Budsjettspørsmål

Søk i spørsmål og svar

Begrens listen på kategori
Begrens listen på parti
SorteringOversikt over alle spørsmål

 • Svar på spørsmål 140 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 07.10.2019
  Kriminalomsorgens budsjett Publisert: 06.11.2019 10:47
 • Svar på spørsmål 863 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 16.10.2019
  AAP unge - gjennomsnittlig inntekt Publisert: 06.11.2019 10:47
 • Svar på spørsmål 325 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 15.10.2019
  Klimakvoter Publisert: 06.11.2019 10:47
 • Svar på spørsmål 236 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 07.10.2019
  2020-budsjettet - innenlands kutt av klimagasser Publisert: 05.11.2019 11:06
 • Svar på spørsmål 481 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 15.10.2019
  RHFene - praksisundervisning av sykepleiere og helsefagarbeidere Publisert: 04.11.2019 16:20
 • Svar på spørsmål 112 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 14.10.2019
  Utvidelse av ordningen gratis kjernetid i barnehage Publisert: 04.11.2019 16:20
 • Svar på spørsmål 31 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 14.10.2019
  Arbeidsmarkedstiltak - IPS permanent i alle fylker Publisert: 04.11.2019 16:20
 • Svar på spørsmål 30 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 14.10.2019
  Arbeidsmarkedstiltak - kjøp av tjenester Publisert: 04.11.2019 16:20
 • Svar på spørsmål 29 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 14.10.2019
  Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs Publisert: 04.11.2019 16:20
 • Svar på spørsmål 28 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 14.10.2019
  Tiltaksplasser - AFT Publisert: 04.11.2019 16:20
 • Svar på spørsmål 27 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 14.10.2019
  Arbeidsmarkedstiltak - flyktninger Publisert: 04.11.2019 16:20
 • Svar på spørsmål 101 fra Finanskomiteen/MDGs fraksjon av 10.10.2019
  Effektene på klimagassutslipp innen vegformål Publisert: 04.11.2019 16:14
 • Svar på spørsmål 237 fra Finanskomiteen/Rødts fraksjon av 16.10.2019
  Innføring av en grønn sjekk Publisert: 04.11.2019 16:13
 • Svar på spørsmål 236 fra Finanskomiteen/Rødts fraksjon av 16.10.2019
  Alternativer for grønn sjekk Publisert: 04.11.2019 16:13
  Kap. 5501 , post 70
  Hva vil være proveny- og fordelingseffekten av å innføre en inntektsavhengig skattereduksjon som kompenserer lavtlønnende for miljøavgifter, en såkalt grønn sjekk, etter modell av den danske «grønne check», der maksinntektsgrensene for å motta støtte settes til henholdsvis 600 000, 500 000 og 400 000, og der maksinntektsgrensen for å motta tilleggsstøtte settes til henholdsvis 300 000, 250 000 og 200 000. Nivået på den grønne sjekken beregnes til a) 800 kroner, 300 kroner i tilleggsstøtte, og tillegg på 250 kroner per barn, b) 1000 kroner, 400 kroner i tilleggsstøtte, og tillegg på 300 kroner per barn, c) 1500 kroner, 500 kroner i tilleggsstøtte, og tillegg på 400 kroner per barn, d) 2000 kroner, 800 kroner i tilleggstøtte og tillegg på 600 kroner per barn. Ber om å få separate utregninger for alle kombinasjoner både av beløp og innslagspunkt. Ber også om lovteknisk bistand til å utforme forslaget.

  Statistisk sentralbyrås skattemodell LOTTE-Skatt som departementet benytter til proveny- og fordelingsanalyser, er per i dag ikke tilrettelagt for å anslå proveny- og fordelingsvirkninger av å innføre et nytt skattefradrag etter mønster av den danske ordningen med «grøn check».

  Slik departementet forstår den danske ordningen, reduserer beløpet på den grønne sjekken skatten med et tilsvarende beløp. Hvis beløpet på den grønne sjekken er høyere enn den beregnede skatten, utbetales differansen. For å gi et grovt anslag på provenytapet av de alternative innretningene av en slik ordning som fremgår av spørsmålet, har departementet tatt utgangspunkt i antallet skattytere som anslås å ha bruttoinntekt under de angitte beløpsgrensene for inntekt og antall barn under 18 år. Det understrekes at anslagene er usikre. De bokførte beløpene føres i sin helhet på kap. 5501 post 70.

  Tabell Provenyvirkninger i 2020 av ulike varianter av «grønn sjekk». Inntektsgrensene er bruttoinntekt. Mrd. kroner

  Inntekts-grenseGrense for tilleggs-støttea)b)c)d)
  PåløptBokførtPåløptBokførtPåløptBokførtPåløptBokført
  400 000200 000 2,1 1,7 2,6 2,1 3,8 3,0 5,2 4,2
  250 000 2,2 1,7 2,7 2,2 3,9 3,1 5,4 4,3
  300 000 2,3 1,8 2,8 2,3 4,1 3,3 5,7 4,5
  500 000200 000 2,6 2,1 3,2 2,6 4,7 3,8 6,5 5,2
  250 000 2,7 2,1 3,4 2,7 4,9 3,9 6,7 5,4
  300 000 2,8 2,2 3,5 2,8 5,0 4,0 7,0 5,6
  600 000200 000 3,0 2,4 3,8 3,0 5,6 4,5 7,6 6,1
  250 000 3,1 2,5 3,9 3,1 5,7 4,6 7,8 6,3
  300 000 3,2 2,6 4,0 3,2 5,9 4,7 8,1 6,5

  Kilder: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.

  Lovteknisk bistand

  I lov om skatt av formue og inntekt (skatteloven) 26. mars 1999 nr. 14 gjøres følgende endringer:

  Skatteloven kapittel 16 ny deloverskrift og paragraf skal lyde:

  Fradrag i skatt som kompensasjon for miljøavgifter

  § 16-2.Skattefradrag som kompensasjon for miljøavgifter

  (1) Det gis fradrag i inntektsskatt og trygdeavgift med 800/1 000/1 500/2 000 kroner for skattyter som er bosatt i riket når skattepliktig inntekt ikke overstiger 600 000/500 000/400 000 kroner.

  (2) Det gis et tillegg i fradraget på 300/400/500/800 kroner når skattyterens inntekt ikke overstiger 300 000/250 000/200 000 kroner.

  (3) Til skattyter som har barn ved utløpet av inntektsåret, gis det tillegg i fradraget med 250/300/400/600 kroner pr. barn som skattyteren har foreldreansvar for. Foreldre som deler omsorg for barn, skal dele dette tillegget.

  (4) Fradrag etter første ledd og tillegg etter andre og tredje ledd nedtrappes i den utstrekning skattyters samlede inntekter overstiger fastsatte beløpsgrenser.

  (5) Resterende fradragsbeløp utbetales til skattyter så langt fradraget overstiger fastsatt skatt.

  (6) Skattyter med begrenset skatteplikt etter § 2-3 fjerde ledd kan kreve skattefradrag etter denne paragraf dersom

  a.skattyteren er bosatt i annen EØS-stat,

  b.Norge i medhold av folkerettslig overenskomst kan kreve utlevert opplysninger fra denne staten om skattyterens inntekts- og formuesforhold, og

  c.hele eller tilnærmet hele skattyterens alminnelige inntekt i inntektsåret skattlegges i Norge.

  (7) Departementet kan gi forskrift til utfylling og gjennomføring av denne paragraf.

  II

  Endringen under I trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2020.

 • Svar på spørsmål 233 fra Finanskomiteen/Rødts fraksjon av 16.10.2019
  Om løsningsgraden i skatteinnkrevingen Publisert: 04.11.2019 16:13
 • Svar på spørsmål 259 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 10.10.2019
  Kostnad praksis for medisinstudentar Publisert: 04.11.2019 16:11
 • Svar på spørsmål 256 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 10.10.2019
  Oversikt over inntekter i UH Publisert: 04.11.2019 16:10
 • Svar på spørsmål 258 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 10.10.2019
  Oversikt stillinger og konsulenter i NOKUT Publisert: 04.11.2019 16:10
 • Svar på spørsmål 480 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 15.10.2019
  Utslippsbudsjett Publisert: 04.11.2019 14:57
 • Svar på spørsmål 334 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 15.10.2019
  CO2-håndtering Publisert: 04.11.2019 13:59
 • Svar på spørsmål 852 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 16.10.2019
  Ytelser med endrede/skjerpede vilkår Publisert: 04.11.2019 13:59
 • Svar på spørsmål 483 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 15.10.2019
  CO2-håndtering - TCM Publisert: 04.11.2019 10:46
 • Svar på spørsmål 482 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 15.10.2019
  Geologisk kartlegging Publisert: 04.11.2019 10:46
 • Svar på spørsmål 481 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 15.10.2019
  OD - digitaliseringsprogram Publisert: 04.11.2019 10:46
 • Svar på spørsmål 115 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 07.10.2019
  Sysselsetting i petroleumsvirksomheten Publisert: 04.11.2019 10:46
 • Svar på spørsmål 325 fra Finanskomiteen/Rødts fraksjon av 16.10.2019
  Vindkraft Publisert: 04.11.2019 10:46
 • Svar på spørsmål 799 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 16.10.2019
  NVE Anlegg - sikringstiltak Publisert: 04.11.2019 10:46
 • Svar på spørsmål 301 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 15.10.2019
  Overgangslån til Somalia Publisert: 04.11.2019 09:32
 • Svar på spørsmål 447 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 15.10.2019
  Grunnstønad til glutenfritt kosthold - endring av satser Publisert: 04.11.2019 09:29
 • Svar på spørsmål 446 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 15.10.2019
  Grunnstønad til glutenfritt kosthold - SIFOs beregninger Publisert: 04.11.2019 09:29
 • Svar på spørsmål 445 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 15.10.2019
  Grunnstønad til glutenfritt kosthold - provenyeffekten av å plassere personer med cøliaki i hhv sats 2 for de over 30 år og 3 for de under Publisert: 04.11.2019 09:29
 • Svar på spørsmål 444 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 15.10.2019
  Grunnstønad til glutenfritt kosthold - innsparingen ved at non-cøliaki glutenintolerante ikke får Publisert: 04.11.2019 09:29
 • Svar på spørsmål 443 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 15.10.2019
  Grunnstønad til glutenfritt kosthold - proveny av å endre satser Publisert: 04.11.2019 09:29
 • Svar på spørsmål 442 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 15.10.2019
  Grunnstønad til glutenfritt kosthold - provenyet av å sette hhv sats 2, 3 og 4 for den andre personen i husholdningen som har behov for fordyret diett pga. intoleranse eller cøliaki Publisert: 04.11.2019 09:29
 • Svar på spørsmål 441 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 15.10.2019
  Grunnstønad til glutenfritt kosthold - provenyet av å sette hhv sats 2, 3 og 4 for den andre personen i husholdningen som har påvist cøliaki Publisert: 04.11.2019 09:29
 • Svar på spørsmål 440 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 15.10.2019
  Grunnstønad til glutenfritt kosthold - provenyet av å sette sats 2 for de over 30 og 3 for de under Publisert: 04.11.2019 09:29
 • Svar på spørsmål 439 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 15.10.2019
  Grunnstønad til glutenfritt kosthold- kun gi stønad til de som har påvist cøliaki Publisert: 04.11.2019 09:29
 • Svar på spørsmål 431 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 15.10.2019
  AAP - oversikt over innsparinger Publisert: 04.11.2019 09:28
 • Svar på spørsmål 428 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 15.10.2019
  Grunnstønad til glutenfritt kosthold - provenyet av å gi sats 3 til person nummer 2 i hver husholdning der flere har cøliaki eller intoleranse Publisert: 04.11.2019 09:28
 • Svar på spørsmål 427 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 15.10.2019
  Grunnstønad til glutenfritt kosthold -provenyet av å gi sats 3 til person nummer 2 i hver husholdning der flere har cøliaki Publisert: 04.11.2019 09:28
 • Svar på spørsmål 426 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 15.10.2019
  Grunnstønad til glutenfritt kosthold - provenyet av å gi sats 4 til person nummer 2 i hver husholdning der flere har cøliaki eller intoleranse Publisert: 04.11.2019 09:28
 • Svar på spørsmål 425 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 15.10.2019
  Grunnstønad til glutenfritt kosthold - provenyet av å gi sats 4 til person nummer 2 i hver husholdning der flere har cøliaki Publisert: 04.11.2019 09:28
 • Svar på spørsmål 424 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 15.10.2019
  Grunnstønad til glutenfritt kosthold - provenyet av å gi sats 3 til alle mellom 5 og 30 år og sats 2 til alle andre (med diagnosen cøliaki) Publisert: 04.11.2019 09:28
 • Svar på spørsmål 279 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 09.10.2019
  Briller til barn - definisjoner og begreper i regelverket Publisert: 04.11.2019 09:28
 • Svar på spørsmål 276 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 09.10.2019
  Briller til barn - konsekvenser av regelendring for lavinntektsfamilier Publisert: 04.11.2019 09:28
 • Svar på spørsmål 275 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 09.10.2019
  Briller til barn - unngå urimelig høye kostnader Publisert: 04.11.2019 09:28
 • Svar på spørsmål 274 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 09.10.2019
  Briller til barn - oversikt over hvordan kostnader fordeler seg Publisert: 04.11.2019 09:28
 • Svar på spørsmål 273 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 09.10.2019
  Brille til barn - fordeling av endringen ut i fra alder Publisert: 04.11.2019 09:28
 • Svar på spørsmål 272 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 09.10.2019
  Briller til barn - hvor ofte kan det dekkes, oversikt over tap og kunnskapsgrunnlag Publisert: 04.11.2019 09:28
 • Svar på spørsmål 65 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 14.10.2019
  Briller til barn - snittpriser på en «ordinær brille» og en «ekstra tilpasset brille» Publisert: 04.11.2019 09:28