Budsjettspørsmål

Søk i spørsmål og svar

Begrens listen på kategori
Begrens listen på parti
SorteringOversikt over alle spørsmål

 • Svar på spørsmål 45 fra Finanskomiteen/MDGs fraksjon av 10.10.2019
  Mva.-fritak for persontransport Publisert: 22.10.2019 08:30
 • Svar på spørsmål 44 fra Finanskomiteen/MDGs fraksjon av 10.10.2019
  Redusere lav mva.-sats Publisert: 22.10.2019 08:30
 • Svar på spørsmål 41 fra Finanskomiteen/MDGs fraksjon av 10.10.2019
  Mva.-fritak for vanlige sykler Publisert: 22.10.2019 08:30
 • Svar på spørsmål 42 fra Finanskomiteen/MDGs fraksjon av 10.10.2019
  Mva.-fritak for kollektivreiser Publisert: 22.10.2019 08:30
 • Svar på spørsmål 40 fra Finanskomiteen/MDGs fraksjon av 10.10.2019
  Mva.-fritak for elsykler Publisert: 22.10.2019 08:30
 • Svar på spørsmål 39 fra Finanskomiteen/MDGs fraksjon av 10.10.2019
  Mva.-fritak for økologisk mat unntatt økologisk kjøtt (alminnelig sats) Publisert: 22.10.2019 08:30
 • Svar på spørsmål 38 fra Finanskomiteen/MDGs fraksjon av 10.10.2019
  Mva.-fritak for økologisk mat unntatt økologisk kjøtt (redusert sats) Publisert: 22.10.2019 08:30
 • Svar på spørsmål 37 fra Finanskomiteen/MDGs fraksjon av 10.10.2019
  Mva.-fritak for økologisk mat Publisert: 22.10.2019 08:30
 • Svar på spørsmål 27 fra Finanskomiteen/MDGs fraksjon av 10.10.2019
  Proveny- og klimaeffekt ved å øke grunnavgiften på mineralolje Publisert: 22.10.2019 08:30
 • Svar på spørsmål 16 fra Finanskomiteen/MDGs fraksjon av 10.10.2019
  Fradrag for gaver til frivillige organisasjoner Publisert: 22.10.2019 08:30
 • Svar på spørsmål 12 fra Finanskomiteen/MDGs fraksjon av 10.10.2019
  Økt samlet grense i BSU Publisert: 22.10.2019 08:30
 • Svar på spørsmål 5 fra Finanskomiteen/MDGs fraksjon av 10.10.2019
  Endringer i trinnskatt kombinert med spørsmål nr. 3 og 4 Publisert: 22.10.2019 08:30
 • Svar på spørsmål 997 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 16.10.2019
  Endre satsene i reisefradraget Publisert: 22.10.2019 08:30
 • Svar på spørsmål 996 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 16.10.2019
  Redusere bunnbeløpet i reisefradraget Publisert: 22.10.2019 08:30
 • Svar på spørsmål 995 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 16.10.2019
  Redusere bunnbeløpet i reisefradraget Publisert: 22.10.2019 08:30
 • Svar på spørsmål 981 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 16.10.2019
  Inntektsbortfall eiendomsskatt Publisert: 22.10.2019 08:30
 • Svar på spørsmål 925 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 16.10.2019
  Oppheve fritak for avgift på utslipp av NOx for fartøy, luftfartøy og fiske i internasjonalt farvann Publisert: 22.10.2019 08:30
 • Svar på spørsmål 57 fra Finanskomiteen/MDGs fraksjon av 10.10.2019

  Økt veibruksavgift på bensin

  Publisert: 22.10.2019 08:30
 • Svar på spørsmål 535 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 16.10.2019

  prog. formuesskatt

  Publisert: 22.10.2019 08:30
 • Svar på spørsmål 25 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 07.10.2019

  Endringer i foreldrefradraget

  Publisert: 22.10.2019 08:30
 • Svar på spørsmål 116 fra Finanskomiteen/Rødts fraksjon av 10.10.2019

  Skatte- og avgiftsendringer 2014-2020

  Publisert: 22.10.2019 08:30
 • Svar på spørsmål 994 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 16.10.2019

  Samlede endringer i reisefradraget 2013-2020

  Publisert: 22.10.2019 08:30
 • Svar på spørsmål 311 fra Finanskomiteen/Rødts fraksjon av 16.10.2019

  Skattefunn - Fordeling på næringer

  Publisert: 22.10.2019 08:30
 • Svar på spørsmål 300 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 15.10.2019
  Skattefunn - Begrensning til kjøp av FoU-tjenester innenfor EØS Publisert: 22.10.2019 08:30
 • Svar på spørsmål 299 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 15.10.2019
  Skattefunn - Provenyeffekt av endringer Publisert: 22.10.2019 08:30
 • Svar på spørsmål 29 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 07.10.2019

  Endringer i reisefradraget

  Publisert: 22.10.2019 08:30
 • Svar på spørsmål 270 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 16.10.2019

  Provenyeffekt av pris- og lønnsvekstjustering av avgiften på tobakk og alkohol

  Publisert: 22.10.2019 08:30
 • Korrigert svar på spørsmål 252 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 09.10.2019

  Oppheve fritak for grunnavgift på mineralolje i luftfarten

  Publisert: 22.10.2019 08:30
 • Svar på spørsmål 351 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 10.10.2019

  Foreldrefradrag

  Publisert: 22.10.2019 08:30
 • Svar på spørsmål 298 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 15.10.2019
  Skattefunn - Provenyeffekt av endringer Publisert: 22.10.2019 08:29
 • Svar på spørsmål 297 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 15.10.2019
  Skattefunn - Provenyeffekt av endringer Publisert: 22.10.2019 08:29
 • Svar på spørsmål 296 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 15.10.2019
  Skattefunn - Skatteutgift per år Publisert: 22.10.2019 08:29
 • Svar på spørsmål 276 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 15.10.2019
  Oppheve fritaket for grunnavgift på mineralolje i luftfarten Publisert: 22.10.2019 08:29
 • Svar på spørsmål 269 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 09.10.2019
  Returordning for kasserte fritidsbåter Publisert: 21.10.2019 15:58
 • Svar på spørsmål 268 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 09.10.2019
  Klimasats Publisert: 21.10.2019 15:58
 • Svar på spørsmål 265 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 09.10.2019
  Miljøkonsulent i kommunene Publisert: 21.10.2019 15:58
 • Svar på spørsmål 110 fra Finanskomiteen/Rødts fraksjon av 07.10.2019
  Økt statlig bidrag til kollektivprosjekter Publisert: 21.10.2019 15:58
 • Svar på spørsmål 109 fra Finanskomiteen/Rødts fraksjon av 07.10.2019
  Budsjettmessige konsekvenser av å øke statens bidrag til store kollektivprosjekter Publisert: 21.10.2019 15:58
 • Svar på spørsmål 81 fra Finanskomiteen/MDGs fraksjon av 10.10.2019

  Effekt på klimagassutslipp under programkategori 12.60

  Publisert: 21.10.2019 15:58
 • Svar på spørsmål 80 fra Finanskomiteen/MDGs fraksjon av 10.10.2019

  Effekt på klimagassutslipp under programkategori 12.30

  Publisert: 21.10.2019 15:58
 • Svar på spørsmål 65 fra Finanskomiteen/MDGs fraksjon av 10.10.2019

  Proveny- og klimaeffekt ved å øke CO2-avgiften for innenriks luftfart

  Publisert: 21.10.2019 15:17

  65. Kap. 5543 Miljøavgift på mineralske produkter mv, post 70 CO2-avgift
  a) Hva blir provenyeffekten av å øke CO2 avgiften på mineralolje til innenriks luftfart til 600, 750 og 1000 kroner pr tonn CO2?
  b) Hva blir effekten på klimagassutslippene i 2020 og 2030 av en slik beslutning?

  a)

  Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2020 å øke det generelle nivået i CO2-avgiften med 5 pst. utover prisjustering til 544 kroner per tonn CO2-ekvivalent. For mineralolje til kvotepliktig innenriks luftfart og annen innenriks luftfart tilsvarer dette 1,39 kroner per liter.

  Tabell 1 viser anslått merproveny ved økning i CO2-avgiften for innenriks luftfart, i forhold til regjeringens forslag.

  Tabell 1 CO2-avgift på mineralolje til innenriks luftfart og annen innenriks luftfart fra 1. januar 2020. Satser og inntektsvirkning i 2020 sammenlignet med regjeringens forslag.

  Ny sats Ny sats Merproveny i mill. kroner
  Kroner/tonn CO2 Kroner/liter Påløpt Bokført
  600 1,53 50 45
  750 1,91 177 161
  1 000 2,55 369 338

  Det er i anslagene ikke tatt hensyn til eventuelle kompensasjoner i henhold til inngåtte avtaler om offentlig kjøp av persontransporttjenester.

  Det gjøres oppmerksom på at størstedelen av innenriks luftfart er omfattet av EUs kvotesystem. Kvoteprisen har økt de siste årene, og tilsvarer nå om lag 240 kroner per tonn CO2. Det vil si at innenriks kvotepliktig luftfart i 2019 har vært ilagt en samlet karbonpris på over 700 kroner per tonn CO2.

  Å øke CO2-avgiften på innenriks luftfart vil først og fremst bidra til å flytte utslipp fra norsk innenriks luftfart til andre utslippskilder innenfor EUs kvotesystem. Flytting av utslipp bidrar ikke til globale utslippsreduksjoner, men bidrar til å øke de samlede kostnadene ved å oppnå klimamålene. Under visse forutsetninger kan kvoter bli slettet gjennom den nye slettemekanismen, men det er lite sannsynlig at det vil skje i et stort omfang.

  Det gjøres videre oppmerksom på at det generelle avgiftsnivået på ikke-kvotepliktige utslipp omfatter tilnærmet all bruk av fossile drivstoff i ikke-kvotepliktig sektor, samt klimagassene HFK og PFK. En ensidig økning i CO2-avgiften på mineralolje til bruk i ikke-kvotepliktig innenriks luftfart, vil føre til en ytterligere økning av den allerede høye karbonprisen sektoren står overfor. En slik forskjell er i strid med anbefalingen fra Grønn skattekommisjon (NOU 2015: 15) om at «alle utslipp fra ikke-kvotepliktig sektor ilegges lik CO2-avgift per tonn CO2-ekvivalent». Denne anbefalingen er gitt ut fra hensynet om kostnadseffektivitet (mest miljø per krone), som sier at aktivitet som gir samme miljøskade bør ha lik avgift, uavhengig av energivare, sektor eller virksomhet.

  Å øke CO2-avgiften ytterligere for innenriks kvotepliktig luftfart vil derfor være et lite kostnadseffektivt klimatiltak som vil medføre et samfunnsøkonomisk tap, og som vil bidra til å øke Norges samlede kostnader ved å nå utslippsmålet for ikke-kvotepliktig sektor.

  b)

  Tabell 1 viser anslag på kortsiktige utslippsreduksjoner i norsk territorium på årsbasis ved foreslåtte økninger i CO2-avgiften for innenriks luftfart, i forhold til regjeringens forslag.

  Tabell 1 anslag på årlige utslippsreduksjoner på kort sikt ved ulike satser i CO2-avgiften for mineralolje til innenriks luftfart. Satser og utslippseffekt på årsbasis sammenlignet med regjeringens forslag.

  Ny sats Reduksjon i klimagassutslipp
  Kroner/tonn CO2 tonn CO2
  600 42 000 - 62 000
  750 61 000 - 91 000
  1 000 97 000 - 146 000

  Regjeringen har oppnevnt et teknisk beregningsutvalg for klima, som blant annet skal se på metoder for å anslå klimaeffekten av budsjettet. Utvalget peker i sin første rapport på at det ikke finnes gode/enhetlige metoder for hvordan land bør beregne utslippseffekten av sine statsbudsjett. Utvalget vil fremover arbeide med å videreutvikle den faglige metodikken for å anslå virkninger på klimagassutslipp av endringer på statsbudsjettets inntekts- og utgiftsside.

 • Svar på spørsmål 86 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 07.10.2019
  Makspris kommunal kulturskole Publisert: 21.10.2019 14:36
 • Svar på spørsmål 170 fra Finanskomiteen/Rødts fraksjon av 11.10.2019

  Regionale helseforetak - kostnader for bruk av innleid personell

  Publisert: 21.10.2019 13:52
 • Svar på spørsmål 37 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 07.10.2019

  Befolkning og sysselsetting

  Publisert: 21.10.2019 13:51
 • Svar på spørsmål 316 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 16.10.2019
  Gaveforsterkningsordningen Publisert: 21.10.2019 13:47
 • Svar på spørsmål 156 fra Finanskomiteen/MDGs fraksjon av 10.10.2019
  Gebyr for økologisk produksjon Publisert: 21.10.2019 13:47
 • Svar på spørsmål 145 fra Finanskomiteen/MDGs fraksjon av 10.10.2019
  Rusarbeid - statlig finansierte sprøyterom Publisert: 21.10.2019 13:47
 • Svar på spørsmål 476 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 15.10.2019
  Aktivitetsvekst i sykehusene - andel fra private aktører i fritt behandlingsvalg Publisert: 21.10.2019 13:47
 • Svar på spørsmål 428 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 15.10.2019
  Folkehelse - mål om reduksjon av smittsomme sykdommer Publisert: 21.10.2019 13:47
 • Svar på spørsmål 409 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 15.10.2019
  Private helseforsikringer - omsetningen fra 2005 og frem til 2019 Publisert: 21.10.2019 13:47