Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Skattebegrensning

Regjeringen foreslår å lukke skattebegrensning ved liten skatteevne for nye brukere. Eksisterende brukere skal fortsatt kunne søke om slik skattebegrensning.

Det foreslås ikke endringer i skattebegrensning ved lav alminnelig inntekt, det vil si for mottakere av gjenlevendeytelser fra folketrygden (etterlatte).

Det vises til omtale i Prop. 1 LS (2018–2019), punkt 5.4

Regjeringen foreslår at grensene for skattefri nettoinntekt og formuestillegget holdes uendret.
Det vises til Prop. 1 LS (2018–2019), tabell 1.5.