Budsjettspørsmål

Søk i spørsmål og svar

Begrens listen på kategori
Begrens listen på parti
SorteringOversikt over alle spørsmål

 • Svar på spørsmål 140 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 07.10.2019
  Kriminalomsorgens budsjett Publisert: 06.11.2019 10:47
 • Svar på spørsmål 863 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 16.10.2019
  AAP unge - gjennomsnittlig inntekt Publisert: 06.11.2019 10:47
 • Svar på spørsmål 325 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 15.10.2019
  Klimakvoter Publisert: 06.11.2019 10:47
 • Svar på spørsmål 236 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 07.10.2019
  2020-budsjettet - innenlands kutt av klimagasser Publisert: 05.11.2019 11:06
 • Svar på spørsmål 481 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 15.10.2019
  RHFene - praksisundervisning av sykepleiere og helsefagarbeidere Publisert: 04.11.2019 16:20
 • Svar på spørsmål 112 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 14.10.2019
  Utvidelse av ordningen gratis kjernetid i barnehage Publisert: 04.11.2019 16:20
 • Svar på spørsmål 31 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 14.10.2019
  Arbeidsmarkedstiltak - IPS permanent i alle fylker Publisert: 04.11.2019 16:20
 • Svar på spørsmål 30 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 14.10.2019
  Arbeidsmarkedstiltak - kjøp av tjenester Publisert: 04.11.2019 16:20
 • Svar på spørsmål 29 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 14.10.2019
  Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs Publisert: 04.11.2019 16:20
 • Svar på spørsmål 28 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 14.10.2019
  Tiltaksplasser - AFT Publisert: 04.11.2019 16:20
 • Svar på spørsmål 27 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 14.10.2019
  Arbeidsmarkedstiltak - flyktninger Publisert: 04.11.2019 16:20
 • Svar på spørsmål 101 fra Finanskomiteen/MDGs fraksjon av 10.10.2019
  Effektene på klimagassutslipp innen vegformål Publisert: 04.11.2019 16:14
 • Svar på spørsmål 237 fra Finanskomiteen/Rødts fraksjon av 16.10.2019
  Innføring av en grønn sjekk Publisert: 04.11.2019 16:13
 • Svar på spørsmål 236 fra Finanskomiteen/Rødts fraksjon av 16.10.2019
  Alternativer for grønn sjekk Publisert: 04.11.2019 16:13
 • Svar på spørsmål 233 fra Finanskomiteen/Rødts fraksjon av 16.10.2019
  Om løsningsgraden i skatteinnkrevingen Publisert: 04.11.2019 16:13
 • Svar på spørsmål 259 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 10.10.2019
  Kostnad praksis for medisinstudentar Publisert: 04.11.2019 16:11
 • Svar på spørsmål 256 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 10.10.2019
  Oversikt over inntekter i UH Publisert: 04.11.2019 16:10
  Kap. 260 Universitet og høgskoler
  Ber om en oversikt som viser inntekter per institusjon i UH-sektoren:
  a. Fordelt på basistilskudd og den resultatbaserte komponenten for den enkelte institusjon (vist i absolutte tall og prosent av totale inntekter).
  b. Eksterne inntekter i UH-sektoren fordelt per institusjon.

  Spørsmålet er forelagt Kunnskapsdepartementet, som har gitt følgende svar:

  «a.

  Dersom "totale inntekter" refererer til rammebevilgningen til universieter og høyskoler over Kunnskapsdepartementets budsjett, kap. 260, post 50, se Tabell 1 under. Denne viser basis, resultatutsatt finansiering og summen av disse, som utgjør rammebevilgningen. Videre viser den basis og resultatutsatt finansiering som andel av rammebevilgningen fra KD, i budsjettforslaget for 2020.

  For en oversikt over rammebevilgningen fra KD til den enkelte institusjon, fordelt på basis og resultatutsatt finansiering, for tidligere budsjettår, viser vi til Orientering om statsbudsjettet for universitet og høgskular, tilgjengelig her: https://www.regjeringen.no/no/tema/utdanning/hoyere-utdanning/orientering-om-forslag-til-statsbudsjett-for-universiteter-og-hoyskoler/id619675/

  Dersom "totale inntekter" refererer til institusjonenes totale driftsinntekter, ikke bare rammbevilgningen over kap. 260, post 50, se Tabell 2 under. Tall for totale inntekter er tilgjengelige for senest 2018. Tabell 2 viser totale driftsinntekter, hentet fra side 136 i vedlegg til Tilstandsrapport for høyere utdanning 2019, basis og resultatutsatt finansiering i 2018, og hhv. basis og resultatutsatt finansiering som andel av totale driftsinntekter.

  b.

  "Eksterne inntekter" kan defineres på flere måter. Vi viser til side 136 i vedlegg til Tilstandsrapport for høyere utdanning 2019, tilgjengelig her: https://diku.no/rapporter/diku-rapportserie-05-2019-tilstandsrapport-for-hoeyere-utdanning-2019. Her finnes oversikt over inntekter per institusjon, fordelt på statstilskudd, finansiering fra Norges forskningsråd, fra regionale forskningsfond og fra EU, samt annen bidrags- og oppdragsaktivitet (BOA) og andre inntekter, i kroner og som andel av totale driftsinntekter, fra 2010-2018.

  Tabell 1. Basis, resultatutsatt finansiering og rammebevilgning over kap. 260 i forslaget til statsbudsjett for 2020. Tall i 1 000 kroner. Basis og resultatutsatt finansiering som andel av rammebevilgning

  InstitusjonBasisResultat-utsatt finansieringRamme-bevilgning 2020Basis som andel av ramme-bevilgningResultat-basert uttelling som andel av rammebevilgning
  Nord universitet 1 049 269 425 452 1 474 721 71 %29 %
  Noregs miljø- og biovitskaplege universitet 871 990 469 832 1 341 822 65 %35 %
  Noregs teknisk-naturvitskaplege universitet 4 491 338 2 509 669 7 001 007 64 %36 %
  OsloMet – storbyuniversitetet 1 693 537 850 985 2 544 522 67 %33 %
  Universitetet i Agder 1 012 036 528 727 1 540 763 66 %34 %
  Universitetet i Bergen 2 506 207 1 241 140 3 747 347 67 %33 %
  Universitetet i Oslo 3 947 836 1 859 885 5 807 721 68 %32 %
  Universitetet i Stavanger 1 160 328 528 421 1 688 749 69 %31 %
  Universitetet i Søraust-Noreg 1 273 577 641 955 1 915 532 66 %34 %
  Universitetet i Tromsø – Noregs arktiske universitet 2 499 168 906 066 3 405 234 73 %27 %
  Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo 116 351 77 592 193 943 60 %40 %
  Høgskolen i Molde, vitskapleg høgskole i logistikk 174 615 81 268 255 883 68 %32 %
  Noregs handelshøgskole 307 697 193 715 501 412 61 %39 %
  Noregs idrettshøgskole 151 022 62 631 213 653 71 %29 %
  Noregs musikkhøgskole 215 190 71 926 287 116 75 %25 %
  Høgskolen i Innlandet 707 718 497 818 1 205 536 59 %41 %
  Høgskulen på Vestlandet 1 431 802 621 855 2 053 657 70 %30 %
  Høgskulen i Volda 239 046 136 735 375 781 64 %36 %
  Høgskolen i Østfold 476 233 231 129 707 362 67 %33 %
  Samisk høgskole 88 080 9 032 97 112 91 %9 %
  Kunsthøgskolen i Oslo 367 891 400 368 291100 %0 %
  Handelshøyskolen BI 157 508 197 882 355 390 44 %56 %
  MF vitenskapelig høyskole 56 900 47 982 104 882 54 %46 %
  VID vitenskapelige høgskole 212 562 179 161 391 723 54 %46 %
  Ansgar Teologiske Høgskole 16 882 9 996 26 878 63 %37 %
  Barratt Due musikkinstitutt 19 585 9 704 29 289 67 %33 %
  Bergen Arkitekthøgskole 5 351 13 524 18 875 28 %72 %
  Dronning Mauds Minne, Høgskole for barnehagelærerutdanning 83 354 48 769 132 123 63 %37 %
  Fjellhaug Internasjonale Høgskole 8 383 5 662 14 045 60 %40 %
  Høyskolen for dansekunst 2 054 - 2 054 100 %0 %
  Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling 1 792 980 2 772 65 %35 %
  Høyskolen for ledelse og teologi 6 736 8 199 14 935 45 %55 %
  Høyskolen Kristiania 41 658 188 734 230 392 18 %82 %
  Lovisenberg diakonale høgskole 63 197 45 286 108 483 58 %42 %
  NLA Høgskolen 148 244 91 310 239 554 62 %38 %
  Steinerhøyskolen 7 913 6 730 14 643 54 %46 %
 • Svar på spørsmål 258 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 10.10.2019
  Oversikt stillinger og konsulenter i NOKUT Publisert: 04.11.2019 16:10
 • Svar på spørsmål 480 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 15.10.2019
  Utslippsbudsjett Publisert: 04.11.2019 14:57
 • Svar på spørsmål 334 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 15.10.2019
  CO2-håndtering Publisert: 04.11.2019 13:59
 • Svar på spørsmål 852 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 16.10.2019
  Ytelser med endrede/skjerpede vilkår Publisert: 04.11.2019 13:59
 • Svar på spørsmål 483 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 15.10.2019
  CO2-håndtering - TCM Publisert: 04.11.2019 10:46
 • Svar på spørsmål 482 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 15.10.2019
  Geologisk kartlegging Publisert: 04.11.2019 10:46
 • Svar på spørsmål 481 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 15.10.2019
  OD - digitaliseringsprogram Publisert: 04.11.2019 10:46
 • Svar på spørsmål 115 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 07.10.2019
  Sysselsetting i petroleumsvirksomheten Publisert: 04.11.2019 10:46
 • Svar på spørsmål 325 fra Finanskomiteen/Rødts fraksjon av 16.10.2019
  Vindkraft Publisert: 04.11.2019 10:46
 • Svar på spørsmål 799 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 16.10.2019
  NVE Anlegg - sikringstiltak Publisert: 04.11.2019 10:46
 • Svar på spørsmål 301 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 15.10.2019
  Overgangslån til Somalia Publisert: 04.11.2019 09:32
 • Svar på spørsmål 447 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 15.10.2019
  Grunnstønad til glutenfritt kosthold - endring av satser Publisert: 04.11.2019 09:29
 • Svar på spørsmål 446 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 15.10.2019
  Grunnstønad til glutenfritt kosthold - SIFOs beregninger Publisert: 04.11.2019 09:29
 • Svar på spørsmål 445 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 15.10.2019
  Grunnstønad til glutenfritt kosthold - provenyeffekten av å plassere personer med cøliaki i hhv sats 2 for de over 30 år og 3 for de under Publisert: 04.11.2019 09:29
 • Svar på spørsmål 444 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 15.10.2019
  Grunnstønad til glutenfritt kosthold - innsparingen ved at non-cøliaki glutenintolerante ikke får Publisert: 04.11.2019 09:29
 • Svar på spørsmål 443 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 15.10.2019
  Grunnstønad til glutenfritt kosthold - proveny av å endre satser Publisert: 04.11.2019 09:29
 • Svar på spørsmål 442 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 15.10.2019
  Grunnstønad til glutenfritt kosthold - provenyet av å sette hhv sats 2, 3 og 4 for den andre personen i husholdningen som har behov for fordyret diett pga. intoleranse eller cøliaki Publisert: 04.11.2019 09:29
 • Svar på spørsmål 441 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 15.10.2019
  Grunnstønad til glutenfritt kosthold - provenyet av å sette hhv sats 2, 3 og 4 for den andre personen i husholdningen som har påvist cøliaki Publisert: 04.11.2019 09:29
 • Svar på spørsmål 440 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 15.10.2019
  Grunnstønad til glutenfritt kosthold - provenyet av å sette sats 2 for de over 30 og 3 for de under Publisert: 04.11.2019 09:29
 • Svar på spørsmål 439 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 15.10.2019
  Grunnstønad til glutenfritt kosthold- kun gi stønad til de som har påvist cøliaki Publisert: 04.11.2019 09:29
 • Svar på spørsmål 431 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 15.10.2019
  AAP - oversikt over innsparinger Publisert: 04.11.2019 09:28
 • Svar på spørsmål 428 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 15.10.2019
  Grunnstønad til glutenfritt kosthold - provenyet av å gi sats 3 til person nummer 2 i hver husholdning der flere har cøliaki eller intoleranse Publisert: 04.11.2019 09:28
 • Svar på spørsmål 427 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 15.10.2019
  Grunnstønad til glutenfritt kosthold -provenyet av å gi sats 3 til person nummer 2 i hver husholdning der flere har cøliaki Publisert: 04.11.2019 09:28
 • Svar på spørsmål 426 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 15.10.2019
  Grunnstønad til glutenfritt kosthold - provenyet av å gi sats 4 til person nummer 2 i hver husholdning der flere har cøliaki eller intoleranse Publisert: 04.11.2019 09:28
 • Svar på spørsmål 425 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 15.10.2019
  Grunnstønad til glutenfritt kosthold - provenyet av å gi sats 4 til person nummer 2 i hver husholdning der flere har cøliaki Publisert: 04.11.2019 09:28
 • Svar på spørsmål 424 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 15.10.2019
  Grunnstønad til glutenfritt kosthold - provenyet av å gi sats 3 til alle mellom 5 og 30 år og sats 2 til alle andre (med diagnosen cøliaki) Publisert: 04.11.2019 09:28
 • Svar på spørsmål 279 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 09.10.2019
  Briller til barn - definisjoner og begreper i regelverket Publisert: 04.11.2019 09:28
 • Svar på spørsmål 276 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 09.10.2019
  Briller til barn - konsekvenser av regelendring for lavinntektsfamilier Publisert: 04.11.2019 09:28
 • Svar på spørsmål 275 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 09.10.2019
  Briller til barn - unngå urimelig høye kostnader Publisert: 04.11.2019 09:28
 • Svar på spørsmål 274 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 09.10.2019
  Briller til barn - oversikt over hvordan kostnader fordeler seg Publisert: 04.11.2019 09:28
 • Svar på spørsmål 273 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 09.10.2019
  Brille til barn - fordeling av endringen ut i fra alder Publisert: 04.11.2019 09:28
 • Svar på spørsmål 272 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 09.10.2019
  Briller til barn - hvor ofte kan det dekkes, oversikt over tap og kunnskapsgrunnlag Publisert: 04.11.2019 09:28
 • Svar på spørsmål 65 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 14.10.2019
  Briller til barn - snittpriser på en «ordinær brille» og en «ekstra tilpasset brille» Publisert: 04.11.2019 09:28