Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Sikkerhet i petroleumssektoren – styrket oppfølging

Regjeringen foreslår å styrke Petroleumstilsynets oppfølging av sikkerheten i næringen med 7 millioner kroner. Styrkingen er blant annet knyttet til kunnskapsutvikling og økt læring med erfaringsoverføring på tvers i næringen.

Petroleumsnæringen er i rask endring, med blant annet omstillinger og økende fokus på mer kostnadseffektive løsninger. Teknologiutvikling bidrar til et høyere nivå på helse, miljø og sikkerhet, og økt effektivitet, men kan også medføre nye utfordringer som næringen må håndtere.

Regjeringen la våren 2018 frem en stortingsmelding om HMS på norsk sokkel, og denne styrkingen følger opp regjeringens ambisjon om at Norge skal være verdensledende på HMS på sokkelen, jf. Meld St. 12 (2017-2018) Helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten, som gir en bred gjennomgåelse av helse-, miljø- og sikkerhetstilstanden i næringen.