Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Trafikksikkerhet

Regjeringen foreslår å bevilge 514,4 millioner kroner til trafikksikkerhetstiltak på veinettet. I tillegg er det lagt til grunn ca. 45 millioner kroner i ekstern finansiering.

Midlene vil i hovedsak benyttes til tiltak for å forhindre de alvorligste ulykkene som møteulykker og utforkjøringsulykker. Bygging av midtrekkverk er prioritert. Andre tiltak er blant annet utbedring av terrenget langs veien, veibelysning, kurve- og kryssutbedringer, rekkverk og tilrettelegging for forsterket midtoppmerking (rumlefelt). I tillegg kommer bevilgningene til trafikant- og kjøretøytilsyn.

Over Samferdselsdepartementets budsjett er det ellers foreslått å bevilge 64 millioner kroner som tilskudd til trafikksikkerhetsformål, som fordeles slik:

  • 50 millioner kroner til Trygg Trafikk
  • 2,5 millioner kroner til ITS Norge
  • 3,55 millioner kroner til Syklistenes landsforening
  • 1,5 millioner kroner til Norsk elbilforening
  • 1 million kroner til Norsk Hydrogenforum
  • 4 millioner kroner til tilskuddsordningen for lokale trafikksikkerhetstiltak
  • 1 million kroner til prisen "Årets trafikksikkerhetskommune"
  • 450 000 kroner i tilskudd til Transportøkonomisk institutt for å revidere "Trafikksikkerhetshåndboken".