Budsjettspørsmål

Søk i spørsmål og svar

Begrens listen på kategori
Begrens listen på parti
SorteringOversikt over bevilgningsspørsmål fra Miljøpartiet De Grønne

 • Svar på spørsmål 72 fra Finanskomiteen/MDGs fraksjon av 10.10.2019
  Engangsavgift, diverse spørsmål Publisert: 01.11.2019 09:58
  Kap. 5536 Avgift på motorvogn , post 71
  1.Hva er provenyeffekten av å fullstendig fjerne vektfradragene for ladbar hybrid?

  2.Hva er provenyeffekten av å redusere vektfradraget for ladbar hybrid og ladbar hybrid, øvrig til 10%

  3.Hva er provenyeffekten av å fjerne CO2 fradraget under 87 g/km?

  4. Hva er proveny av at første innslagspunkt i CO2-komponenten i engangsavgiften holdes på 2019-nivå (70 gram) og tilsvarende for CO2-rabatt i samme avgift? Ber om lovteknisk bistand

  5. Hva er proveny av å øke satsene i CO2-komponenten i engangsavgiften med 20, 30 og 50 prosent? Ber om proveny både med
  a) regjeringens foreslåtte innslagspunkter og
  b) at innslagspunktet på 70 gram beholdes som i 2019 (ikke økes til 87)? Ber om lovteknisk bistand.

  6. Hva blir gjennomsnittlig endring i engangsavgift per bil, unntatt elbil, av at første knekkpunkt i CO2-komponenten i engangsavgiften holdes på 2019-nivå (70 gram) og tilsvarende for CO2-rabatt i samme avgift? Ber om fordeling på bensin, diesel, ladbar hybrid og hybrid.

  7. Hva er proveny av å øke kravet til elektrisk rekkevidde i engangsavgiften på ladbare hybrider til 100 km for å få full vektrabatt på 23 prosent? Ber om lovteknisk bistand

  Hva er proveny av å
  a) halvere rabatten i CO2-komponenten for alle lette varebiler (grønne skilter)?
  b) bare gi 75 prosent av rabatten
  Ber om lovteknisk bistand

  8.Hva er provenyeffekten av å doble NOx-komponenten?

  9. Hvor mange bilmodeller vil få redusert engangsavgift ved den økte innslagspunktet fra 70 til 87 g/km? Hvor mange flere modeller er det enn om innslagspunktet på 70 g/km hadde blitt beholdt?

  10. Hva er provenyeffekten av å redusere innslagspunktene i tabellen under spørsmål 5 med 10 gram/km - mao at tabellen går fra 0 til 15 og slutter med 180 g/km?

  11. Hva er provenyeffekten av å likestille varebiler med personbiler for CO2 komponenten?


  12. Hva er provenyeffekten av å reversere forslag om å oppheve fritaket for engangsavgiften for elbiler?


  13.Hva er provenyeffekten av å reversere regjeringens reduserte årsavgift for bensin og dieselbiler i 2017?

  14.Hva er provenyeffekten av å endre engangsavgiften for bensin og diesel-biler tilbake til satsene som gjaldt i 2008?

  I beregningen av provenyanslagene som er oppgitt nedenfor for de angitte endringene i engangsavgiften, er det dels tatt utgangspunkt i det tilgjengelige utvalget personbiler registrert i mars/april- juli 2019 med informasjon både om NEDC- og WLTP-utslipp og dels faktisk førstegangsregistrering i 2018, fremskrevet til 2020. Videre er det lagt til grunn en direkte priselastisitet på -1 for personbiler; dvs. at en økning i bilprisen på 1 pst. gir en reduksjon i etterspørselen etter biler på 1 pst. For varebiler er det lagt til grunn en priselastisitet på -0,5 pst. For ladbare hybridbiler vil overgang til ny kjøresyklus for typegodkjenning av kjøretøy ha innvirkning på registrert elektrisk rekkevidde. Avvik mellom den elektriske rekkevidden som er lagt til grunn i beregningene og rekkevidden som faktisk registreres i 2020, vil ha betydning for provenyeffekten av endringer i vektfradrag. Det er innført en ny kjøresyklus Worldwide Harmonised Light Vehicles (WLTP) som vil gi mer realistiske utslippsverdier enn dagens kjøresyklus New European Driving Cycle (NEDC). I budsjettet for 2020 er det for personbiler foreslått å gå over til CO2-utslipp målt etter WLTP som avgiftsgrunnlag til erstatning for NEDC. Overgangen medfører økt usikkerhet knyttet til flere av beregningene. For varebiler er det lagt opp til at overgangen gjennomføres ett år senere.

  Det er ikke tatt hensyn til eventuelle endringer i valg av ulike kjøretøy som følge av endringer i satsene. Provenyanslaget er dermed usikkert, særlig i tilfellene hvor forslagene innebærer betydelige endringer i avgiftene.

  Svar på spørsmål 1

  Fjerning av vektfradraget for ladbare hybridbiler kan anslås å medføre en provenyøkning på om lag 1 mrd. kroner påløpt og 900 mill. kroner bokført i 2020. Vektfradraget for ikke-ladbare hybridbiler ble fjernet allerede i budsjettet for 2018, så dette medfører ingen provenyøkning sammenlignet med regjeringens forslag.

  Svar på spørsmål 2

  Reduksjon av vektfradraget for ladbare hybridbiler til 10 pst. kan anslås å medføre en provenyøkning på om lag 550 mill. kroner påløpt og 500 mill. kroner bokført i 2020. Vektfradraget for ikke-ladbare hybridbiler ble fjernet allerede i budsjettet for 2018, så dette medfører ingen provenyøkning sammenlignet med regjeringens forslag.

  Svar på spørsmål 3

  Spørsmålet gjelder innslagspunktet i CO2-komponenten i engangsavgiften for personbiler på som er endret fra 70 til 87 gram i budsjettforslaget for 2020. Fradrag i CO2-komponenten gis i 2020-budsjettet for kjøretøy med utslipp under 87 gram CO2 per km. Fjerning av fradrag for disse kjøretøyene kan anslås å medføre en provenyøkning på om lag 250 mill. kroner påløpt og 230 mill. kroner bokført i 2020 sammenlignet med regjeringens budsjettforslag.

  Svar på spørsmål 4

  Spørsmålet gjelder innslagspunktet i CO2-komponenten i engangsavgiften for personbiler på som er endret fra 70 til 87 gram i budsjettforslaget for 2020. Justeringen av innslagspunktet har sammenheng med overgangen fra NEDC til WLTP. Det legges til grunn at øvrige innslagspunkt ikke påvirkes av nedjusteringen. Videre er det lagt til grunn at endringen ikke får betydning for bruktimporterte personbiler som kun har NEDC-utslipp, eller øvrige avgiftsgrupper som fortsatt vil betale avgift etter NEDC i 2020. Det gjøres oppmerksom på at reduksjon av innslagspunkt på 87 gram til 70 gram for kjøretøy med WLTP vil medføre en favorisering av bruktimporterte kjøretøy som kun har NEDC-utslipp. Reduksjon av innslagspunktet på 87 gram til 70 gram anslås å medføre et merproveny på 550 mill. kroner påløpt og 500 mill. kroner bokført i 2020 sammenlignet med regjeringens budsjettforslag.

  Lovteknisk bistand

  Fra 1. januar 2020 gjøres følgende endringer i Stortingets vedtak om avgift på motorvogner mv. A. Engangsavgift.

  § 2 første ledd bokstav a nr. 3 skal lyde:

  3)CO2-utslipp (for motorvogn med plikt til å dokumentere CO2-utslipp):

  WLTPNEDC
  per g/kmkrper g/kmkr
  0–7000–700
  71–118773,9171–95961,20
  119–155867,2596–1251 077,12
  156–2252 272,56126–1952 822,52
  over 2253 625,17over 1953 625,17

  For motorvogner med CO2-utslipp under henholdsvis 70 g/km WLTP og 70 g/km NEDC gjøres følgende fradrag per g/km for den delen av utslippet som ligger under disse verdiene:

  WLTPNEDC
  per g/kmkrper g/kmkr
  f.o.m. 69 t.o.m. 50792,95f.o.m. 69 t.o.m. 40984,84
  under 50932,92under 401 158,69

  § 2 første ledd bokstav j nr. 3 skal lyde:

  3)CO2-utslipp (for motorvogn med plikt til å dokumentere CO2-utslipp):

  WLTPNEDC
  per g/kmkrper g/kmkr
  0–7000–700
  71–118309,5671–95384,48
  119–155346,9096–125430,85
  over 155909,02over 125 1 129,01

  For motorvogner med CO2-utslipp under henholdsvis 70 g/km WLTP og 70 g/km NEDC gjøres følgende fradrag per g/km for den delen av utslippet som ligger under disse verdiene:

  WLTPNEDC
  per g/kmkrper g/kmkr
  f.o.m. 69 t.o.m. 50317,18f.o.m. 69 t.o.m. 40393,94
  under 50373,17under 40463,48

  Svar på spørsmål 5

  Spørsmålet gjelder kombinasjon av endring av innslagspunkt og satser i CO2-komponenten i engangsavgiften. Innslagspunktene det er referert til i spørsmålet gjelder for nye personbiler og minibusser (avgiftsgruppe j) som det er foreslått at i 2020 skal betale engangsavgift basert på CO2-utslipp målt etter WLTP. I beregningen av provenyanslagene er det lagt til grunn at det kun er CO2-komponenten for nye personbiler og minibusser som skal endres. Det er dermed lagt til grunn at endringen ikke får betydning for bruktimporterte personbiler som kun har NEDC-utslipp, eller øvrige avgiftsgrupper som fortsatt vil betale avgift etter NEDC i 2020. Det gjøres oppmerksom på at reduksjon av innslagspunkt på 87 gram som angitt i b) for kjøretøy med WLTP vil medføre en favorisering av bruktimporterte kjøretøy som kun har NEDC-utslipp.

  Tabell 1 nedenfor viser påløpt og bokført provenyeffekt i 2020 sammenlignet med regjeringens budsjettforslag av de angitte satsøkningene kombinert med de ulike situasjonene angitt i a-b)

  Tabell 1. Provenyeffekt ved ulike økninger i CO2-satsene i engangsavgiften kombinert med ulike endringer i innslagspunkt.

  Økning i CO2-satserAnslått provenyeffekt (mill. kroner)
  PåløptBokført
  a) innslagspunkter som i Prop. 1 LS (2019–2020)
  20 pst.400370
  30 pst. 590540
  50 pst.960880
  b) senke innslagspunkt fra 87 til 70 gram
  20 pst.1 000900
  30 pst. 1 2501 150
  50 pst.1 6501500

  Lovteknisk bistand

  Å øke satsene i CO2-komponenten i engangsavgiften med henholdsvis 20, 30 og 50 pst. kan gjennomføres ved at det fremmes følgende forslag:

  Alternativ a - innslagspunkter som i Prop. 1 LS (2019–2020)

  1. Økning av satsene i CO2-komponenten med 20 pst.

  Fra 1. januar 2020 gjøres følgende endringer i Stortingets vedtak om avgift på motorvogner mv. A. Engangsavgift.

  § 2 første ledd bokstav a nr. 3 skal lyde

  3)CO2-utslipp (for motorvogn med plikt til å dokumentere CO2-utslipp):

  WLTPNEDC
  per g/kmkrper g/kmkr
  0–8700–700
  88–118928,7071–95961,20
  119–1551 040,7096–1251 077,12
  156–2252 727,07126–1952 822,52
  over 2254 350,20over 1953 625,17

  For motorvogner med CO2-utslipp under henholdsvis 87 g/km WLTP og 70 g/km NEDC gjøres følgende fradrag per g/km for den delen av utslippet som ligger under disse verdiene:

  WLTPNEDC
  per g/kmKrper g/kmkr
  f.o.m. 86 t.o.m. 50951,54f.o.m. 69 t.o.m. 40984,84
  under 501 119,51under 401 158,69

  § 2 første ledd bokstav j nr. 3 skal lyde:

  3)CO2-utslipp (for motorvogn med plikt til å dokumentere CO2-utslipp):

  WLTPNEDC
  per g/kmkrper g/kmkr
  0–8700–700
  88–118371,4871–95-384,48
  119–155416,2896–125430,85
  over 1551 090,83over 125 1 129,01

  For motorvogner med CO2-utslipp under henholdsvis 87 g/km WLTP og 70 g/km NEDC gjøres følgende fradrag per g/km for den delen av utslippet som ligger under disse verdiene:

  WLTPNEDC
  per g/kmkrper g/kmkr
  f.o.m. 87 t.o.m. 40380,61f.o.m. 69 t.o.m. 40393,94
  under 40447,80under 40463,48

  2.Økning av satsene i CO2-komponenten med 30 pst.

  Fra 1. januar 2020 gjøres følgende endringer i Stortingets vedtak om avgift på motorvogner mv. A. Engangsavgift.

  § 2 første ledd bokstav a nr. 3 skal lyde

  3)CO2-utslipp (for motorvogn med plikt til å dokumentere CO2-utslipp):

  WLTPNEDC
  per g/kmkrper g/kmkr
  0–8700–700
  88–1181 006,0971–95961,20
  119–1551 127,4296–1251 077,12
  156–2252 954,33126–1952 822,52
  over 2254 712,72over 1953 625,17

  For motorvogner med CO2-utslipp under henholdsvis 87 g/km WLTP og 70 g/km NEDC gjøres følgende fradrag per g/km for den delen av utslippet som ligger under disse verdiene:

  WLTPNEDC
  per g/kmKrper g/kmkr
  f.o.m. 86 t.o.m. 501 030,83f.o.m. 69 t.o.m. 40984,84
  under 501 212,80under 401 158,69

  § 2 første ledd bokstav j nr. 3 skal lyde:

  3)CO2-utslipp (for motorvogn med plikt til å dokumentere CO2-utslipp):

  WLTPNEDC
  per g/kmkrper g/kmkr
  0–8700–700
  88–118402,4371–95-384,48
  119–155450,9796–125430,85
  over 1551 181,73over 125 1 129,01

  For motorvogner med CO2-utslipp under henholdsvis 87 g/km WLTP og 70 g/km NEDC gjøres følgende fradrag per g/km for den delen av utslippet som ligger under disse verdiene:

  WLTPNEDC
  per g/kmkrper g/kmkr
  f.o.m. 87 t.o.m. 40412,33f.o.m. 69 t.o.m. 40393,94
  under 40485,12under 40463,48

  3.Økning av satsene i CO2-komponenten med 50 pst.

  Fra 1. januar 2020 gjøres følgende endringer i Stortingets vedtak om avgift på motorvogner mv. A. Engangsavgift.

  § 2 første ledd bokstav a nr. 3 skal lyde

  3)CO2-utslipp (for motorvogn med plikt til å dokumentere CO2-utslipp):

  WLTPNEDC
  per g/kmkrper g/kmkr
  0–8700–700
  88–1181 160,8771–95961,20
  119–1551 300,8796–1251 077,12
  156–2253 408,84126–1952 822,52
  over 2255 437,76over 1953 625,17

  For motorvogner med CO2-utslipp under henholdsvis 87 g/km WLTP og 70 g/km NEDC gjøres følgende fradrag per g/km for den delen av utslippet som ligger under disse verdiene:

  WLTPNEDC
  per g/kmKrper g/kmkr
  f.o.m. 86 t.o.m. 501 189,42f.o.m. 69 t.o.m. 40984,84
  under 501 399,38under 401 158,69

  § 2 første ledd bokstav j nr. 3 skal lyde:

  3)CO2-utslipp (for motorvogn med plikt til å dokumentere CO2-utslipp):

  WLTPNEDC
  per g/kmkrper g/kmkr
  0–8700–700
  88–118464,3571–95-384,48
  119–155520,3596–125430,85
  over 1551 363,54over 125 1 129,01

  For motorvogner med CO2-utslipp under henholdsvis 87 g/km WLTP og 70 g/km NEDC gjøres følgende fradrag per g/km for den delen av utslippet som ligger under disse verdiene:

  WLTPNEDC
  per g/kmkrper g/kmkr
  f.o.m. 87 t.o.m. 40475,77f.o.m. 69 t.o.m. 40393,94
  under 40559,75under 40463,48

  Alternativ b, senke innslagspunktet i CO2 komponenten fra 87 til 70 gram

  1. Økning av satsene i CO2-komponenten med 20 pst.

  Fra 1. januar 2020 gjøres følgende endringer i Stortingets vedtak om avgift på motorvogner mv. A. Engangsavgift.

  § 2 første ledd bokstav a nr. 3 skal lyde

  3)CO2-utslipp (for motorvogn med plikt til å dokumentere CO2-utslipp):

  WLTPNEDC
  per g/kmkrper g/kmkr
  0–7000–700
  71–118928,7071–95961,20
  119–1551 040,7096–1251 077,12
  156–2252 727,07126–1952 822,52
  over 2254 350,20over 1953 625,17

  For motorvogner med CO2-utslipp under henholdsvis 70 g/km WLTP og 70 g/km NEDC gjøres følgende fradrag per g/km for den delen av utslippet som ligger under disse verdiene:

  WLTPNEDC
  per g/kmKrper g/kmkr
  f.o.m. 69 t.o.m. 50951,54f.o.m. 69 t.o.m. 40984,84
  under 501 119,51under 401 158,69

  4)slagvolum (for motorvogner uten plikt til å dokumentere CO2-utslipp):

  per cm3bensindrevneikke bensindrevne
  krkr
  0–70016,6812,79
  701–1 25067,1054,77
  1 251–1 650155,14126,70
  over 1 650159,28130,32

  § 2 første ledd bokstav j nr. 3 skal lyde:

  3)CO2-utslipp (for motorvogn med plikt til å dokumentere CO2-utslipp):

  WLTPNEDC
  per g/kmkrper g/kmkr
  0–7000–700
  71–118371,4871–95-384,48
  119–155416,2896–125430,85
  over 1551 090,83over 125 1 129,01

  For motorvogner med CO2-utslipp under henholdsvis 70 g/km WLTP og 70 g/km NEDC gjøres følgende fradrag per g/km for den delen av utslippet som ligger under disse verdiene:

  WLTPNEDC
  per g/kmkrper g/kmkr
  f.o.m. 69 t.o.m. 40380,61f.o.m. 69 t.o.m. 40393,94
  under 40447,80under 40463,48
  1. Økning av satsene i CO2-komponenten med 30 pst.

  Fra 1. januar 2020 gjøres følgende endringer i Stortingets vedtak om avgift på motorvogner mv. A. Engangsavgift.

  § 2 første ledd bokstav a nr. 3 skal lyde

  3)CO2-utslipp (for motorvogn med plikt til å dokumentere CO2-utslipp):

  WLTPNEDC
  per g/kmkrper g/kmkr
  0–7000–700
  71–1181 006,0971–95961,20
  119–1551 127,4296–1251 077,12
  156–2252 954,33126–1952 822,52
  over 2254 712,72over 1953 625,17

  For motorvogner med CO2-utslipp under henholdsvis 70 g/km WLTP og 70 g/km NEDC gjøres følgende fradrag per g/km for den delen av utslippet som ligger under disse verdiene:

  WLTPNEDC
  per g/kmKrper g/kmkr
  f.o.m. 69 t.o.m. 501 030,83f.o.m. 69 t.o.m. 40984,84
  under 501 212,80under 401 158,69

  § 2 første ledd bokstav j nr. 3 skal lyde:

  3)CO2-utslipp (for motorvogn med plikt til å dokumentere CO2-utslipp):

  WLTPNEDC
  per g/kmkrper g/kmkr
  0–7000–700
  71–118402,4371–95-384,48
  119–155450,9796–125430,85
  over 1551 181,73over 125 1 129,01

  For motorvogner med CO2-utslipp under henholdsvis 70 g/km WLTP og 70 g/km NEDC gjøres følgende fradrag per g/km for den delen av utslippet som ligger under disse verdiene:

  WLTPNEDC
  per g/kmkrper g/kmkr
  f.o.m. 69 t.o.m. 40412,33f.o.m. 69 t.o.m. 40393,94
  under 40485,12under 40463,48
  1. Økning av satsene i CO2-komponenten med 50 pst.

  Fra 1. januar 2020 gjøres følgende endringer i Stortingets vedtak om avgift på motorvogner mv. A. Engangsavgift.

  § 2 første ledd bokstav a nr. 3 skal lyde

  3)CO2-utslipp (for motorvogn med plikt til å dokumentere CO2-utslipp):

  WLTPNEDC
  per g/kmkrper g/kmkr
  0–7000–700
  71–1181 160,8771–95961,20
  119–1551 300,8796–1251 077,12
  156–2253 408,84126–1952 822,52
  over 2255 437,76over 1953 625,17

  For motorvogner med CO2-utslipp under henholdsvis 70 g/km WLTP og 70 g/km NEDC gjøres følgende fradrag per g/km for den delen av utslippet som ligger under disse verdiene:

  WLTPNEDC
  per g/kmKrper g/kmkr
  f.o.m. 69 t.o.m. 501 189,42f.o.m. 69 t.o.m. 40984,84
  under 501 399,38under 401 158,69

  § 2 første ledd bokstav j nr. 3 skal lyde:

  3)CO2-utslipp (for motorvogn med plikt til å dokumentere CO2-utslipp):

  WLTPNEDC
  per g/kmkrper g/kmkr
  0–7000–700
  71–118464,3571–95-384,48
  119–155520,3596–125430,85
  over 1551 363,54over 125 1 129,01

  For motorvogner med CO2-utslipp under henholdsvis 70 g/km WLTP og 70 g/km NEDC gjøres følgende fradrag per g/km for den delen av utslippet som ligger under disse verdiene:

  WLTPNEDC
  per g/kmkrper g/kmkr
  f.o.m. 69 t.o.m. 40475,77f.o.m. 69 t.o.m. 40393,94
  under 40559,75under 40463,48

  Svar på spørsmål 6

  Spørsmålet gjelder innslagspunktet i CO2-komponenten i engangsavgiften for personbiler på som er endret fra 70 til 87 gram som del av overgangen til WLTP i budsjettforslaget for 2020. Reduksjon av innslagspunktet på 87 gram til 70 gram anslås å medføre en økning i gjennomsnittlig engangsavgift for nye personbiler på vel 13 000 kroner. Det er lagt til grunn at øvrige innslagspunkter ikke endres. Den gjennomsnittlige endringen er lik for bensinbiler, dieselbiler, ladbare hybridbiler samt ikke-ladbare hybridbiler.

  Svar på spørsmål 7

  En økning av nødvendig elektrisk rekkevidde for å oppnå maksimalt fradrag fra 50 til 100 km kan anslås å medføre en provenyøkning på 500 mill. kroner påløpt og 460 mill. kroner bokført i 2020 sammenlignet med regjeringens forslag.

  Lovteknisk bistand:

  De nærmere reglene om fastsettelsen av vektfradraget for ladbare hybridbiler følger av forskrift 19. mars 2001 nr. 268 om engangsavgift på motorvogner (engangsavgiftsforskriften). Lovteknisk bistand er derfor ikke nødvendig.

  Svar på unummerert spørsmål

  Spørsmålet gjelder endringer engangsavgift for varebiler. For varebiler er det lagt opp til at overgangen til WLTP gjennomføres ett år senere enn for personbiler. Det innebærer at varebiler i 2020 avgiftslegges etter samme satsstruktur som i 2019, kun prisjustert til 2020.

  For varebiler klasse 2 gjelder i dag ikke høyeste trinn i CO2-komponenten (dvs. at satsen for nest-høyeste trinn gjelder i dette intervallet), for nest-høyeste trinn er andelen av personbilsatsen 25 pst. og for øvrige trinn, inklusiv fradragssatser, er andelen 30 pst. Til grunn for utregningene i a) og b) ligger at satsene for varebiler klasse 2 på de ulike intervallene økes med henholdsvis 50 pst. og 25 pst. av differansen mellom personbilsatser (NEDC-satser) og eksisterende satser for varebiler klasse 2. Det kan anslås at en endring som angitt i a) gir et økt proveny på om lag 1,6 mrd. kroner påløpt og 1,5 mrd. kroner bokført og i b) gir et økt proveny på om lag 900 mill. kroner påløpt og 830 mill. kroner bokført i 2020 sammenlignet med regjeringens forslag.

  Lovteknisk bistand:

  Alternativ a: Halvere rabatten i CO2-komponenten for alle lette varebiler

  Fra 1. januar 2020 gjøres følgende endringer i Stortingets vedtak om avgift på motorvogner mv. A. Engangsavgift.

  § 2 første ledd bokstav b nr. 3 og 4 skal lyde

  3)CO2-utslipp (for motorvogn med plikt til å dokumentere CO2-utslipp):

  WLTPNEDC
  per g/kmkrper g/kmkr
  0–700
  71–95624,78
  96–125700,13
  126-1951 764,08
  over 1952 165,40

  For motorvogner med CO2-utslipp under 70 g/km NEDC gjøres følgende fradrag per g/km for den delen av utslippet som ligger under denne verdien:

  WLTPNEDC
  per g/kmkrper g/kmkr
  f.o.m. 69 t.o.m. 40640,15
  under 40753,15

  4)slagvolum (for motorvogner uten plikt til å dokumentere CO2-utslipp), 65 pst. av avgiftsgruppe a.

  Alternativ b: Bare gi 75 prosent av rabatten

  Fra 1. januar 2020 gjøres følgende endringer i Stortingets vedtak om avgift på motorvogner mv. A. Engangsavgift.

  § 2 første ledd bokstav b nr. 3 og 4 skal lyde

  3)CO2-utslipp (for motorvogn med plikt til å dokumentere CO2-utslipp):

  WLTPNEDC
  per g/kmkrper g/kmkr
  0–700
  71–95456,57
  96–125511,63
  126-1951 234,85
  over 1951 435,52

  For motorvogner med CO2-utslipp under 70 g/km NEDC gjøres følgende fradrag per g/km for den delen av utslippet som ligger under denne verdien:

  WLTPNEDC
  per g/kmkrper g/kmkr
  f.o.m. 69 t.o.m. 40467,80
  under 40550,38

  4)slagvolum (for motorvogner uten plikt til å dokumentere CO2-utslipp), 48 pst. av avgiftsgruppe a.

  Svar på spørsmål 8

  En dobling av NOX-satsen kan anslås å medføre en provenyøkning på om lag 200 mill. kroner påløpt og 180 mill. kroner bokført i 2020 sammenlignet med regjeringens budsjettforslag.

  Svar på spørsmål 9

  I budsjettet for 2020 foreslår regjeringen en provenynøytral overgang fra NEDC- til WLTP-baserte CO2-utslipp som grunnlag for CO2-komponenten. Som del av overgangen er mange satser og innslagspunkt i engangsavgiften endret. Siden overgangen er provenynøytral, er det grunn til å forvente at like mange modeller får redusert avgift som får økt avgift. Departementet har ikke anledning til å angi antall modeller som får økning med ulike endringer. En årsak til at dette ikke lar seg gjøre er at de fleste modeller kommer i et betydelig antall spesifikasjoner, og utslagene kan til dels variere betydelig mellom spesifikasjonene.

  Svar på spørsmål 10

  Det er ingen tabell under spørsmål 5.

  Svar på spørsmål 11

  Spørsmålet gjelder endringer i satser og intervaller i CO2-komponenten i engangsavgiften for varebiler. I budsjettet for 2020 er det for personbiler foreslått å gå over til CO2-utslipp målt etter WLTP som avgiftsgrunnlag til erstatning for NEDC. Bruktimporterte personbiler som kun har NEDC-utslipp, skal fortsatt avgiftslegges etter satsstrukturen som gjelder i 2019, kun prisjustert til 2020. For varebiler er det lagt opp til at overgangen gjennomføres ett år senere, noe som innebærer at varebiler i 2020 på samme måte som brukte personbiler som kun har NEDC-utslipp, avgiftslegges etter samme satsstruktur som i 2019, kun prisjustert til 2020.

  Det legges til grunn at det med spørsmålet menes at satsene for utslipp av CO2 i engangsavgiften for varebiler klasse 2 (avgiftsgruppe B) skal økes slik at varebiler ilegges samme satser som personbiler som kun har NEDC-utslipp. For varebiler klasse 2 gjelder i dag ikke høyeste trinn i CO2-komponenten (dvs. at satsen for nest-høyeste trinn gjelder i dette intervallet), for nest-høyeste trinn er andelen av personbilsatsen 25 pst. og for øvrige trinn, inklusiv fradragssatser, er andelen 30 pst. Det kan anslås at en slik endring vil medføre en avgiftsøkning for denne avgiftsgruppen som gir et økt proveny på om lag 2,8 mrd. kroner påløpt og 2,6 mrd. kroner bokført i 2020 sammenlignet med regjeringens budsjettforslag.

  Det er i beregningene lagt til grunn en direkte priselastisitet på -0,5 for varebiler; dvs. at en økning i bilprisen på 1 pst. gir en reduksjon i etterspørselen etter biler på 0,5 pst. Det er ikke tatt hensyn til eventuelle endringer i valg av ulike kjøretøy som følge av endringer i satsene. Ved så store satsendringer vil det være betydelig usikkerhet ved provenyanslaget.

  Svar på spørsmål 12

  Regjeringen har ikke fremmet forslag om fjerne fritak for elbiler i engangsavgiften i budsjettforslaget for 2020. I budsjettforslaget for 2018 foreslo regjeringen endringer i engangsavgiften for elbiler som gikk ut på at fritaket for engangsavgift ble opphevet og at elbiler får vektfradrag på 23 pst. av vektavgiftsgrunnlaget. Det anslås at innføring av engangsavgift for elbiler med vektfradrag på 23 pst. vil gi en provenyøkning på 700 mill. kroner påløpt og 640 mill. kroner bokført i 2020 sammenlignet med regjeringens forslag.

  Svar på spørsmål 13

  I budsjettet for 2017 ble den høyeste satsen i årsavgiften redusert med nær 12 pst. reelt. Dette gjelder personbiler, varebiler, campingbiler minibusser, kombinerte biler, lastebiler, trekkbiler med tillatt vekt fra og med 3 500 kg og årsprøvekjennemerker for kjøretøy. Trafikkforsikringsavgiften erstattet årsavgiften i 2018, men satsene og strukturen fra årsavgiften ble videreført. Den høye satsen må økes med vel 13 pst. ut over prisjustering dersom reduksjonen skal reverseres. Av hensyn til forsikringsselskapenes mulighet til å overvelte avgiften, er det lagt opp til at satsendringer i trafikkforsikringsavgiften gjøres med virkning fra 1. mars for forsikringsavtaler som inngås eller fornyes etter dette tidspunktet. En konsekvens av dette er at kun en andel av samlet provenyeffekt av en satsendring påløper og bokføres i kalenderåret satsen endres. En økning av satsene for forsikringsavtaler som inngås eller fornyes fra og med 1. mars 2020 anslås å medføre en provenyøkning med årsvirkning på om lag 1,1 mrd. kroner. Provenyøkning i 2020 anslås til om lag 380 mill. kroner påløpt og 190 mill. kroner bokført sammenlignet med regjeringens budsjettforslag.

  Svar på spørsmål 14

  Det er innført en ny kjøresyklus WLTP som vil gi mer realistiske utslippsverdier enn dagens kjøresyklus NEDC. I budsjettet for 2020 er det for personbiler foreslått å gå over til CO2-utslipp målt etter WLTP som avgiftsgrunnlag til erstatning for NEDC. Satsene som gjaldt i 2008 var fastsatt med utgangspunkt i NEDC-verdiene som da lå til grunn for engangsavgiften. Etter overgangen til WLTP må satser fastsatt for bruk til NEDC-verdier omregnes for å gi sammenlignbare resultater. Videre vil det selv med omregning være usikkerhet knyttet til utslag av overgangen. Det er av disse grunnene ikke utarbeidet anslag for provenyeffekt ved å tilbakeføre engangsavgiften til 2008-satser.

 • Svar på spørsmål 76 fra Finanskomiteen/MDGs fraksjon av 10.10.2019
  Klimagassutslipp i Norge for 2020 Publisert: 22.10.2019 11:48
 • Svar på spørsmål 77 fra Finanskomiteen/MDGs fraksjon av 10.10.2019
  Utslippsreduksjoner Publisert: 25.10.2019 12:11
 • Svar på spørsmål 78 fra Finanskomiteen/MDGs fraksjon av 10.10.2019
  Klimaeffekt av tiltak under programkategori 12.10 Publisert: 16.10.2019 08:29
 • Svar på spørsmål 79 fra Finanskomiteen/MDGs fraksjon av 10.10.2019
  Klimaeffekt av tiltak under programkategori 12.20 Publisert: 18.10.2019 11:04
 • Svar på spørsmål 80 fra Finanskomiteen/MDGs fraksjon av 10.10.2019

  Effekt på klimagassutslipp under programkategori 12.30

  Publisert: 21.10.2019 15:58
 • Svar på spørsmål 81 fra Finanskomiteen/MDGs fraksjon av 10.10.2019

  Effekt på klimagassutslipp under programkategori 12.60

  Publisert: 21.10.2019 15:58
 • Svar på spørsmål 82 fra Finanskomiteen/MDGs fraksjon av 10.10.2019

  Effektene på klimagassutslipp, programkategori Internasjonal klimaarbeid

  Publisert: 25.10.2019 16:32
 • Svar på spørsmål 83 fra Finanskomiteen/MDGs fraksjon av 10.10.2019
  Panteløsninger Publisert: 25.10.2019 12:11
 • Svar på spørsmål 84 fra Finanskomiteen/MDGs fraksjon av 10.10.2019
  Skogvern Publisert: 25.10.2019 08:45
 • Svar på spørsmål 85 fra Finanskomiteen/MDGs fraksjon av 10.10.2019
  Marin forsøpling Publisert: 25.10.2019 08:45
 • Svar på spørsmål 86 fra Finanskomiteen/MDGs fraksjon av 10.10.2019
  Marin forsøpling Publisert: 25.10.2019 08:45
 • Svar på spørsmål 87 fra Finanskomiteen/MDGs fraksjon av 10.10.2019
  Enova Publisert: 25.10.2019 12:11
 • Svar på spørsmål 88 fra Finanskomiteen/MDGs fraksjon av 10.10.2019
  Enova Publisert: 25.10.2019 12:11
 • Svar på spørsmål 89 fra Finanskomiteen/MDGs fraksjon av 10.10.2019

  Utslippseffekten av budsjettforslagene under kap. 1428

  Publisert: 25.10.2019 16:32
 • Svar på spørsmål 90 fra Finanskomiteen/MDGs fraksjon av 10.10.2019
  Hydrogenladestasjon Publisert: 25.10.2019 12:11
 • Svar på spørsmål 91 fra Finanskomiteen/MDGs fraksjon av 10.10.2019
  Enova Publisert: 25.10.2019 12:11
 • Svar på spørsmål 92 fra Finanskomiteen/MDGs fraksjon av 10.10.2019
  Elektrifisering av fritidsbåter Publisert: 23.10.2019 14:06
 • Svar på spørsmål 93 fra Finanskomiteen/MDGs fraksjon av 10.10.2019
  Utslipp per programkategori for OEDs budsjett Publisert: 18.10.2019 11:04
 • Svar på spørsmål 94 fra Finanskomiteen/MDGs fraksjon av 10.10.2019
  Flom og skred Publisert: 29.10.2019 16:03
 • Svar på spørsmål 95 fra Finanskomiteen/MDGs fraksjon av 10.10.2019
  SDØE - investering, inngåtte kontrakter Publisert: 21.10.2019 09:55
 • Svar på spørsmål 96 fra Finanskomiteen/MDGs fraksjon av 10.10.2019
  Forskning - petroleum Publisert: 25.10.2019 12:11
 • Svar på spørsmål 97 fra Finanskomiteen/MDGs fraksjon av 10.10.2019
  SDØE - investering ikke besluttet Publisert: 25.10.2019 16:32
 • Svar på spørsmål 98 fra Finanskomiteen/MDGs fraksjon av 10.10.2019
  SDØE - lete- og feltutgifter ikke besluttet Publisert: 25.10.2019 16:32
 • Svar på spørsmål 99 fra Finanskomiteen/MDGs fraksjon av 10.10.2019
  Kostnad ved å redusere prisen på alle NSBs billetter med 20% Publisert: 22.10.2019 09:15
 • Svar på spørsmål 100 fra Finanskomiteen/MDGs fraksjon av 10.10.2019
  Effektene på klimagassutslipp innen luftfart Publisert: 18.10.2019 11:05
 • Svar på spørsmål 101 fra Finanskomiteen/MDGs fraksjon av 10.10.2019
  Effektene på klimagassutslipp innen vegformål Publisert: 04.11.2019 16:14
 • Svar på spørsmål 102 fra Finanskomiteen/MDGs fraksjon av 10.10.2019
  Effektene på klimagassutslipp innen særskilte transporttiltak Publisert: 18.10.2019 11:05
 • Svar på spørsmål 103 fra Finanskomiteen/MDGs fraksjon av 10.10.2019
  Effektene på klimagassutslipp innen jernbaneformål Publisert: 18.10.2019 11:05
 • Svar på spørsmål 104 fra Finanskomiteen/MDGs fraksjon av 10.10.2019
  Effektene på klimagassutslipp innen kystforvaltning Publisert: 18.10.2019 11:05
 • Svar på spørsmål 105 fra Finanskomiteen/MDGs fraksjon av 10.10.2019
  Miljøkriterier i eksisterende og miljøkrav i fremtidige kontrakter om flyruter Publisert: 29.10.2019 16:03
 • Svar på spørsmål 106 fra Finanskomiteen/MDGs fraksjon av 10.10.2019
  Provenyeffekt av tax-free-overskudd til utbytte og avgiftsendring som kompensasjon for inntektsbortfall, samt kapasitetsøkende investeringer. Publisert: 22.10.2019 14:37
 • Svar på spørsmål 107 fra Finanskomiteen/MDGs fraksjon av 10.10.2019
  Riksveiinvesteringer og forventet klimautslipp Publisert: 28.10.2019 08:44
 • Svar på spørsmål 108 fra Finanskomiteen/MDGs fraksjon av 10.10.2019

  Prosjekter innen Ferjefri E39

  Publisert: 25.10.2019 12:11
 • Svar på spørsmål 109 fra Finanskomiteen/MDGs fraksjon av 10.10.2019
  Provenyeffekt av å ikke bevilge penger i 2020 til kapasitetsøkende (trafikkøkende) veiprosjekter Publisert: 25.10.2019 12:11
 • Svar på spørsmål 110 fra Finanskomiteen/MDGs fraksjon av 10.10.2019
  Prioriterte prosjekter til vegformål for oppfølgning av NTP Publisert: 22.10.2019 14:37
 • Svar på spørsmål 111 fra Finanskomiteen/MDGs fraksjon av 10.10.2019
  Prioritering ved økt ramme til jernbaneformål Publisert: 25.10.2019 08:45
 • Svar på spørsmål 112 fra Finanskomiteen/MDGs fraksjon av 10.10.2019
  Kostnad ved å redusere pris på månedskort i storbyområdene Publisert: 22.10.2019 14:37
 • Svar på spørsmål 113 fra Finanskomiteen/MDGs fraksjon av 10.10.2019
  Elektrifisering av jernbanestrekninger Publisert: 23.10.2019 09:07
 • Svar på spørsmål 114 fra Finanskomiteen/MDGs fraksjon av 10.10.2019

  Elektrifisering av utredede jernbanestrekninger

  Publisert: 25.10.2019 12:11
 • Svar på spørsmål 115 fra Finanskomiteen/MDGs fraksjon av 10.10.2019

  Dobbeltspor Trondheim-Stjørdal

  Publisert: 25.10.2019 12:11
 • Svar på spørsmål 116 fra Finanskomiteen/MDGs fraksjon av 10.10.2019
  Kostnad for Grenlandsbanen Publisert: 22.10.2019 14:37
 • Svar på spørsmål 117 fra Finanskomiteen/MDGs fraksjon av 10.10.2019
  Kostnad for hurtigtog Publisert: 23.10.2019 09:07
 • Svar på spørsmål 118 fra Finanskomiteen/MDGs fraksjon av 10.10.2019
  Hydrogentog på Nordlandsbanen Publisert: 25.10.2019 12:11
 • Svar på spørsmål 119 fra Finanskomiteen/MDGs fraksjon av 10.10.2019
  Biogass-drevet tog på Rørosbanen Publisert: 25.10.2019 12:11
 • Svar på spørsmål 120 fra Finanskomiteen/MDGs fraksjon av 10.10.2019
  Provenyeffekten av å øke avkortningen av pensjonen Publisert: 23.10.2019 09:07
 • Svar på spørsmål 121 fra Finanskomiteen/MDGs fraksjon av 10.10.2019
  Provenyet på å øke minste pensjonsnivå til enslige minstepensjonister Publisert: 23.10.2019 09:07
 • Svar på spørsmål 122 fra Finanskomiteen/MDGs fraksjon av 10.10.2019
  Pleiepenger - kostnader ved å reversere endringer Publisert: 23.10.2019 09:07
 • Svar på spørsmål 123 fra Finanskomiteen/MDGs fraksjon av 10.10.2019
  Uføretrygd - reversere endring i barnetillegget Publisert: 23.10.2019 09:07
 • Svar på spørsmål 124 fra Finanskomiteen/MDGs fraksjon av 10.10.2019
  Gi brukere av NAV med særlig lav inntekt mulighet til å bruke honnørkort Publisert: 23.10.2019 09:07
 • 1 2 3 > »