Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Skatteetaten: Nytt IT-system for merverdiavgift

Regjeringen foreslår å bevilge 50 millioner kroner til modernisering av Skatteetatens merverdiavgiftssystem. Dagens merverdiavgiftsssystem er over 20 år gammelt og bygger på en prosess med utgangspunkt i manuelle arbeidsoperasjoner på papir. Det legger i liten grad til rette for å utnytte mulighetene som følger av at betaling og regnskapsføring nå i hovedsak skjer elektronisk, blant annet mer effektive arbeidsprosesser og en god digital dialog med næringslivet.

Blant målene for prosjektet er å legge til rette for økt etterlevelse av regelverket, sikring av merverdiavgiftsprovenyet og mer effektive løsninger og arbeidsprosesser både for Skatteetaten og næringslivet.

Skatteetaten har anslått at den økte etterlevelsen årlig vil gi om lag 400 millioner kroner i økte skatteinntekter. Den samlede kostnadsrammen til prosjektet er 607 millioner kroner for årene 2019–2023.

Les mer i Prop. 1 S (2018-2019) for Finansdepartementet.