 prosent fra Saldert budsjett 2018.
  • Om lag 2,9 milliarder kroner går til luftfartsformål, post og telekommunikasjon, forskning og utvikling og Samferdselsdepartementets administrasjonsutgifter. 150 millioner kroner er satt av til frigjøring av 700 MHz-båndet, noe som vil legge til rette for 5G. Innen telesikkerhet og -beredskap går som i 2018 ca. 40 millioner kroner til alternativt kjernenett og ca. 40 millioner kroner legger til rette for nye fiberkabler til utlandet.