5.1 Utgifter og inntekter fordelt på kapitler

Forslag til statsbudsjett for 2020 under programområde 09 Arbeid og sosiale formål, 29 Sosiale formål, folketrygden og 33 Arbeidsliv, folketrygden.

Utgifter fordelt på kapitler

(i 1 000 kr)

Kap.

Betegnelse

Regnskap 2018

Saldert budsjett 2019

Forslag 2020

Pst. endr. 19/20

Administrasjon

600

Arbeids- og sosialdepartementet

224 339

215 613

219 270

1,7

601

Utredningsvirksomhet, forskning m.m.

258 083

272 840

393 625

44,3

Sum kategori 09.00 482 422 488 453 612 895 25,5

Administrasjon av arbeids- og velferdspolitikken

604

Utviklingstiltak i arbeids- og velferdsforvaltningen

386 308

423 500

434 220

2,5

605

Arbeids- og velferdsetaten

12 400 355

12 062 320

12 565 710

4,2

606

Trygderetten

75 025

78 770

82 545

4,8

Sum kategori 09.10 12 861 688 12 564 590 13 082 475 4,1

Tiltak for bedrede levekår mv.

621

Tilskudd til sosiale tjenester og sosial inkludering

333 662

373 435

373 960

0,1

Sum kategori 09.20 333 662 373 435 373 960 0,1

Arbeidsmarked

634

Arbeidsmarkedstiltak

8 604 487

8 994 490

9 087 222

1,0

635

Ventelønn

21 251

12 000

7 000

-41,7

Sum kategori 09.30 8 625 738 9 006 490 9 094 222 1,0

Arbeidsmiljø og sikkerhet

640

Arbeidstilsynet

662 704

656 200

706 000

7,6

642

Petroleumstilsynet

305 215

315 600

324 600

2,9

643

Statens arbeidsmiljøinstitutt

121 821

124 875

152 200

21,9

646

Pionerdykkere i Nordsjøen

3 165

3 300

3 388

2,7

648

Arbeidsretten, Riksmekleren m.m.

22 162

23 300

23 830

2,3

649

Treparts bransjeprogrammer

2 447

2 900

2 410

-16,9

Sum kategori 09.40 1 117 514 1 126 175 1 212 428 7,7

Pensjoner mv. under Statens pensjonskasse

611

Pensjoner av statskassen

16 619

17 500

16 000

-8,6

612

Tilskudd til Statens pensjonskasse

4 872 670

2 565 000

5 624 000

119,3

613

Arbeidsgiveravgift til folketrygden

24 000

25 000

25 000

0,0

614

Boliglånsordningen i Statens pensjonskasse

5 396 925

5 929 000

10 333 000

74,3

615

Yrkesskadeforsikring

90 059

91 000

93 000

2,2

616

Gruppelivsforsikring

181 394

206 000

214 000

3,9

2470

Statens pensjonskasse

64 557

104 949

121 264

15,5

Sum kategori 09.50 10 646 224 8 938 449 16 426 264 83,8

Kontantytelser

660

Krigspensjon

249 444

218 000

192 000

-11,9

664

Pensjonstrygden for sjømenn

46 000

37 000

29 000

-21,6

665

Pensjonstrygden for fiskere

43 000

666

Avtalefestet pensjon (AFP)

2 207 393

2 490 000

2 760 000

10,8

667

Supplerende stønad til personer over 67 år

320 287

345 000

328 000

-4,9

Sum kategori 09.60

2 823 124

3 090 000

3 352 000

8,5

Sum programområde 09 36 890 372 35 587 592 44 154 244 24,1

Enslige forsørgere

2620

Stønad til enslig mor eller far

2 777 676

2 905 900

2 574 560

-11,4

Sum kategori 29.20 2 777 676 2 905 900 2 574 560 -11,4

Inntektssikring ved sykdom, arbeidsavklaring og uførhet

2650

Sykepenger

40 126 619

42 018 660

44 812 000

6,6

2651

Arbeidsavklaringspenger

33 067 295

32 324 600

29 052 000

-10,1

2655

Uførhet

88 107 768

93 077 000

100 807 500

8,3

Sum kategori 29.50 161 301 682 167 420 260 174 671 500 4,3

Kompensasjon for merutgifter ved nedsatt funksjonsevne m.v.

2661

Grunn- og hjelpestønad, hjelpemidler mv.

10 083 047

10 363 365

10 378 674

0,1

Sum kategori 29.60 10 083 047 10 363 365 10 378 674 0,1

Alderdom

2670

Alderdom

221 068 329

232 178 000

244 300 000

5,2

Sum kategori 29.70 221 068 329 232 178 000 244 300 000 5,2

Forsørgertap m.v.

2680

Etterlatte

2 030 659

1 985 300

1 997 100

0,6

2686

Stønad ved gravferd

191 861

196 000

220 000

12,2

Sum kategori 29.80

2 222 520

2 181 300

2 217 100

1,6

Sum programområde 29 397 453 254 415 048 825 434 141 834 4,6

Arbeidsliv

2541

Dagpenger

10 959 611

10 253 000

8 964 800

-12,6

2542

Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv.

794 191

890 000

925 000

3,9

Sum kategori 33.30

11 753 802

11 143 000

9 889 800

-11,2

Sum programområde 33

11 753 802

11 143 000

9 889 800

-11,2

Sum utgifter

446 097 428

461 779 417

488 185 878

5,7

Inntekter fordelt på kapitler

(i 1 000 kr)

Kap.

Betegnelse

Regnskap 2018

Saldert budsjett 2019

Forslag 2020

Pst. endr. 19/20

Administrasjon av arbeids- og velferdspolitikken

3605

Arbeids- og velferdsetaten

64 672

66 670

66 305

-0,5

Sum kategori 09.10 64 672 66 670 66 305 -0,5

Arbeidsmarked

3634

Arbeidsmarkedstiltak

2 890

200

200

0,0

3635

Ventelønn mv.

13 642

8 000

6 000

-25,0

Sum kategori 09.30 16 532 8 200 6 200 -24,4

Arbeidsmiljø og sikkerhet

3640

Arbeidstilsynet

75 022

45 356

79 750

75,8

3642

Petroleumstilsynet

75 972

78 700

81 220

3,2

5571

Sektoravgifter under Arbeids- og sosialdepartementet

101 020

122 120

119 150

-2,4

Sum kategori 09.40 252 014 246 176 280 120 13,8

Pensjoner mv. under Statens pensjonskasse

3614

Boliglånsordningen i Statens pensjonskasse

11 831 391

10 923 000

10 427 000

-4,5

3615

Yrkesskadeforsikring

122 881

118 000

101 000

-14,4

3616

Gruppelivsforsikring

109 746

98 000

98 000

0,0

5470

Statens pensjonskasse

75 000

55 645

67 000

20,4

5607

Renter av boliglånsordningen i Statens pensjonskasse

976 750

963 000

1 034 000

7,4

Sum kategori 09.50

13 115 768

12 157 645

11 727 000

-3,5

Sum programområde 09 13 448 986 12 478 691 12 079 625 -3,2

Diverse inntekter

5701

Diverse inntekter

2 331 969

2 416 650

2 378 160

-1,6

Sum kategori 29.90

2 331 969

2 416 650

2 378 160

-1,6

Sum programområde 29 2 331 969 2 416 650 2 378 160 -1,6

Arbeidsliv

5704

Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs

185 609

230 000

210 000

-8,7

5705

Refusjon av dagpenger

21 098

26 800

19 300

-28,0

Sum kategori 33.30

206 707

256 800

229 300

-10,7

Sum programområde 33

206 707

256 800

229 300

-10,7

Sum inntekter

15 987 662

15 152 141

14 687 085

-3,1

5.2 Bruk av stikkordet kan overføres

Under Arbeids- og sosialdepartementet blir stikkordet foreslått knyttet til disse postene utenom postgruppe 30–49

(i 1 000 kr)

Kap.

Post

Betegnelse

Overført til 2019

Forslag 2020

601

22

Kunnskapsutvikling i IA-avtalen m.m.

33 000

601

71

Tilskudd til bransjeprogrammer under IA-avtalen m.m.

70 000

604

21

Spesielle driftsutgifter

72 910

621

63

Sosiale tjenester og tiltak for vanskeligstilte

17 144

151 460

621

70

Frivillig arbeid

2 811

125 250

634

76

Tiltak for arbeidssøkere

7 079 465

634

77

Varig tilrettelagt arbeid

26 467

1 603 812

646

71

Oppreisning

700

646

72

Tilskudd

1 198

3 388

648

21

Spesielle driftsutgifter

2 023

1 100

2650

76

Tilskudd til ekspertbistand og forsøk med kompetansetiltak for sykmeldte

102 000