Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Statlig eierskap

Utbytte: Regjeringen foreslår at det budsjetteres med utbytter på 21,1 milliarder kroner i 2019 fra selskaper hvor statens eierskap forvaltes av Nærings- og fiskeridepartementet. Det er stor usikkerhet knyttet til anslagene, og oppdaterte anslag vil bli lagt frem i forbindelse med revidert budsjett for 2019.

For børsnoterte selskaper har regjeringen ikke laget egne anslag på utbytte i 2019, men har teknisk videreført utbetalt utbytte pr. aksje i 2018. Det samme gjelder Aker Kværner Holding AS, som får inntekter gjennom utbytter fra de børsnoterte selskapene Akastor ASA, Aker Solutions ASA og Kværner ASA.


Store Norske Spitsbergen Kulkompani (SNSK): På bakgrunn av vurderinger fra selskapet og ekstern kvalitetssikrer foreslår regjeringen at oppryddingsprosjektet i Svea og Lunckefjell deles i to, slik at oppryddingen i Lunckefjell kan starte i 2019 og etter planen ferdigstilles ved utgangen av 2020.

En todeling gir mulighet for å starte oppryddingsarbeidet i Lunckefjell ett år tidligere, og dermed unngå økte kostnader med rundt 150 millioner kroner. Selskapet arbeider videre med forslag til avslutningsplan for Svea.

Den beregnede kostnadsrammen for oppryddingen i Lunckefjell er i overkant av 700 millioner kroner. Det er knyttet usikkerhet til kostnadene.

Regjeringen foreslår å bevilge 331,1 millioner kroner til opprydning i Lunckefjell i 2019. I tillegg fremmes det forslag om fullmakt til å forplikte staten for ytterligere inntil 375,5 millioner kroner ut over budsjettåret for gjennomføring av opprydding i Lunckefjell.