Budsjettspørsmål

Søk i spørsmål og svar

Begrens listen på kategori
Begrens listen på parti
SorteringOversikt over alle spørsmål

 • Svar på spørsmål 397 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 15.10.2019
  Tiltak knyttet til helse som næring Publisert: 21.10.2019 13:47
 • Svar på spørsmål 60 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 14.10.2019
  Fond for idrettsutøvere Publisert: 21.10.2019 10:42
 • Svar på spørsmål 133 fra Finanskomiteen/Rødts fraksjon av 10.10.2019

  CO2-avgiften på mineralske produkter og i petroleumssektoren

  Publisert: 21.10.2019 10:01

  Kap. 5543/5508 , post 70
  Hva blir provenyeffekten av å øke CO2-avgiftssatsene på mineralske produkter med henholdsvis 20, 25, 30, 40 og 50 prosent. Ber om at proveny for kap 5543 og kap 5508 oppgis hver for seg, samt en oversikt over hva beregnet avgift per tonn CO2 blir for hver av produktkategoriene.

  Til informasjon omfatter CO2-avgiften på mineralske produkter mineralolje, bensin, naturgass og LPG, og er fastsatt i Stortingets vedtak om CO2-avgift på mineralske produkter. CO2-avgiften på sokkelen er en egen avgift som er fastsatt i Stortingets vedtak om CO2-avgift i petroleumsvirksomheten på kontinentalsokkelen.

  Regjeringen har i forslaget til statsbudsjett for 2020 økt det generelle avgiftsnivået i CO2-avgiften med 5 pst. utover prisjustering til 544 kroner per tonn CO2-ekvivalent. For 2020 foreslås det dessuten å øke satsene for CO2-avgiften i petroleumsvirksomheten med 5 pst. utover prisjustering.

  Tabellene 1-5 viser merprovenyet, sammenliknet med regjeringens forslag, av å øke satsene i CO2-avgiften på mineralske produkter. Det legges til grunn at den reduserte satsen på naturgass levert til bruk som gir kvotepliktige utslipp etter klimakvoteloven, ikke skal økes. Det er videre lagt til grunn at eksisterende fritak for CO2-avgift bl.a. for naturgass og LPG i veksthusnæringen ikke endres. Det legges også til grunn at mineralske produkt levert til fiske og fangst ilegges generell sats, jamfør regjeringens forslag.

  Tabell 1: Provenyvirkninger av økt CO2-avgift med 20 prosent, tilsvarer 653 kroner per tonn CO2.

   

  Avgiftssats

  Kroner

  Påløpt merproveny

  Mill. kroner

  Bokført merproveny

  Mill. kroner

  Mineralolje, generell sats 1,74 1 185 1 087
  Mineralolje, innenriks kvotepliktig luftfart 1,67 82 75
  Mineralolje, annen innenriks luftfart 1,67 15 14
  Bensin 1,51 184 168
  Naturgass 1,30 46 43
  LPG 1,96 27 25

  Tabell 2: Provenyvirkninger av økt CO2-avgift med 25 prosent, tilsvarer 680 kroner per tonn CO2.

   

  Avgiftssats

  Kroner

  Påløpt merproveny

  Mill. kroner

  Bokført merproveny

  Mill. kroner

  Mineralolje, generell sats 1,81 1 471 1 348
  Mineralolje, innenriks kvotepliktig luftfart 1,74 100 92
  Mineralolje, annen innenriks luftfart 1,74 19 17
  Bensin 1,58 231 211
  Naturgass 1,35 58 53
  LPG 2,04 34 31

  Tabell 3: Provenyvirkninger av økt CO2-avgift med 30 prosent, tilsvarer 707 kroner per tonn CO2.

   

  Avgiftssats

  Kroner

  Påløpt merproveny

  Mill. kroner

  Bokført merproveny

  Mill. kroner

  Mineralolje, generell sats 1,88 1 757 1 610
  Mineralolje, innenriks kvotepliktig luftfart 1,8 118 109
  Mineralolje, annen innenriks luftfart 1,8 22 20
  Bensin 1,64 277 254
  Naturgass 1,41 69 64
  LPG 2,12 40 37

   

  Tabell 4: Provenyvirkninger av økt CO2-avgift med 40 prosent, tilsvarer 762 kroner per tonn CO2.

   

  Avgiftssats

  Kroner

  Påløpt merproveny

  Mill. kroner

  Bokført merproveny

  Mill. kroner

  Mineralolje, generell sats 2,03 2 364 2 165
  Mineralolje, innenriks kvotepliktig luftfart 1,94 157 144
  Mineralolje, annen innenriks luftfart 1,94 29 26
  Bensin 1,76 363 332
  Naturgass 1,52 92 85
  LPG 2,29 54 50

  Tabell 5: Provenyvirkninger av økt CO2-avgift med 50 prosent, tilsvarer 816 kroner per tonn CO2.

   

  Avgiftssats

  Kroner

  Påløpt merproveny

  Mill. kroner

  Bokført merproveny

  Mill. kroner

  Mineralolje, generell sats 2,17 2 922 2 677
  Mineralolje, innenriks kvotepliktig luftfart 2,08 194 178
  Mineralolje, annen innenriks luftfart 2,08 36 33
  Bensin 1,89 456 417
  Naturgass 1,62 112 103
  LPG 2,45 67 62

  Statens inntekter fra SDØE samt skatter og avgifter fra petroleumsvirksomheten inngår i kontantstrømmen fra petroleumsvirksomheten som i sin helhet overføres til Statens pensjonsfond utland. Provenyøkningen som følger av økt avgift, påvirker dermed ikke det oljekorrigerte budsjettet for 2020, men vil øke handlingsrommet i fremtidige budsjetter. Inntektsøkningen kan derfor ikke brukes til inndekning i 2020-budsjettet. Tabell 6 viser merprovenyet, sammenliknet med regjeringens forslag, av å øke satsene i CO2-avgiften for petroleumsvirksomheten. Petroleumsselskapene må i tillegg kjøpe klimakvoter for sine utslipp i petroleumsvirksomheten.

   

  Tabell 6: Provenyvirkninger av økt CO2-avgift for petroleumsvirksomheten, sammenlignet med regjeringens forslag

  Prosentvis økning Regj. forslag 20 25 30 40 50
  Avgift per Sm3 gass/liter olje (kroner) 1,15 1,38 1,44 1,50 1,61 1,73
  Avgift naturgass til luft (kroner per Sm3) 7,93 9,51 9,91 10,31 11,10 11,89
               
  Avgift i kroner per tonn CO2 492 590 615 640 689 738
   
  Brutto (påløpt) 1 220 1525 1 830 2 440 3 050
  Brutto (bokført) 610 760 915 1 220 1 525
  Netto etter skatt og SDØE (påløpt) 200 250 300 400 500
  Netto etter skatt og SDØE (bokført) 100 125 150 200 250
 • Svar på spørsmål 66 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 07.10.2019
  Om antall årsverk i SSB Publisert: 21.10.2019 10:00
 • Svar på spørsmål 117 fra Finanskomiteen/Rødts fraksjon av 10.10.2019
  Godtgjørelse til regjeringsmedlemmer Publisert: 21.10.2019 10:00
 • Svar på spørsmål 384 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 15.10.2019
  Angående skatteoppkreving Publisert: 21.10.2019 10:00
 • Svar på spørsmål 580 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 15.10.2019
  RHFene - pasientbehandling og ventelister Publisert: 21.10.2019 09:58
 • Svar på spørsmål 519 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 15.10.2019
  Fritt behandlingsvalg - fordeling mellom spesialister i ordningen Publisert: 21.10.2019 09:58
 • Svar på spørsmål 518 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 15.10.2019
  Fritt behandlingsvalg - bevilgning til dette siden ordningen ble etablert Publisert: 21.10.2019 09:58
 • Svar på spørsmål 517 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 15.10.2019
  Sykehusbudsjettet i regjeringen Solberg Publisert: 21.10.2019 09:58
 • Svar på spørsmål 485 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 15.10.2019
  Persontilpasset medisin - konkrete tiltak Publisert: 21.10.2019 09:58
 • Svar på spørsmål 482 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 15.10.2019
  Fritt behandlingsvalg - oversikt over behandlinger Publisert: 21.10.2019 09:58
 • Svar på spørsmål 480 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 15.10.2019
  Fritt behandlingsvalg - tjenester innenfor rehabilitering Publisert: 21.10.2019 09:58
 • Svar på spørsmål 508 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 15.10.2019
  NGU- Inntekter knyttet til petroleumsrelatert kartlegging av kontinentalsokkelen Publisert: 21.10.2019 09:55
 • Svar på spørsmål 507 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 15.10.2019
  NGU- Utgifter knyttet til petroleumsrelatert kartlegging på kontinentalsokkelen Publisert: 21.10.2019 09:55
 • Svar på spørsmål 371 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 10.10.2019
  Handelspolitikk - avtaler Publisert: 21.10.2019 09:55
 • Svar på spørsmål 366 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 10.10.2019
  Investinor - spørsmål om klimarisiko Publisert: 21.10.2019 09:55
 • Svar på spørsmål 363 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 10.10.2019
  Problematikk vedr. GIEK Kredittforsikring AS Publisert: 21.10.2019 09:55
 • Svar på spørsmål 362 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 10.10.2019
  Miljøteknologiordningen Publisert: 21.10.2019 09:55
 • Svar på spørsmål 361 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 10.10.2019
  Nysnø - spørsmål knyttet til bevilgning Publisert: 21.10.2019 09:55
 • Svar på spørsmål 359 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 10.10.2019
  Oversikt over inngåtte forsikringer i GIEK Kredittforsikring Publisert: 21.10.2019 09:55
 • Svar på spørsmål 358 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 10.10.2019
  Utestående forsikringsvolum i GIEK Kredittforsikring Publisert: 21.10.2019 09:55
 • Svar på spørsmål 252 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 10.10.2019
  Avvikling av innsatsstyrt finansiering Publisert: 21.10.2019 09:55
 • Svar på spørsmål 178 fra Finanskomiteen/MDGs fraksjon av 10.10.2019
  Overføre ansvaret for enslige, mindreårige asylsøkere 15-18 år til barnevernet Publisert: 21.10.2019 09:55
 • Svar på spørsmål 167 fra Finanskomiteen/MDGs fraksjon av 10.10.2019
  Energibruk i statlige bygg Publisert: 21.10.2019 09:55
 • Svar på spørsmål 146 fra Finanskomiteen/MDGs fraksjon av 10.10.2019
  Heldøgns omsorg - livsgledesertifisering av alle offentlige sykehjem Publisert: 21.10.2019 09:55
 • Svar på spørsmål 95 fra Finanskomiteen/MDGs fraksjon av 10.10.2019
  SDØE - investering, inngåtte kontrakter Publisert: 21.10.2019 09:55
 • Svar på spørsmål 579 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 15.10.2019
  Pasientbehandling i spesialisthelsetjenesten i årene 2010-2018 Publisert: 21.10.2019 09:55
 • Svar på spørsmål 572 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 15.10.2019
  Fritt behandlingsvalg - behandling hos private aktører i perioden 2015-2019 Publisert: 21.10.2019 09:55
 • Svar på spørsmål 571 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 15.10.2019
  Offentlige sykehus - reduksjon i budsjetter som følge av Fritt behandlingsvalg Publisert: 21.10.2019 09:55
 • Svar på spørsmål 540 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 15.10.2019
  Pasientbehandling - tilbud til pasienter med kreftdiagnose Publisert: 21.10.2019 09:55
 • Svar på spørsmål 537 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 15.10.2019
  Spesialisthelsetjenesten - unike pasienter i årene 2000-2019 Publisert: 21.10.2019 09:55
 • Svar på spørsmål 534 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 15.10.2019
  Spesialisthelsetjenesten - døgnopphold i somatikken i årene 2000-2019 Publisert: 21.10.2019 09:55
 • Svar på spørsmål 533 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 15.10.2019
  Pasientbehandling - oppfyllelse av individuelt fastsatt frist for behandling Publisert: 21.10.2019 09:55
 • Svar på spørsmål 532 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 15.10.2019
  Pasientbehandling - gjennomsnittlig ventetid i perioden 2013-2019 Publisert: 21.10.2019 09:55
 • Svar på spørsmål 529 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 15.10.2019
  Pasientbehandling - ventetid for pasienter i perioden 2000-2019 Publisert: 21.10.2019 09:55
 • Svar på spørsmål 524 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 15.10.2019
  Fritt behandlingsvalg - fordeling av midler til ulike helseforetak Publisert: 21.10.2019 09:55
 • Svar på spørsmål 521 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 15.10.2019
  Pasientbehandling - flest behandlinger per helsekrone Publisert: 21.10.2019 09:55
 • Svar på spørsmål 520 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 15.10.2019
  Fritt behandlingsvalg - diagnoser Publisert: 21.10.2019 09:55
 • Svar på spørsmål 381 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 15.10.2019
  Anmodningsvedtak 769 (2017-2018) -toppfinansieringsordning Publisert: 21.10.2019 09:55
 • Svar på spørsmål 380 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 15.10.2019
  Investinor Publisert: 21.10.2019 09:55
 • Svar på spørsmål 77 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 14.10.2019
  NGU - kartlegging Publisert: 21.10.2019 09:55
 • Svar på spørsmål 74 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 14.10.2019
  GIEK kredittforsikring - kartlegging Publisert: 21.10.2019 09:55
 • Svar på spørsmål 311 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 09.10.2019
  Finnmarks- og Svalbardtillegg i barnetrygden Publisert: 21.10.2019 09:51
 • Svar på spørsmål 307 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 09.10.2019
  Søskentillegg i barnetrygden Publisert: 21.10.2019 09:51
 • Svar på spørsmål 306 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 09.10.2019
  Småbarnstillegg til enslige forsørgere i barnetrygden Publisert: 21.10.2019 09:51
 • Svar på spørsmål 305 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 09.10.2019
  Barnetrygd – Øke småbarnstillegget til enslige forsørgere med barn 0-3 år med henholdsvis 25, 50 og 75 prosent Publisert: 21.10.2019 09:51
 • Svar på spørsmål 304 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 09.10.2019
  Oppjustere småbarnstillegg for enslig forsørger med barn 0-3 år med gjennomsnittlig lønnsvekst Publisert: 21.10.2019 09:51
 • Svar på spørsmål 240 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 07.10.2019
  Enova Publisert: 21.10.2019 09:51
 • Svar på spørsmål 220 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 07.10.2019
  Planlegging og grunnerverv til de ulike prosjektene under post 30 Riksveiinvesteringer Publisert: 21.10.2019 09:51