Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Utbytte Statnett SF

Utbytte fra Statnett SF anslås til 443 millioner kroner.

Utbyttet utgjør 25 prosent av konsernets anslåtte resultat etter skatt, justert for årets endring i saldo for mer-/mindreinntekt etter skatt.

Det vises til omtale i Olje- og energidepartementets Prop. 1 S (2018-2019), kapittel 5680.