Prop. 1 LS

(2019–2020)

Skatter, avgifter og toll 2020

Tilråding fra Finansdepartementet 27. september 2019, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Solberg)

Dokumentet i pdf-format

Innholdsfortegnelse

Del 1 Hovedtrekk

1 Hovedtrekk i skatte- og avgiftspolitikken

2 Oversikt over skatte- og avgiftssystemet

Del 2 Forslagene

3 Omlegging av NRK-finansiering

4 Personskatt for øvrig

5 Formuesskatt

6 Eiendomsskatt

7 Endringer i Skattefunn-ordningen

8 Næringsbeskatning for øvrig

9 Merverdiavgift

10 Særavgifter

11 Toll

12 Avvikling av 350-kronersgrensen

13 Sektoravgifter og gebyrer

14 Overføring av skatteoppkrevingen fra kommunene til Skatteetaten

15 Hjemmel i skatteforvaltningsloven for fastsettelse av forskrift om format for skattemeldinger

16 Opprettinger og presiseringer av lovtekst mv.

Del 3 Omtalesaker

17 Forenkling av skatte- og avgiftsreglene

18 Oppfølging av NOU 2019: 11 Enklere merverdiavgift med én sats

19 Påfølgende års reduksjon i formuesverdien ved bruk av sikkerhetsventilen for bolig – metodeomlegging

20 Kildeskatt på renter og royalty

21 Digital økonomi og skatt – anmodningsvedtak nr. 711, 712 og 713 (2017–2018)

22 Finansskatt – anmodningsvedtak nr. 868 (2017–2018)

23 Britisk uttreden av EU (brexit)

24 Uidentifiserte a-meldinger

A – Forslag til lovvedtak

Forslag til lov om endring i lov 17. juli 1925 nr. 2 om avgift av kull, jordoljer og andre mineraler og bergarter som utføres fra Svalbard

Forslag til lov om endring i vegtrafikkloven

Forslag til lov om endringer i eigedomsskattelova

Forslag til lov om endring i fjellova

Forslag til lov om endringer i petroleumsskatteloven

Forslag til lov om endring i rettsgebyrloven

Forslag til lov om endring i kringkastingsloven

Forslag til lov om endringer i folketrygdloven

Forslag til lov om endringer i skatteloven

Forslag til lov om endring i brann- og eksplosjonsvernloven

Forslag til lov om endring i bokføringsloven

Forslag til lov om endringer i skattebetalingsloven

Forslag til lov om endringer i merverdiavgiftsloven

Forslag til lov om endring i vass- og avløpsanleggslova

Forslag til lov om endring i a-opplysningsloven

Forslag til lov om endringer i skatteforvaltningsloven

Forslag til lov om endring i lov 20. desember 2018 nr. 102 om endringer i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven)

B – Forslag til skatte-, avgifts- og tollvedtak

Forslag til stortingsvedtak om skatt av inntekt og formue mv. for inntektsåret 2020 (Stortingets skattevedtak)

Forslag til stortingsvedtak om avgift til statskassen på arv for budsjettåret 2020

Forslag til stortingsvedtak om fastsetting av avgifter mv. til folketrygden for 2020

Forslag til stortingsvedtak om fastsetting av finansskatt på lønn for 2020

Forslag til stortingsvedtak om CO2-avgift i petroleumsvirksomheten på kontinentalsokkelen for budsjettåret 2020

Forslag til stortingsvedtak om produktavgift til folketrygden for fiskeri-, hval- og selfangstnæringene for 2020

Forslag til stortingsvedtak om merverdiavgift for budsjettåret 2020 (kap. 5521 post 70)

Forslag til stortingsvedtak om særavgifter for budsjettåret 2020

Forslag til stortingsvedtak om toll for budsjettåret 2020 (kap. 5511 post 70 og 71)

Vedlegg og registre

Vedlegg 1 Anslag på skatteutgifter og skattesanksjoner

Vedlegg 2 Skattestatistikk for 2016

Vedlegg 3 Toll