Budsjettspørsmål

Søk i spørsmål og svar

Begrens listen på kategori
Begrens listen på parti
SorteringOversikt over alle spørsmål

 • Svar på spørsmål 45 fra Finanskomiteen/MDGs fraksjon av 10.10.2019
  Mva.-fritak for persontransport Publisert: 22.10.2019 08:30
 • Svar på spørsmål 44 fra Finanskomiteen/MDGs fraksjon av 10.10.2019
  Redusere lav mva.-sats Publisert: 22.10.2019 08:30
 • Svar på spørsmål 41 fra Finanskomiteen/MDGs fraksjon av 10.10.2019
  Mva.-fritak for vanlige sykler Publisert: 22.10.2019 08:30
 • Svar på spørsmål 42 fra Finanskomiteen/MDGs fraksjon av 10.10.2019
  Mva.-fritak for kollektivreiser Publisert: 22.10.2019 08:30
 • Svar på spørsmål 40 fra Finanskomiteen/MDGs fraksjon av 10.10.2019
  Mva.-fritak for elsykler Publisert: 22.10.2019 08:30
 • Svar på spørsmål 39 fra Finanskomiteen/MDGs fraksjon av 10.10.2019
  Mva.-fritak for økologisk mat unntatt økologisk kjøtt (alminnelig sats) Publisert: 22.10.2019 08:30
 • Svar på spørsmål 38 fra Finanskomiteen/MDGs fraksjon av 10.10.2019
  Mva.-fritak for økologisk mat unntatt økologisk kjøtt (redusert sats) Publisert: 22.10.2019 08:30
 • Svar på spørsmål 37 fra Finanskomiteen/MDGs fraksjon av 10.10.2019
  Mva.-fritak for økologisk mat Publisert: 22.10.2019 08:30
 • Svar på spørsmål 27 fra Finanskomiteen/MDGs fraksjon av 10.10.2019
  Proveny- og klimaeffekt ved å øke grunnavgiften på mineralolje Publisert: 22.10.2019 08:30
 • Svar på spørsmål 16 fra Finanskomiteen/MDGs fraksjon av 10.10.2019
  Fradrag for gaver til frivillige organisasjoner Publisert: 22.10.2019 08:30
 • Svar på spørsmål 12 fra Finanskomiteen/MDGs fraksjon av 10.10.2019
  Økt samlet grense i BSU Publisert: 22.10.2019 08:30
 • Svar på spørsmål 5 fra Finanskomiteen/MDGs fraksjon av 10.10.2019
  Endringer i trinnskatt kombinert med spørsmål nr. 3 og 4 Publisert: 22.10.2019 08:30
 • Svar på spørsmål 997 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 16.10.2019
  Endre satsene i reisefradraget Publisert: 22.10.2019 08:30
 • Svar på spørsmål 996 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 16.10.2019
  Redusere bunnbeløpet i reisefradraget Publisert: 22.10.2019 08:30
 • Svar på spørsmål 995 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 16.10.2019
  Redusere bunnbeløpet i reisefradraget Publisert: 22.10.2019 08:30
 • Svar på spørsmål 981 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 16.10.2019
  Inntektsbortfall eiendomsskatt Publisert: 22.10.2019 08:30
 • Svar på spørsmål 925 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 16.10.2019
  Oppheve fritak for avgift på utslipp av NOx for fartøy, luftfartøy og fiske i internasjonalt farvann Publisert: 22.10.2019 08:30
 • Svar på spørsmål 57 fra Finanskomiteen/MDGs fraksjon av 10.10.2019

  Økt veibruksavgift på bensin

  Publisert: 22.10.2019 08:30
 • Svar på spørsmål 535 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 16.10.2019

  prog. formuesskatt

  Publisert: 22.10.2019 08:30
 • Svar på spørsmål 25 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 07.10.2019

  Endringer i foreldrefradraget

  Publisert: 22.10.2019 08:30
 • Svar på spørsmål 116 fra Finanskomiteen/Rødts fraksjon av 10.10.2019

  Skatte- og avgiftsendringer 2014-2020

  Publisert: 22.10.2019 08:30

  Det bes om en spesifisert oversikt over de enkelte vedtatte skatte- og avgiftsendringer fra 2014 til 2019 og forslaget for 2020, med netto sum oppgitt for de enkelte år påløpt og bokført, nominelt og i faste 2020-kroner. Svaret bes også oversendt i excel-fil.

  Tabell 1-13 viser de detaljerte provenyvirkningene av vedtatte budsjett for perioden 2014 til 2019, samt regjeringens forslag til 2020-budsjett. Provenyvirkningene av endringene i differensiert arbeidsgiveravgift i 2014 er ikke oppgitt i egen provenytabell. Samlet provenyvirkning av dette vedtaket var 264 mill. kroner.

  Tallene i de detaljerte tabellene er kun oppgitt i nominelle kroner. I tabell 14 er det oppgitt samlede netto skattelettelser i det enkelte år, målt i 2020-kroner, fordelt på ulike skattearter og fullt innfaset.

  Alle tabellene er vedlagt i excel-fil.

  Tabell 1 Vedtatte skatte- og avgiftsendringer i Nasjonalbudsjettet 2014. Mill. kroner

    Samlet
    Påløpt Bokført
  Inntektsskatt for personer -3 361 -3 361
  Redusere satsen på alminnelig inntekt til 27 pst. -10 540 -10 540
  Øke trygdeavgiftssatsene med 0,4 prosentenhet 6 155 6 155
  Øke satsen i minstefradraget i lønn og trygd til 43 pst. og minstefradraget i pensjon til 27 pst. -679 -679
  Redusere maksimalt beløp i skattefradraget for pensjonister til 30 000 kroner 765 765
  Redusere fradrag i skatteklasse 2 for ektepar 720 720
  Skattlegge overgangsstønaden for enslige forsørgere som lønn 289 289
  Forenkle skattlegging av elektronisk kommunikasjon    
  Stramme inn skatteregler for lange pendlerreiser 15 15
  Øke bunnbeløp i reisefradrag til 15 000 kroner 120 120
  Utvide BSU-ordningen -270 -270
  Øke grensene for lønnsoppgaveplikt -18 -18
  Øke skattefradrag for gaver til frivillige organisasjoner til 16 800 kroner -50 -50
  Tillate fradrag for kontingent til alle fagforeninger -3 -3
  Øke påslaget i normrenten med 0,75 prosentenhet til 1,25 prosentenheter 35 35
  Lønnsjustere personfradraget -62 -62
  Lønnsjustere øvre grense i minstefradraget i pensjonsinntekt -56 -56
  Lønnsjustere særfradraget for enslige forsørgere -21 -21
  Videreføre andre satser og beløpsgrenser nominelt mv. 239 239
       
  Skatt på formue og arv -3 570 -3 570
  Redusere formuesskattesatsen til 1 pst. Øke ligningsverdiene av sekundærbolig, næringseiendom og fritidsbolig. Øke bunnfradraget til 1 mill. kr -1 595 -1 595
  Fjerne arveavgiften -1975 -1975
       
  Næringsbeskatningen -1 211 -1 211
  Redusere selskapsskattesatsen for fastlandsbedrifter -2 600 -2 600
  Øke særskatten for petroleumsselskaper    
  Øke grunnrenteskatten for vannkraftanlegg 150 150
  Begrense fradrag for gjeldsrenter mellom nærstående selskap 2 450 2 450
  Innføre startavskrivninger for driftsmidler i saldogruppe d -400 -400
  Utvide Skattefunn -250 -250
  Utvide betinget skattefritak ved ekspropriasjon i landbruket ved reinvestering -1 -1
       
  Særavgifter 1 445 1 445
  Øke avgiftene på klimagasser til 330 kroner per tonn CO2-ekvivalenter 700 700
  Øke CO2-avgift fiske og fangst 30 30
  Justere engangsavgiften for biler 0  
  Redusere omregistreringsavgiften -250 -250
  Fjerne omregistreringsavgiften og øke miljødelen i vektårsavgiften for tyngre kjøretøy 0 0
  Øke mineraloljeavgiften med 52 øre/liter 655 655
  Øke elavgiften med 0,56 øre/kWh 365 365
  Merverdiavgiftsfritak for leasing av elbiler og kjøp av elbilbatterier -55 -55
       
  Sektoravgifter og overprisede gebyrer -333 -333
  Redusere tinglysingsgebyrer til kostnadsriktig nivå -325 -325
  Sektoravgifter og andre gebyrer -8 -8
  Samlede nye skatte- og avgiftsendringer i 2014 -7 030 -7 030

  Kilde: Finansdepartementet.

   

  Tabell 2 Vedtatte skatte- og avgiftsendringer i Revidert Nasjonalbudsjett 2014. Mill. kroner

    Samlet
    Påløpt Bokført
  Fjerne båtmotoravgiften -175 -175
  Endringer i tax free-ordningen for alkohol og tobakk -200 -200
  Justering i overgangsregel til friinntektsreduksjon - -
  Elavgift - redusert sats til industrien og fritak for treforedlingsindustrien 16 16
  Merverdiavgiftfritak for batterier til og leasing av elbiler, senere iverksettelse 28 28
  Samlede nye skatte- og avgiftsendringer i RNB 2014 -331 -331

  Kilde: Finansdepartementet.

   

  Tabell 3 Vedtatte skatte- og avgiftsendringer i Nasjonalbudsjettet 2015. Mill. kroner

    Samlet
    Påløpt Bokført
  Formuesskatt -2 720 -2 720
  Redusere formuesskattesatsen til 0,85 pst. Øke ligningsverdiene av næringseiendom og sekundærbolig til 70 pst. av markedsverdi. Øke bunnfradraget til 1,2 mill. kroner -2 720 -2 720
       
  Skatt på inntekt -2 144 -2 144
  Øke øvre grense i minstefradraget til 89 050 kroner -1 500 -1 500
  Øke innslagspunktet i toppskatten trinn 1 til 550 550 kroner -485 -485
  Øke satsen i minstefradraget for pensjonsinntekt til 29 pst. -280 -280
  Trappe ned skattefradraget for pensjonsinntekt mot uføretrygd 30 30
  Fjerne skattebegrensningsregelen for mottakere av supplerende stønad 0 0
  Innføre overgangsordning for uførepensjonister 0 0
  Øke den nedre grensen i trygdeavgiften til 49 650 kroner -150 -150
  Øke påslaget i normrenten med 0,40 pst.enheter 17 17
  Lønnsjustere personfradraget -60 -60
  Lønnsjustere særskilt fradrag i Finnmark og Nord-Troms -3 -3
  Øke skattefradrag for gaver til frivillige organisasjoner fra 16 800 til 20 000 kroner -15 -15
  Øke grensen for lønnsoppgaveplikt for frivillige organisasjoner fra 6 000 til 8 000 kroner -8 -8
  Øke grensen for frivillige organisasjoners plikt til å betale arbeidsgiveravgift fra 45 000 til 50 000 kroner per ansatt og fra 450 000 til 500 000 kroner per organisasjon -10 -10
  Øke bunnbeløp i reisefradrag fra 15 000 til 16 000 kroner 110 110
  Videreføre andre satser og beløpsgrenser nominelt mv. 210 210
       
  Næringsbeskatning -90 -90
  Forenkle regler for deltakerlignede selskaper 300 300
  Øke nedre grense i grunnrenteskatten på kraftverk til 10 MVA -20 -20
  Styrke Skattefunn -120 -120
  Øke fribeløpet i den differensierte arbeidsgiveravgiften -30 -30
  Innføre skatteplikt for offentlige sykehusapotek 0 0
  Øke avskrivningssatsen for lastebil, vogntog og busser fra 20 til 22 pst. -220 -220
       
  Merverdiavgift 175 175
  Endre reglene for leasing og utleie av kjøretøy 200 200
  Fjerne unntak for forretningsførsel for borettslag 50 50
  Øke grensen for avgiftsfri import til 350 kroner -75 -75
       
  Bilavgifter -2 070 -2 070
  Redusere engangsavgiften for motorsykler og snøscootere med 30 pst. -100 -100
  Innføre refusjon av engangsavgift ved eksport av kjøretøy -10 -10
  Fjerne årsavgift på campingtilhengere -70 -70
  Redusere omregistreringsavgiften med 35 pst. -660 -660
  Ikke prisjustere drivstoffavgiftene -310 -310
  Øke fradraget i vektkomponenten i engangsavgiften fra 15 til 26 pst. for ladbare hybridbiler -340 -340
  Fjerne laveste oppnåelige engangsavgift (hybridbiler og veteranbiler mv.) -10 -10
  Øke fradragene i engangsavgiften for biler med CO2-utslipp under 105 gram/km med 50 kroner per g/km -50 -50
  Utvide veibruksavgift til også å omfatte naturgass og LPG, fra 1. juli 90 90
  Øke omsetningspåbud for biodrivstoff til veitrafikk fra 3,5 til 5,5 pst. per år. Kvart veibruksavgift på bioetanol. Virkning fra 1. juli -60 -60
  Øke omsetningspåbud for biodrivstoff til veitrafikk fra 3,5 til 5,5 pst. per år. Fjerne veibruksavgift på biodiesel. Virkning fra 1. juli -550 -550
       
  Miljø- og energiavgifter 2 141 2 141
  Fjerne avgift på deponering av avfall -35 -35
  Øke el-avgiften 1 øre/kwh 640 640
  Øke CO2-avgiften med 0,48 kroner per liter for innenriks kvotepliktig luftfart og 0,19 kroner for annen innenriks luftfart.. 180 180
  Øke avgiften på hydrofluorkarboner (HFK) og perfluorkarboner (PFK) med 5 pst. 20 20
  Øke avgift på utslipp av NOX med 1,50 kr/kg 3 3
  Innføre plastposeavgift på 1,50 kroner per plastpose. Virkning fra 15. mars 1 200 1 200
  Innføre papirposeavgift på 1,50 kroner per papirpose. Virkning fra 15. mars 133 133
       
  Toll, sektoravgifter og overprisede gebyrer -68 -68
  Fjerne tollsatser som har liten betydning for norsk jordbruk -15 -15
  Redusere Luftfartstilsynets gebyrer -16 -16
  Redusere losavgiftene -37 -37
  Samlede nye skatte- og avgiftsendringer i 2015 -4 776 -4 776

  Kilde: Finansdepartementet.

   

  Tabell 4 Vedtatte skatte- og avgiftsendringer i Revidert Nasjonalbudsjett 2015. Mill. kroner

  Samlet
    Påløpt Bokført
  Nedjustere grensen i overgangsordningen ved uførereformen fra 6 000 til 4 000 kroner 0 0
  Iverksettelse av merverdiavgiftfritak for batterier til elbiler og leasing av elbiler fra 1. juli 2015 -80 -80
  Økt elavgift med 0,5 øre 300 300
  Oppheving av miljøavgift på plastposer -1 200 -1 200
  Oppheving av miljøavgift på papirposer -133 -133
  Reversere veibruksavgift på naturgass og LPG -90 -90
  Øke CO2-avgiften på naturgass og LPG 32 32
  Utsatt oppfølging av anmodningsvedtak om biodrivstoff og økt omsetningspåbud 610 610
  Øke CO2-avgiften på autodiesel og redusere veibruksavgiften på autodiesel og biodiesel -50 -50
  Innføre fritak for CO2-avgift på naturgass for andel hydrogen fra 1. juli 2015 -11 -11
  Innføre full sats for biodrivstoff som oppfyller omsetningspåbudet, fradrag for øvrig biodrivstoff og økt omsetningspåbud til 5,5 pst. fra 1. oktober 2015 124 124
  Samlede nye skatte- og avgiftsendringer i RNB 2015 -498 -498

  Kilde: Finansdepartementet.

   

  Tabell 5 Vedtatte skatte- og avgiftsendringer i Nasjonalbudsjettet 2016. Mill. kroner

    Samlet
    Påløpt Bokført
  Skatt på inntekt -9 205 -9 205
  Redusere skattesatsen på alminnelig inntekt til 25 pst., med justering i skatt på utbytte -26 760 -26 760
  Uendret samlet marginalskatt for vannkraftverk -85 -85
  Innføre trinnskatt på personinntekt 17 640 17 640
       
  Formuesskatt -390 -390
  Øke bunnfradraget til 1,4 mill. kroner, samt øke ligningsverdiene av sekundærboliger og næringseiendom til 80 pst. -390 -390
       
  Personskatt for øvrig 1 340 1 340
  Skattlegge lån fra selskap til personlig aksjonær som utbytte 600 600
  Stramme inn unntaket for ekstrabeskatning av renteinntekter fra mengdegjeldsbrev 0 0
  Forbedre fordelsbeskatningen av yrkesbiler -5 -5
  Harmonisere fradrag for småutgifter ved reise med statens særavtale 70 70
  Øke bunnbeløp i reisefradraget til 22 000 kroner 475 475
  Øke samlet beløpsgrense BSU til 300 000 kroner -140 -140
  Øke særfradraget for enslige forsørgere til 51 804 kroner -58 -58
  Redusere skattefri kilometergodtgjørelse for tjenestereiser til 3,80 kroner/km 250 250
  Fjerne skattefritak for sluttvederlag 60 60
  Øke grense for fradrag ved gaver til frivillige organisasjoner til 25 000 kroner -15 -15
  Lønnsjustere personfradraget -65 -65
  Videreføre andre satser og beløpsgrenser nominelt mv. 168 168
  Skatteordning for ENØK-investeringer 0 0
       
  Næringsbeskatning for øvrig 325 325
  Stramme inn rentebegrensningsregelen 240 240
  Suspensjon av særregel i differensiert arbeidsgiveravgift 300 300
  Utvide Skattefunn -60 -60
  Avskjære bruk av fritaksmetoden 0 0
  Skattemessig behandling av verdipapirfond 0 0
  Øke innslagspunktet i naturressursskatten 0 0
  Heve grensen for lønnsoppgaveplikt til 10 000 kroner -15 -15
  Øke grensen for når frivillige organisasjoner må betale arbeidsgiveravgift til 55 000 kroner per ansatt / 550 000 kroner per organisasjon -10 -10
  Landbruksbeskatning -130 -130
  Redusere gevinstbeskatningen til ordinær kapitalskatt ved salg av landbrukseiendom -120 -120
  Fjerne gevinstskattefritaket ved overdragelse av landbrukseiendom innenfor familien 0 0
  - For jord- og skogbrukere 0 0
  - For eiere som ikke er jord- og skogbrukere 0 0
  Fjerne fritak for skatt på personinntekt ved tomtesalg i landbruket inntil 150 000 kroner i samme inntektsår 10 10
  Utvide betinget skattefritak ved ufrivillig realisasjon 0 0
  Endre virksomhetsvurderingen i skogbruket -20 -20
       
  Merverdiavgift 360 360
  Øke den lave merverdiavgiftssatsen fra 8 til 10 pst. 10 650 650
  Innføre lik merverdiavgift på papir- og e-aviser fra 1. mars -290 -290
       
  Energi- og miljørelaterte avgifter 2 508 2 508
  Innføre avgift på flyreiser 1500 1500
  Omlegging av engangsavgiften i miljøvennlig retning 0 0
  Redusere el-avgiftssatsen for store datasentre og skip i næringsvirksomhet -22 -22
  Øke den generelle el-avgiftssatsen med 1,5 øre/kWh 890 890
  Innføre veibruksavgift på gass 11 20 20
  Endre avgiften på klimagassene HFK og PFK 84 84
  Øke smøreoljeavgiften med 5 pst. 5 5
  Øke svovelavgiften med 5 øre 17 17
  Øke avgiften på utslipp av NOX med 1,50 kroner per kg 3 3
  Oppjustere reduserte minstesatser pga. lav kronekurs 11 11
       
  Andre avgifter -65 -65
  Redusere drikkevareavgiften på saft -25 -25
  Innføre fritak for dokumentavgift og omregistreringsavgift ved skattefrie omorganiseringer -40 -40
       
  Sektoravgifter og overprisede gebyrer -99 -99
  Redusere gebyrer til Brønnøysundregistrene -71 -71
  Redusere sektoravgifter Kystverket -90 -90
  Øke legemiddelkontrollavgiften 14 14
  Øke sektoravgift Petroleumstilsynet 5 5
  Øke fiskeriforskningsavgiften 25 25
  Øke rettsgebyret 18 18
  Samlede nye skatte- og avgiftsendringer i 2016 -5 226 -5 226

  Kilde: Finansdepartementet.

   

  Tabell 6 Vedtatte skatte- og avgiftsendringer i Revidert Nasjonalbudsjett 2016. Mill. kroner

    Samlet
    Påløpt Bokført
  Utsatt iverksetting av flypassasjeravgiften 0 0
  Innlemme trinnskattens trinn 1 og 2 i skattebegrensningen -14 -14
  Redusert veibruksavgift på LPG, satsen reduseres til 0,69 kr/kg fra 1. juli 2016 -5 -5
  Veibruksavgift på naturgass, satsen reduseres til 0 kr/Sm3 fra 1. januar 2016 -10 -10
  Samlede nye skatte- og avgiftsendringer i RNB 2016 -29 -29

  Kilde: Finansdepartementet.

   

  Tabell 7 Vedtatte skatte- og avgiftsendringer i Nasjonalbudsjettet 2017. Mill. kroner

    Samlet
    Påløpt Bokført
  Skatt på inntekt -5 358 -5 358
  Redusere satsen på alminnelig inntekt til 24 pst. og justere skatt på utbytte og trinnskatt -5 218 -5 218
  For personer, inkl. justert utbytteskatt -11 060 -11 060
  For selskaper -2 708 -2 708
  Øke trinnskatten 8 550 8 550
  Innføre et påslag i skjermingsrenten før skatt (i aksjonær-, deltaker- og foretaksmodellen) på 0,5 prosentenheter -140 -140
  Justere petroleumsskatten provenynøytralt    
  Justere skatten for vannkraft provenynøytralt 0 0
       
  Formuesskatt -280 -280
  Innføre 10 pst. verdsettingsrabatt for aksjer og personlig eide driftsmidler (unntatt næringseiendom) og tilordnet gjeld. Gjeld tilordnet sekundærbolig og næringseiendom i personlig eie verdsettes til 90 pst. Bunnfradraget settes til 1 480 000 kroner (2 960 00 kroner for ektepar) -280 -280
  Innføre ordning med utsatt betaling av formuesskatt for eiere av virksomheter som går med underskudd5 0 0
       
  Personskatt for øvrig -639 -639
  Innføre ordning med skattefritak for arbeidsgivers dekning av utgifter til fagforeningsarbeid -5 -5
  Innføre aksjesparekonto -50 -50
  Styrke insentivene til ansattes medeierskap -20 -20
  Øke satsen i minstefradraget i lønn og trygd til 44 pst. og øke maksimalt minstefradrag til 94 750 kroner -670 -670
  Øke nedre grense i trygdeavgiften til 54 650 kroner -60 -60
  Lønnsjustere personfradraget -75 -75
  Øke begge satsene i reisefradraget med 6 øre per kilometer -75 -75
  Redusere skattefri sats for kjøregodtgjørelse til 3,50 kroner per kilometer 200 200
  Øke maksimalt fradrag ved gaver til frivillige organisasjoner -10 -10
  Øke grensen for når frivillige organisasjoner må betale arbeidsgiveravgift til 60 000 kr per person og 600 000 kr per organisasjon -10 -10
  Videreføre andre satser og beløpsgrenser nominelt mv. 136 136
       
  Næringsbeskatning for øvrig 3 719 3 719
  Skattlegge finanssektoren 2 250 2 250
  Utvide Skattefunn -60 -60
  Avskrivningssatser 1 536 1 536
  Fjerne startavskrivning på maskiner mv. 1 840 1840
  Øke avskrivningssatsene til 30 pst. i saldgruppe c) for nullutslippskjøretøy, varebiler -4 -4
  Øke avskrivningssatsene i saldogruppe c) til 24 pst. -300 -300
  Inkludere vindmøllefartøyer i rederiskatteordningen -- --
  Særskilte skatteregler for landbruket -7 -7
  Innføre skattefritak for utdeling fra DLS fra gevinst ved skogvernerstatning -7 -7
  Avvikle gjennomsnittsligning for skog og etablere ordning med tømmerkonto 0 0
       
  Merverdiavgift -100 -100
  Endre reglene for merverdiavgift ved innførsel av varer -100 -100
  Innføre hjemmel for fritak for merverdiavgift ved vedlikehold av F-35 0 0
       
  Miljø- og bilavgifter 640 640
  Avgifter på klimagassutslipp 630 630
  Øke CO2-avgiften på mineralolje med 26 øre per liter, til 450 kroner per tonn CO2 346 346
  Øke CO2-avgiften på mineralolje ilagt veibruksavgift med 6 øre per liter, til 450 kroner per tonn CO2 170 170
  Øke CO2-avgiften på bensin med 5 øre per liter, til 450 kroner per tonn CO2 45 45
  Øke avgiften på HFK og PFK til 450 kroner per tonn CO2 63 63
  Øke CO2-avgiften på LPG med 6 øre per kg, til 450 kroner per tonn CO2 3 3
  Øke CO2-avgiften på (innenlandsk bruk av) naturgass med 4 øre per Sm3, til 450 kroner per tonn CO2 3 3
  Øke CO2-avgiften for utslipp av naturgass i petroleumesvirksomheten til 450 kroner per tonn CO2 - -
  Bilavgifter (unntatt CO2-avgiften på drivstoff) og øvrige særavgifter 10 10
  Øke veibruksavgiften på autodiesel med 29 øre per liter med virkning fra 1. januar 2017 870 870
  Øke veibruksavgiften på bensin med 10 øre per liter med virkning fra 1. januar 2017 85 85
  Redusere grunnavgiften på mineralolje med 6 øre per liter -75 -75
  Redusere årsavgiften for personbiler(om lag 12 pst.) -1 220 -1 220
  Redusere vektfradraget for ikke-ladbare hybridbiler til 5 pst. 60 60
  Legge om engangsavgiften. 330 330
  Frita amatørbygde kjøretøy fra engangsavgift -5 -5
  Øke veibruksavgiften på LPG med 73 øre per kg 1 1
  Legge om årsavgiften til en avgift på trafikkforsikringer 0 0
  Øke omsetningskravet for biodrivstoff til 7 pst. fra 1. januar og til 8 pst.fra 1. oktober -36 -36
       
  Sektoravgifter -31 -31
  Samlede nye skatte- og avgiftsendringer i 2017 -2 049 -2 049

  Kilde: Finansdepartementet.

  Tabell 8 Vedtatte skatte- og avgiftsendringer i Revidert nasjonalbudsjettet 2017. Mill. kroner

    Samlet
    Påløpt Bokført
  Personskatt -1270 -1270
  Innføre en ordning for individuell pensjonssparing (IPS) -430 -430
  Skattelette for pensjonister -840 -840
       
  Næringsbeskatning -480 -480
  Heve maksimalt sparebeløp i skattefavorisert pensjonssparing for selvstendig næringsdrivende fra 4 til 6 pst. -150 -150
  Innføre skatteinsentivordning for langsiktige investeringer i oppstartsselskap -330 -330
       
  Miljø- og bilavgifter 0 0
  Provenynøytral omlegging av engangsavgift for motorsykler i miljøvennlig retning 0 0
  Samlede nye skatte- og avgiftsendringer i RNB 2017 -1 750 -1 750

  Kilde: Finansdepartementet.

   

  Tabell 9 Vedtatte skatte- og avgiftsendringer i Nasjonalbudsjettet 2018. Mill. kroner

    Samlet
    Påløpt Bokført
  Skatt på inntekt for personer -815 -815
  Redusere inntektsskatten for personer til 23 pst., inkl. justert utbytteskatt1 -11 315 -11 315
  Øke trinnskatten2 10 230 10 230
  Øke satsen i minstefradraget for lønn og trygd til 45 pst. -125 -125
  Redusere beskatningen av opsjoner i arbeidsforhold for oppstartsselskap -1 200 -1 200
  Stramme inn reglene for fradrag og arbeidsgivers skattefrie dekning for kost og losji 1 015 1 015
  Avvikle skatteklasse 2 285 285
  Fjerne skattefritt hyretillegg på inntil 16 500 kroner 200 200
  Redusere særskilt rabatt for elbiler i firmabilbeskatningen til 40 pst. 42 42
  Lønnsjustere personfradraget -80 -80
  Øke maksimalt fradragsbeløp ved gaver til frivillige organisasjoner til 40 000 kroner -14 -14
  Skattlegge korttidsutleie av egen bolig 6 6
  Videreføre satser og beløpsgrenser nominelt, inkl. samspill og avrundinger 141 141
       
  Formuesskatt -765 -765
  Øke verdsettingsrabatten for aksjer og driftsmidler og tilordnet gjeld til 20 pst. Videreføre bunnfradraget nominelt -765 -765
       
  Næringsbeskatning -2 700 -2 700
  Redusere satsen på alminnelig inntekt for selskap til 23 pst. -2 700 -2 700
  Justere petroleumsskatten provenynøytralt3 - -
  Justere skatten for vannkraft provenynøytralt4 0 0
  Øke finansskatten ved at skattesatsen på overskudd i næringen holdes på 25 pst. 600 600
  Endre avskrivningssats for elvarebiler anskaffet etter 20. desember 2016 5 5
  Øke grensene for betaling av arbeidsgiveravgift i frivillige organisasjoner til 70 000 kroner per person/700 000 kroner per organisasjon -20 -20
  Gjeninnføre differensierte satser i arbeidsgiveravgiften for energi- og transportsektoren5 -585 -585
       
  Merverdiavgift 675 675
  Øke den lave satsen i merverdiavgiften fra 10 til 12 pst.6 700 700
  Utvide unntaket for omsetning fra veldedige og allmennyttige institusjoner og organisasjoner -5 -5
  Innføre merverdiavgiftsfritak for redningsfartøy -15 -15
  Utvide fritaket for elektrisk kraft til Nord-Norge -5 -5
       
  Miljø- og bilavgifter 99 99
  Innføre lik CO2-avgift i ikke-kvotepliktig sektor på 500 kroner per tonn CO27 376 376
  Øke avgiften på HFK og PFK til 500 kroner per tonn CO2-ekvivalenter 50 50
  Omlegging av engangsavgift fra vekt til utslipp og endret vektfradrag for hybridbiler inkl. differensiering etter elektrisk rekkevidde for ladbare hybridbiler 455 455
  Øke omsetningskravet for biodrivstoff 0 0
  Øke veibruksavgiften på LPG 3 3
  Frita elbiler for trafikkforsikringsavgift -75 -75
  Frita elbiler for omregistreringsavgift -80 -80
  Legge om årsavgiften til trafikkforsikringsavgift -600 -600
  Innføre avgiftsfritak på kjøp av driftsmidler i reindriften -30 -30
  Legge om svovelavgiften (teknisk endring) 0 0
       
  Andre avgifter 2 020 2 020
  Øke sjokolade- og sukkervareavgiften 1 120 1 120
  Øke avgiftene på alkoholfrie drikkevarer 900 900
       
  Sektoravgifter og overprisede gebyrer -9 -9
  Redusere losavgiftene -11 -11
  Redusere legemiddelomsetningsavgiften -29 -29
  Øke tilsynsavgift Finanstilsynet 32 32
  Øke sektoravgift Petroleumstilsynet 6 6
  Redusere gebyret for statsborgerskap -7 -7
  Samlede nye skatte- og avgiftsendringer i 2018 -1 495 -1 495

  1Oppjusteringsfaktoren for utbytte økes fra 1,24 til 1,33.

  2Trinnskattesatsene settes til 1,4 pst. i trinn 1, 3,3 pst. i trinn 2, 12,4 pst. i trinn 3 og 15,4 pst. i trinn 4. Skattefradraget for pensjonister er nedjustert for å opprettholde innslagspunktet for å betale inntektsskatt for pensjonister.

  3Målt som nåverdi av framtidige skatteinntekter er endringen provenynøytral. Provenyet reduseres med 200 mill. kroner påløpt og 100 mill. kroner bokført i 2018. Overføringen til Statens pensjonsfond utland reduseres tilsvarende. Handlingsrommet i budsjettet for 2018 påvirkes dermed ikke av denne endringen.

  4Økt grunnrenteskattesats gir et merproveny på om lag 165 mill. kroner påløpt i 2018, bokført i 2019. Virkningen er provenynøytral når dette ses i sammenheng med redusert sats på alminnelig inntekt for vannkraftnæringen.

  5Samtidig avvikles tilskuddsordninger på budsjettets utgiftsside på til sammen 300,5 mill. kroner.

  6Inkluderer kompensasjoner på utgiftssiden til inngåtte avtaler om offentlig kjøp av persontransporttjenester som tog-, buss-, fly- og ferjeruter samt regelstyrte kompensasjonsordninger for kommunesektoren og statsforvaltningen. Kompensasjonene utgjør 298 mill. kroner.

  7Inkluderer redusert veibruksavgift på bensin og diesel og kompensasjoner på utgiftssiden til inngåtte avtaler om offentlig kjøp av persontransporttjenester. Kompensasjonene utgjør 82 mill. kroner.

  Kilde: Finansdepartementet.

   

  Tabell 10 Vedtatte skatte- og avgiftsendringer i Revidert nasjonalbudsjettet 2018. Mill. kroner

    Samlet
    Påløpt Bokført
  Personskatt -50 -50
  Enklere regler for utenlandske arbeidstakere* -50 -50
  Avgifter -20 -20
  Avgiftslettelse for små bryggerier -15 -15
  Avgiftsfritak for driftsmidler til reindriften -5 -5
  Samlede nye skatte- og avgiftsendringer i RNB 2018 -70 -70

  *Satsen varsles i RNB 2018 og fremmes i budsjettet for 2019.

  Kilde: Finansdepartementet.

   

  Tabell 11 Vedtatte skatte- og avgiftsendringer i Nasjonalbudsjettet 2019. Mill. kroner

    2019
    Påløpt Bokført
  Skatt på inntekt for personer -339 -255
  Redusere inntektsskatten for personer til 22 pst., inkl. justert utbytteskatt1 -11 460 -9 170
  Øke trinnskatten2 10 780 8 625
  Redusere skattefrie satser ved kostdekning på dagsreiser innenlands 80 65
  Justere reisefradraget. Bom og ferge inkluderes i øvre tak. 15 12
  Samme satser for skattefri kostgodtgjørelse på tjenestereiser og pendleropphold i inn- og utland 115 95
  Lukke ordningen med skattebegrensning ved liten skatteevne for nye brukere 0 15
  Pålegge arbeidsgiver å innrapportere, foreta forskuddstrekk og betale arbeidsgiveravgift for tips 350 280
  Økt skattefradragsbeløp ved gaver til frivillige organisasjoner til 50 000 kroner -15 -9
  Øke grensen for når frivillige organisasjoner må betale arbeidsgiveravgift til 80 000 kroner per ansatt / 800 000 kroner per organisasjon -20 -16
  Sette beløpsgrenser for ansatterabatter til 7 000 kr og for overtidsmat til 200 kr -160 -128
  Lønnsjustere personfradraget -90 -75
  Øke grensen for skattefavorisert pensjonssparing for selvstendig næringsdrivende -80 -65
  Videreføre satser og beløpsgrenser nominelt, inkl. samspill og avrundinger 146 116
  Formuesskatt -690 -550
  Øke rabatten for verdsettelse av aksjer og driftsmidler til 25 pst. Øke bunnfradraget til 1,5 mill. kroner -690 -550
  Næringsbeskatning 1 650 1 000
  Redusere satsen på alminnelig inntekt for selskap til 22 pst. -2 700 0
  Justere petroleumsskatten provenynøytralt3 0 0
  Justere skatten for vannkraft provenynøytralt4 0 0
  Øke finansskatten ved at skattesatsen på overskudd i næringen holdes på 25 pst. 700 0
  Endre rentebegrensningsregelen 600 0
  Endre hjemmehørendebegrepet 50 0
  Skattlegge forsikrings- og pensjonsforetak 3 000 1 000
  Ny regnskapsstandard for banker og finansforetak fra 2018 - økte fradrag (engangseffekt) 0 0
  Miljø- og bilavgifter 340 312
  Øke omsetningskravet for biodrivstoff 235 215
  Øke veibruksavgiften på LPG 2 2
  Avvikle særfordelen for drosjer i CO2-komponenten i engangsavgiften 18 17
  Avvikle fordel for drosjer i vektkomponenten i engangsavgiften 45 41
  Legge om flypassasjeravgiften provenynøytralt 0 0
  Legge om engangsavgiften for MC i miljøvennlig retning 0 0
  Innføre vrakpantavgift for lastebiler, motorsykler, mopeder og campingvogner 40 37
  Andre avgifter og toll -1 648 -1 387
  Redusere avgiftsøkningen på sjokolade- og sukkervarer til (prisjustert) 2017-nivå -1 000 -900
  Ordinær sats i el-avgift for datasenter som driver krypto-produksjon fra 1.1.2019 13 10
  Redusere elavgiften med 1 øre -650 -490
  Utvide redusert sats i elavgiften for produksjon og omforming av energi -20 -15
  Inflasjonsjustere nummeravgiftene 4 4
  Forbedre tollpreferansene for de nest fattigste utviklingslandene (GSP+-landene) 0 0
  Oppjustere reduserte satser pga. svak krone5 5 4
  Sektoravgifter og overprisede gebyrer -29 -26
  Redusere overprisede gebyrer -80 -77
  Øke sektoravgifter for Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet 29 29
  Øke sektoravgift Petroleumstilsynet 7 7
  Ny sektoravgift - kontroll av tobakksvarer 15 15
  Nye skatte- og avgiftsendringer i 2019 -716 -906

  1Oppjusteringsfaktoren for utbytte økes fra 1,33 til 1,44.

  2Trinnskattesatsene settes til 1,9 pst. i trinn 1, 4,2 pst. i trinn 2,  13,2 pst. i trinn 3 og 16,2 pst. i trinn 4. Innslagspunktet i trinn 4 settes til 964 800 kroner. Skattefradraget for pensjonister er nedjustert for å opprettholde innslagspunktet for å betale inntektsskatt for pensjonister.

  3Målt som nåverdi av fremtidige skatteinntekter er endringen provenynøytral. Provenyet reduseres med 150 mill. kroner påløpt og 75 mill. kroner bokført i 2019. Overføringen til Statens pensjonsfond utland reduseres tilsvarende. Handlingsrommet i budsjettet for 2019 påvirkes dermed ikke av denne endringen.

  4Økt grunnrenteskattesats gir et merproveny på om lag 305 mill. kroner påløpt i 2019, bokført i 2020. Virkningen er provenynøytral når dette ses i sammenheng med redusert sats på alminnelig inntekt for vannkraftnæringen.

  5Avgift på elektrisk kraft økes med om lag 4 mill. kroner påløpt og 3 mill. kroner bokført, grunnavgift på mineralolje mv. med om lag 0,1 mill. kroner og CO2-avgift på naturgass med om lag 1 mill. kroner påløpt og bokført.

  Kilde: Finansdepartementet.

  Tabell 12 Vedtatte skatte- og avgiftsendringer i Revidert nasjonalbudsjettet 2019 og i reglene for skattefire personalrabatter mv., jf. Prop Prop. 51 S (2018?2019) og Innst. 225 S (2018-2019) . Mill. kroner

    2019
    Påløpt Bokført
  Skatt på inntekt for personer -250 -200
  Endringer i reglene om skattefrie personalrabatter mv. -250 -200
       
  Avgifter -40 -42
  Innføre full elavgift for utvinning av kryptovaluta (lite realistisk i 2019, ev 2020) -13 -10
  Innføre fritak for e-bøker og -tidsskrifter fra 1. juli -28 -18
  Frekvensavgift fra tildelinger i 2019 18 -
  Innføre redusert alkoholavgift for små produsenter av sider og mjød fra 1. juli -1 -0
  Fjerne engangsavgift for kjøretøy over 20 år -5 -4
  Redusert engangsavgift for motorsykler -12 -10
  Samlede nye skatte- og avgiftsendringer i RNB 2019 -290 -242

  Kilde: Finansdepartementet.

  Tabell 13 Regjeringens forslag til skatte- og avgiftsendringer i 2020, jf. Prop. 1 LS (2019-2020) Skatter, avgifter og toll 2020.

    2020
    Påløpt Bokført
  Skatt på inntekt for personer -879 -708
  Lønnsjustere personfradraget -75 -60
  Justere personfradraget som del av ny finansiering av NRK1 0 0
  Redusere personfradraget mindre enn det som følger av provenynøytal NRK-finansiering -380 -305
  Opprettholde skattefri minstepensjon etter redusert personfradrag ved å øke skattefradraget for pensjonister -225 -180
  Utvide fradragsrett for pensjonister med begrenset skatteplikt til Norge 0 -3
  Fjerne skatteplikt og fradrag for underholdsbidrag 3 2
  Utvide opsjonsskatteordningen for små oppstartsselskap -400 -320
  Videreføre satser og beløpsgrenser nominelt, inkl. samspill og avrundinger 198 158
  Formuesskatt 140 482
  Fjerne mulighet for uønskede tilpasninger ved nystiftelser 100 450
  Fjerne utilsiktet kjederabatt ved bruk av sikkerhetsventil 40 32
  Næringsbeskatning -330 -100
  Implementere IFRS9 for unoterte banker -80 0
  Skattefunn -150 0
  Øke avskrivningene for frukt- og bærfelt -20 -20
  Øke jordbruksfradraget -80 -80
  Miljø- og bilavgifter -16 -36
  Trappe opp det generelle avgiftsnivået på utslipp av klimagasser med 5 prosent. Veibruksavgiften reduseres tilsvarende. 170 155
  Oppheve redusert sats og fritak for CO2-avgift på fiske og fangst i nære farvann (netto etter kompensasjon) 5 -15
  Oppheve fritak for CO2-avgift på naturgass og LPG til kjemisk reduksjon eller elektrolyse, metallurgiske og mineralogiske prosesser 60 55
  Veibruksavgift: Øke omsetningskrav for biodrivstoff til veitrafikk i 2020 800 700
  Veibruksavgift: Redusere satser slik at de bedre reflekterer energiinnholdet i drivstoffet (kompensasjon for at økt omsetningskrav for biodrivstoff utvider grunnlaget for veibruksavgiften) -800 -700
  Veibruksavgift: Redusere satser slik at de bedre reflekterer energiinnholdet i drivstoffet (kompensasjon for at økt omsetningskrav for biodrivstoff øker råvarekostnaden på drivstoffet) -250 -230
  Veibruksavgift: Utvide veibruksavgiften til å omfatte alt flytende biodrivstoff 0 0
  Veibruksavgift på LPG, videre opptrapping 1 1
  Veibruksavgift for naturgass, innføre lav avgift (nettoproveny etter kompensasjon) 3 2
  Omsetningskrav for biodrivstoff i luftfarten -5 -4
  Innføre WLTP provenynøytralt 0 0
  Andre avgifter og toll 581 398
  Avvikle 350-kroners grensen for avgiftsfri vareimport 590 405
  Opprette manglende prisjustering av satsene for forenklet fortolling 3 3
  Redusere totalisatoravgiften -13 -11
  Oppjustere reduserte satser pga. svak kronekurs 1 1
  Sektoravgifter og overprisede gebyrer 30 30
  Øke tilsynsavgift Finanstilsynet 16 16
  Øke ny sektoravgift til NVE - beredskapstilsyn og damsikkerhet 5 5
  Øke sektoravgiften til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet 9 9
  Forslag til nye skatte- og avgiftsendringer i 20202 -474 66

  1NRK-lisensen avvikles fra 1. januar 2020. NRK finansieres over statsbudsjettet fra samme tidspunkt, ved at personfradraget som utgangspunkt reduseres med om lag 7 750 kroner. Provenyøkningen nettoføres mot bortfallet av NRK-lisens, slik at samlet provenyvirkning blir null. Økte merverdiavgiftsinntekter som følger av omleggingen vil heller ikke ha noen reell provenyvirkning siden økningen i merverdiavgiftsinntektene har en tilsvarende økning på budsjettets utgiftsside.

  2Regjeringens forslag innebærer endringer med påløpt virkning i 2019 (blant annet endringer i formuesskatten) og 2021-2023 (utvidelse av opsjonsskatteordningen for små oppstartsselskap).

  Kilde: Finansdepartementet.

  Tabell 14 Vedtatte påløpte skatte- og avgiftsendringer i det enkelte år 2014-2019, samt regjeringens budsjettforslag for 2020. Fullt innfaset. Avrundet til nærmeste 100 mill. 2020-kroner

  Reelle kroner (2020), per år                
    Samlet 2014 2015 2016 2017 2018 2019  
  Inntektsskatt personer -16 100 -3 900 -2 400 -2 600 -4 700 -900 -300 -1 300
  Formuesskatt -6 600 -1 800 -3 100 -400 -300 -800 -700 500
  Arveavgift -2 300 -2 300 0 0 0 0 0 0
  Næringsbeskatning -6 800 -1 100 -100 -5 600 400 -2 800 2 700 -300
  Merverdiavgift 1 700 0 100 400 -100 700 -100 700
  Miljørelaterte avgifter 5 800 2 100 400 2 700 700 200 -300 0
  herav bilavgifter -800 0 -900 0 300 -300 300 -200
  Andre særavgifter, toll -700 -800 -800 -100 0 2 000 -1 000 0
  herav bilavgifter -1 100 -300 -700 0 0 -100 0 0
  Sektoravgifter og overprisede gebyrer -600 -400 -100 -100 0 0 0 0
  SUM2 -25 500 -8 200 -6 000 -5 700 -4 000 -1 600 300 -300

  Kilde: Finansdepartementet.

  1Forslaget til 2020-budsjett inneholder forslag med påløpt virkning i 2019 og 2021-2023 som ikke fremgår i provenytabellen i Prop. 1 LS (2019-2020) (utvide fradragsrett for pensjonister med begrenset skatteplikt til Norge, fjerne mulighet for uønskede tilpasninger i formuesskatten ved nystiftelser og utvidelse av oppsjonsskatteordningen for små oppstartsselskap).

  2Avvik mellom SUM og summen av de enkelte elementene som inngår, skyldes avrunding.

 • Svar på spørsmål 994 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 16.10.2019

  Samlede endringer i reisefradraget 2013-2020

  Publisert: 22.10.2019 08:30
 • Svar på spørsmål 311 fra Finanskomiteen/Rødts fraksjon av 16.10.2019

  Skattefunn - Fordeling på næringer

  Publisert: 22.10.2019 08:30
 • Svar på spørsmål 300 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 15.10.2019
  Skattefunn - Begrensning til kjøp av FoU-tjenester innenfor EØS Publisert: 22.10.2019 08:30
 • Svar på spørsmål 299 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 15.10.2019
  Skattefunn - Provenyeffekt av endringer Publisert: 22.10.2019 08:30
 • Svar på spørsmål 29 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 07.10.2019

  Endringer i reisefradraget

  Publisert: 22.10.2019 08:30
 • Svar på spørsmål 270 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 16.10.2019

  Provenyeffekt av pris- og lønnsvekstjustering av avgiften på tobakk og alkohol

  Publisert: 22.10.2019 08:30
 • Korrigert svar på spørsmål 252 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 09.10.2019

  Oppheve fritak for grunnavgift på mineralolje i luftfarten

  Publisert: 22.10.2019 08:30
 • Svar på spørsmål 351 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 10.10.2019

  Foreldrefradrag

  Publisert: 22.10.2019 08:30
 • Svar på spørsmål 298 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 15.10.2019
  Skattefunn - Provenyeffekt av endringer Publisert: 22.10.2019 08:29
 • Svar på spørsmål 297 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 15.10.2019
  Skattefunn - Provenyeffekt av endringer Publisert: 22.10.2019 08:29
 • Svar på spørsmål 296 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 15.10.2019
  Skattefunn - Skatteutgift per år Publisert: 22.10.2019 08:29
 • Svar på spørsmål 276 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 15.10.2019
  Oppheve fritaket for grunnavgift på mineralolje i luftfarten Publisert: 22.10.2019 08:29
 • Svar på spørsmål 269 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 09.10.2019
  Returordning for kasserte fritidsbåter Publisert: 21.10.2019 15:58
 • Svar på spørsmål 268 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 09.10.2019
  Klimasats Publisert: 21.10.2019 15:58
 • Svar på spørsmål 265 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 09.10.2019
  Miljøkonsulent i kommunene Publisert: 21.10.2019 15:58
 • Svar på spørsmål 110 fra Finanskomiteen/Rødts fraksjon av 07.10.2019
  Økt statlig bidrag til kollektivprosjekter Publisert: 21.10.2019 15:58
 • Svar på spørsmål 109 fra Finanskomiteen/Rødts fraksjon av 07.10.2019
  Budsjettmessige konsekvenser av å øke statens bidrag til store kollektivprosjekter Publisert: 21.10.2019 15:58
 • Svar på spørsmål 81 fra Finanskomiteen/MDGs fraksjon av 10.10.2019

  Effekt på klimagassutslipp under programkategori 12.60

  Publisert: 21.10.2019 15:58
 • Svar på spørsmål 80 fra Finanskomiteen/MDGs fraksjon av 10.10.2019

  Effekt på klimagassutslipp under programkategori 12.30

  Publisert: 21.10.2019 15:58
 • Svar på spørsmål 65 fra Finanskomiteen/MDGs fraksjon av 10.10.2019

  Proveny- og klimaeffekt ved å øke CO2-avgiften for innenriks luftfart

  Publisert: 21.10.2019 15:17
 • Svar på spørsmål 86 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 07.10.2019
  Makspris kommunal kulturskole Publisert: 21.10.2019 14:36
 • Svar på spørsmål 170 fra Finanskomiteen/Rødts fraksjon av 11.10.2019

  Regionale helseforetak - kostnader for bruk av innleid personell

  Publisert: 21.10.2019 13:52
 • Svar på spørsmål 37 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 07.10.2019

  Befolkning og sysselsetting

  Publisert: 21.10.2019 13:51
 • Svar på spørsmål 316 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 16.10.2019
  Gaveforsterkningsordningen Publisert: 21.10.2019 13:47
 • Svar på spørsmål 156 fra Finanskomiteen/MDGs fraksjon av 10.10.2019
  Gebyr for økologisk produksjon Publisert: 21.10.2019 13:47
 • Svar på spørsmål 145 fra Finanskomiteen/MDGs fraksjon av 10.10.2019
  Rusarbeid - statlig finansierte sprøyterom Publisert: 21.10.2019 13:47
 • Svar på spørsmål 476 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 15.10.2019
  Aktivitetsvekst i sykehusene - andel fra private aktører i fritt behandlingsvalg Publisert: 21.10.2019 13:47
 • Svar på spørsmål 428 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 15.10.2019
  Folkehelse - mål om reduksjon av smittsomme sykdommer Publisert: 21.10.2019 13:47
 • Svar på spørsmål 409 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 15.10.2019
  Private helseforsikringer - omsetningen fra 2005 og frem til 2019 Publisert: 21.10.2019 13:47