Budsjettspørsmål

Søk i spørsmål og svar

Begrens listen på kategori
Begrens listen på parti
SorteringOversikt over alle spørsmål

 • Svar på spørsmål 45 fra Finanskomiteen/MDGs fraksjon av 10.10.2019
  Mva.-fritak for persontransport Publisert: 22.10.2019 08:30
 • Svar på spørsmål 44 fra Finanskomiteen/MDGs fraksjon av 10.10.2019
  Redusere lav mva.-sats Publisert: 22.10.2019 08:30
 • Svar på spørsmål 41 fra Finanskomiteen/MDGs fraksjon av 10.10.2019
  Mva.-fritak for vanlige sykler Publisert: 22.10.2019 08:30
 • Svar på spørsmål 42 fra Finanskomiteen/MDGs fraksjon av 10.10.2019
  Mva.-fritak for kollektivreiser Publisert: 22.10.2019 08:30
 • Svar på spørsmål 40 fra Finanskomiteen/MDGs fraksjon av 10.10.2019
  Mva.-fritak for elsykler Publisert: 22.10.2019 08:30
 • Svar på spørsmål 39 fra Finanskomiteen/MDGs fraksjon av 10.10.2019
  Mva.-fritak for økologisk mat unntatt økologisk kjøtt (alminnelig sats) Publisert: 22.10.2019 08:30
 • Svar på spørsmål 38 fra Finanskomiteen/MDGs fraksjon av 10.10.2019
  Mva.-fritak for økologisk mat unntatt økologisk kjøtt (redusert sats) Publisert: 22.10.2019 08:30
 • Svar på spørsmål 37 fra Finanskomiteen/MDGs fraksjon av 10.10.2019
  Mva.-fritak for økologisk mat Publisert: 22.10.2019 08:30
 • Svar på spørsmål 27 fra Finanskomiteen/MDGs fraksjon av 10.10.2019
  Proveny- og klimaeffekt ved å øke grunnavgiften på mineralolje Publisert: 22.10.2019 08:30
 • Svar på spørsmål 16 fra Finanskomiteen/MDGs fraksjon av 10.10.2019
  Fradrag for gaver til frivillige organisasjoner Publisert: 22.10.2019 08:30
 • Svar på spørsmål 12 fra Finanskomiteen/MDGs fraksjon av 10.10.2019
  Økt samlet grense i BSU Publisert: 22.10.2019 08:30
 • Svar på spørsmål 5 fra Finanskomiteen/MDGs fraksjon av 10.10.2019
  Endringer i trinnskatt kombinert med spørsmål nr. 3 og 4 Publisert: 22.10.2019 08:30
 • Svar på spørsmål 997 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 16.10.2019
  Endre satsene i reisefradraget Publisert: 22.10.2019 08:30
 • Svar på spørsmål 996 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 16.10.2019
  Redusere bunnbeløpet i reisefradraget Publisert: 22.10.2019 08:30
 • Svar på spørsmål 995 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 16.10.2019
  Redusere bunnbeløpet i reisefradraget Publisert: 22.10.2019 08:30
 • Svar på spørsmål 981 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 16.10.2019
  Inntektsbortfall eiendomsskatt Publisert: 22.10.2019 08:30
 • Svar på spørsmål 925 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 16.10.2019
  Oppheve fritak for avgift på utslipp av NOx for fartøy, luftfartøy og fiske i internasjonalt farvann Publisert: 22.10.2019 08:30
 • Svar på spørsmål 57 fra Finanskomiteen/MDGs fraksjon av 10.10.2019

  Økt veibruksavgift på bensin

  Publisert: 22.10.2019 08:30
 • Svar på spørsmål 535 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 16.10.2019

  prog. formuesskatt

  Publisert: 22.10.2019 08:30
 • Svar på spørsmål 25 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 07.10.2019

  Endringer i foreldrefradraget

  Publisert: 22.10.2019 08:30

  a. Hva er provenyvirkningen av å øke foreldrefradraget til 25 000 kr for alle barn (også utover det første)?

  b. Hva er provenyvirkningen av å sette foreldrefradraget til 20 000 kr for alle barn?

  c. Forutsatt en provenynøytral omlegging til en sats per barn (dvs. at sats for første og øvrige barn settes likt), hva vil ny sats bli?

  d. Departementet bes uttale seg eller gi statistisk grunnlag for å si noe om de fordelingsmessige virkningene av et slikt tiltak

  e. Hvor mye kan barnehageprisen (maksimumssatsen) senkes om man fjerner foreldrefradraget og ønsker provenynøytralitet?

  f. Hvor mye kan barnetrygden økes om man fjerner foreldrefradraget og ønsker provenynøytralitet?

  g. Hva er provenyvirkningen av å endre foreldrefradraget til et generelt fradrag som alle foreldre får uten å måtte dokumentere kostnader med sats fi) 5000 kr, fii) 10 000 kr og fiii) 15 000 for alle barn?

  I regjeringens forslag for 2020 videreføres satsene i foreldrefradraget nominelt. Det innebærer at det gis 25 000 kroner i fradrag for dokumenterte utgifter til pass og stell av det første barnet og 15 000 kroner for hvert barn utover det første.

  1. Å sette begge satsene i foreldrefradraget til 25 000 kroner anslås å redusere provenyet med om lag 207 mill. kroner påløpt og 166 mill. kroner bokført, sammenlignet med regjeringens forslag for 2020.
  2. Å sette begge satsene i foreldrefradraget til 20 000 kroner anslås å øke provenyet med om lag 55 mill. kroner påløpt og 44 mill. kroner bokført, sammenlignet med regjeringens forslag for 2020.
  3. En om lag provenynøytral omlegging av foreldrefradraget innebærer at man kan sette én sats som også gjelder for barn under 12 år til 21 000 kroner i 2020.
  4. Tabellen nedenfor viser fordelingsvirkningene av å innføre én sats i foreldrefradraget som gjelder for alle barn. Tabellen viser virkninger for personer som får endret skatt som følge av den skisserte omleggelsen av foreldrefradraget. Endringene i gjennomsnittlig skatt i ulike inntektsintervaller er beregnet i forhold til regjeringens forslag for 2020.
  Tabell 1 Anslåtte fordelingsvirkninger av å sette én sats i foreldrefradraget lik 21 000 kroner. Alle personer 17 år og eldre med endret skatt. Negative tall er skattelettelse. Sammenlignet med regjeringens forslag for 2020 .
  Bruttoinntekt Antall Gjennom-snittlig skatt i referanse-alternativet. Prosent Gjennom-snittlig skatt i referanse-alternativet. Kroner Gjennom-snittlig endring i skatt. Kroner Endring i pst. av brutto-inntekten
  0 - 150 000 kr 400 14,7 18 800 200 0,2
  150 000 - 200 000 kr 1 500 11,1 19 900 200 0,1
  200 000 - 250 000 kr 3 900 11,7 26 700 100 0,1
  250 000 - 300 000 kr 7 000 13,1 36 100 100 0,0
  300 000 - 350 000 kr 10 300 15,1 49 400 100 0,0
  350 000 - 400 000 kr 14 000 17,4 65 600 100 0,0
  400 000 - 450 000 kr 18 900 19,0 81 000 100 0,0
  450 000 - 500 000 kr 24 600 20,4 97 000 100 0,0
  500 000 - 600 000 kr 54 400 22,0 121 300 0 0,0
  600 000 - 750 000 kr 60 200 24,2 161 300 0 0,0
  750 000 - 1 mill.kr 44 700 28,0 240 100 0 0,0
  1 mill. kr og over 38 400 34,8 561 700 -100 0,0
  I alt 278 300 26,9 195 300 0 0,0
  Kilder: Finansdepartementet og Statistisk sentralbyrås skattemodell, LOTTE-Skatt.

  e) Å avvikle foreldrefradraget anslås å øke provenyet med 2 036 mill. kroner påløpt og 1 629 mill. kroner bokført sammenlignet med regjeringens forslag for 2020. Dette gir rom for å redusere maksimalprisen i barnehage med om lag 730 kroner.

  f) Å avvikle foreldrefradraget anslås som nevnt å øke provenyet med om lag 2 040 mill. kroner påløpt og 1 630 mill. kroner bokført, sammenlignet med regjeringens forslag for 2020. Dette gir rom for å øke barnetrygden for alle barn med 132 kroner per måned fra 1. januar 2020. Det er da lagt til grunn at påløpt proveny holdes uendret totalt sett. Forslaget vil kreve omlegging av Arbeids- og velferdsetatens datasystemer, og det er derfor ikke realistisk å gjennomføre satsendringen i barnetrygden før 1. mars 2020. Ved innføring fra denne datoen blir de anslåtte merutgiftene 1 697 mill. kroner i 2020.

  g) Departementet har lagt til grunn at det skal gis fradrag til foreldre med barn under 12 år på hhv. 5000, 10 000 og 15 000 kroner. I beregningene er det lagt til grunn at fradraget gis per barn.

  Å innføre et fradrag som beskrevet ovenfor på 5 000 kroner, anslås å øke provenyet med om lag 1 259 mill. kroner påløpt og 1 007 mill. kroner bokført sammenlignet med regjeringens forslag for 2020.

  Å innføre et fradrag som beskrevet ovenfor på 10 000 kroner, anslås å øke provenyet med om lag 487 mill. kroner påløpt og 390 mill. kroner bokført sammenlignet med regjeringens forslag for 2020.

  Å innføre et fradrag som beskrevet ovenfor på 15 000 kroner, anslås å redusere provenyet med om lag 276 mill. kroner påløpt og 220 mill. kroner bokført, sammenlignet med regjeringens forslag for 2020.

  Beregningene er basert på Statistisk sentralbyrås modell LOTTE-Skatt. Datagrunnlaget for modellen er et utvalg fra Statistisk sentralbyrås inntektsstatistikk for husholdninger for 2017. Denne statistikken gir informasjon om sammensetningen av inntekt og formue for hele befolkningen. Datagrunnlaget er fremskrevet til 2020. Beregningene kan være usikre bl.a. fordi datagrunnlaget ikke omfatter alle skattytere og er sjablonmessig fremskrevet. Modellen tar heller ikke hensyn til mulige endringer i atferden som følge av endringer i skattereglene.

 • Svar på spørsmål 116 fra Finanskomiteen/Rødts fraksjon av 10.10.2019

  Skatte- og avgiftsendringer 2014-2020

  Publisert: 22.10.2019 08:30
 • Svar på spørsmål 994 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 16.10.2019

  Samlede endringer i reisefradraget 2013-2020

  Publisert: 22.10.2019 08:30
 • Svar på spørsmål 311 fra Finanskomiteen/Rødts fraksjon av 16.10.2019

  Skattefunn - Fordeling på næringer

  Publisert: 22.10.2019 08:30
 • Svar på spørsmål 300 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 15.10.2019
  Skattefunn - Begrensning til kjøp av FoU-tjenester innenfor EØS Publisert: 22.10.2019 08:30
 • Svar på spørsmål 299 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 15.10.2019
  Skattefunn - Provenyeffekt av endringer Publisert: 22.10.2019 08:30
 • Svar på spørsmål 29 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 07.10.2019

  Endringer i reisefradraget

  Publisert: 22.10.2019 08:30
 • Svar på spørsmål 270 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 16.10.2019

  Provenyeffekt av pris- og lønnsvekstjustering av avgiften på tobakk og alkohol

  Publisert: 22.10.2019 08:30
 • Korrigert svar på spørsmål 252 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 09.10.2019

  Oppheve fritak for grunnavgift på mineralolje i luftfarten

  Publisert: 22.10.2019 08:30
 • Svar på spørsmål 351 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 10.10.2019

  Foreldrefradrag

  Publisert: 22.10.2019 08:30
 • Svar på spørsmål 298 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 15.10.2019
  Skattefunn - Provenyeffekt av endringer Publisert: 22.10.2019 08:29
 • Svar på spørsmål 297 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 15.10.2019
  Skattefunn - Provenyeffekt av endringer Publisert: 22.10.2019 08:29
 • Svar på spørsmål 296 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 15.10.2019
  Skattefunn - Skatteutgift per år Publisert: 22.10.2019 08:29
 • Svar på spørsmål 276 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 15.10.2019
  Oppheve fritaket for grunnavgift på mineralolje i luftfarten Publisert: 22.10.2019 08:29
 • Svar på spørsmål 269 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 09.10.2019
  Returordning for kasserte fritidsbåter Publisert: 21.10.2019 15:58
 • Svar på spørsmål 268 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 09.10.2019
  Klimasats Publisert: 21.10.2019 15:58
 • Svar på spørsmål 265 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 09.10.2019
  Miljøkonsulent i kommunene Publisert: 21.10.2019 15:58
 • Svar på spørsmål 110 fra Finanskomiteen/Rødts fraksjon av 07.10.2019
  Økt statlig bidrag til kollektivprosjekter Publisert: 21.10.2019 15:58
 • Svar på spørsmål 109 fra Finanskomiteen/Rødts fraksjon av 07.10.2019
  Budsjettmessige konsekvenser av å øke statens bidrag til store kollektivprosjekter Publisert: 21.10.2019 15:58
 • Svar på spørsmål 81 fra Finanskomiteen/MDGs fraksjon av 10.10.2019

  Effekt på klimagassutslipp under programkategori 12.60

  Publisert: 21.10.2019 15:58
 • Svar på spørsmål 80 fra Finanskomiteen/MDGs fraksjon av 10.10.2019

  Effekt på klimagassutslipp under programkategori 12.30

  Publisert: 21.10.2019 15:58
 • Svar på spørsmål 65 fra Finanskomiteen/MDGs fraksjon av 10.10.2019

  Proveny- og klimaeffekt ved å øke CO2-avgiften for innenriks luftfart

  Publisert: 21.10.2019 15:17
 • Svar på spørsmål 86 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 07.10.2019
  Makspris kommunal kulturskole Publisert: 21.10.2019 14:36
 • Svar på spørsmål 170 fra Finanskomiteen/Rødts fraksjon av 11.10.2019

  Regionale helseforetak - kostnader for bruk av innleid personell

  Publisert: 21.10.2019 13:52
 • Svar på spørsmål 37 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 07.10.2019

  Befolkning og sysselsetting

  Publisert: 21.10.2019 13:51
 • Svar på spørsmål 316 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 16.10.2019
  Gaveforsterkningsordningen Publisert: 21.10.2019 13:47
 • Svar på spørsmål 156 fra Finanskomiteen/MDGs fraksjon av 10.10.2019
  Gebyr for økologisk produksjon Publisert: 21.10.2019 13:47
 • Svar på spørsmål 145 fra Finanskomiteen/MDGs fraksjon av 10.10.2019
  Rusarbeid - statlig finansierte sprøyterom Publisert: 21.10.2019 13:47
 • Svar på spørsmål 476 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 15.10.2019
  Aktivitetsvekst i sykehusene - andel fra private aktører i fritt behandlingsvalg Publisert: 21.10.2019 13:47
 • Svar på spørsmål 428 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 15.10.2019
  Folkehelse - mål om reduksjon av smittsomme sykdommer Publisert: 21.10.2019 13:47
 • Svar på spørsmål 409 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 15.10.2019
  Private helseforsikringer - omsetningen fra 2005 og frem til 2019 Publisert: 21.10.2019 13:47