Finansdepartementet har i samråd med aktuelle departement etablert nye prosedyrar for rapportering av nettobudsjetterte verksemder sine kontantbehaldningar per 31. desember med verknad frå statsrekneskapen for 2010. Det blei i samband med budsjettproposisjonen for 2011 utarbeidd tre standardtabellar med nøkkeltal:

Utgifter og inntekter etter art: Formålet med tabellen er å vise verksemda sine brutto utgifter og inntekter ut frå kontantprinsippet og med inndeling etter art ut frå dei same prinsippa som gjeld for dei bruttobudsjetterte verksemdene (i heile kroner)

Utgifter/inntekter

Rekneskap 2016

Rekneskap 2017

Rekneskap 2018

Budsjett 2019

1. Utgifter

Driftsutgifter:

Utgifter til løn

87 692 265

88 592 491

86 677 348

88 668 654

Varer og tenester

38 258 62

34 345 144

40 587 782

47 002 336

Sum driftsutgifter

125 950 927

122 937 635

127 265 130

135 670 990

Investeringsutgifter:

Investeringar, større anskaffingar og vedlikehald

11 525 840

11 601 806

7 782 105

6 792 705

Sum investeringsutgifter

11 525 840

11 601 806

7 782 105

6 792 705

Sum utgifter

137 476 767

134 539 441

135 047 235

142 463 695

2. Inntekter

Driftsinntekter:

Inntekter frå sal av varer og tenester

2 580 378

4 574 868

4 953 297

4 330 400

Inntekter frå avgifter, gebyr og lisensar

0

0

0

0

Refusjonar 1

0

0

0

0

Andre driftsinntekter

67 678

200 980

0

0

Sum driftsinntekter

2 648 056

4 775 848

4 953 297

4 330 400

Overføringar til verksemda:

Inntekter frå statlege løyvingar

117 090 000

121 649 000

122 421 000

124 875 000

Andre innbetalingar

16 870 379

15 197 680

5 880 000

13 258 295

Sum overføringsinntekter

133 960 379

136 846 680

128 301 000

138 133 295

Sum inntekter

136 608 435

141 622 528

133 254 297

142 463 695

3. Nettoendring i kontantbehaldninga (2–1)

-868 331

7 083 087

-1 792 938

0

1 Frå 2015 blir refusjonar knytte til foreldrepengar og sjukepengar mv. rekneskapsførte som reduksjon i utgifter til løn. I tabellen ovanfor er refusjonar presenterte i utgift til løn som brutto inntekt.

Inntekter etter inntektskjelde: Dei fleste nettobudsjetterte verksemdene har fleire inntektskjelder, og formålet med tabell 2 er å gi ei oversikt over dei ulike inntektskjeldene (i heile kroner)

Inntektskjelde

Rekneskap 2016

Rekneskap 2017

Rekneskap 2018

Budsjett 2019

Løyvingar til finansiering av statsoppdraget

Løyvingar frå fagdepartementet

117 090 000

121 649 000

122 421 000

124 875 000

Løyvingar frå andre departement

0

0

0

0

Løyvingar frå andre statlege forvaltingsorgan

3 243 177

3 871 000

1 500 000

2 033 838

Tildeling frå Noregs forskingsråd

6 575 778

6 663 250

994 333

2 021 957

Sum løyvingar

126 908 955

132 183 250

124 915 333

128 930 795

Offentlege og private bidrag

Bidrag frå kommunar og fylkeskommunar

0

0

700 000

152 194

Bidrag frå private

7 051 424

4 663 430

2 685 667

9 050 306

Tildelingar frå internasjonale organisasjonar

0

0

0

0

Sum bidrag

7 051 424

4 663 430

3 385 667

9 202 500

Oppdragsinntekter

Oppdrag frå statlege verksemder

0

0

0

0

Oppdrag frå kommunale og fylkeskommunale verksemder

0

0

0

0

Oppdrag frå private

0

0

0

0

Andre inntekter (kursinntekter, laboratorieinntekter)

2 648 056,00

4 775 848

4 953 297

4 330 400

Sum oppdragsinntekter

2 648 056

4 775 848

4 953 297

4 330 400

Sum inntekter

136 608 435

141 622 528

133 254 297

142 463 695

Andre inntekter enn basisløyvinga er i hovudsak forskingsbidrag. Inntektskjeldene er i all hovudsak offentlege midlar frå andre finansieringskjelder, hovudsakleg Noregs forskingsråd og andre forskingsfond.

Verksemda si kontantbehaldning per 31. desember i perioden 2016–2018 med spesifikasjon av formålet kontantbehaldninga skal nyttast til (i heile kroner)

Balanse 31. desember

2016

2017

2018

Endring 2017–2018

Kontantbehaldning

Behaldning på oppgjerskonto i Noregs Bank

62 254 503

69 337 590

67 544 652

-1 792 938

Behaldning på andre bankkonti, andre kontantbehaldningar og kontantekvivalentar

0

0

0

0

Andre kontantbehaldningar

0

0

0

0

Sum kontantbehaldning

62 254 503

69 337 590

67 544 652

-1 792 938

Avsetningar til dekking av kostnader med forfall i neste budsjettår:

Feriepengar mv.

7 283 490

7 173 419

7 058 678

-114 741

Skattetrekk og offentlege avgifter

6 697 209

6 215 760

6 270 702

54 943

Gjeld til leverandørar

4 735 950

7 702 735

5 298 274

-2 404 461

Gjeld til oppdragsgivarar

0

0

0

0

Anna gjeld med forfall i neste budsjettår

-2 551 648

-865 023

2 115 652

2 980 675

Sum til dekking av kostnader med forfall i neste budsjettår

16 165 002

20 226 891

20 743 307

516 416

Avsetningar til dekking av planlagde tiltak der kostnadene heilt eller delvis vil bli dekte i framtidige budsjettår

Prosjekt finansiert av Noregs forskingsråd mv.

13 169 454

13 040 542

8 100 521

-4 940 022

Større oppstarta, fleirårige investeringsprosjekt finansiert av grunnløyvinga frå fagdepartement

4 896 523

4 896 523

4 535 220

-361 303

Konkrete oppstarta, ikkje fullførte prosjekt finansiert av løyvingar frå fagdepartement

18 023 524

21 173 634

26 165 605

4 991 971

Andre avsetningar til vedtekne, ikkje igangsette formål

0

0

0

0

Sum avsetningar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår

36 089 501

39 110 699

38 801 345

-309 354

Andre avsetningar

Avsetningar til andre formål/ikkje spesifiserte formål

10 000 000

10 000 000

8 000 000

-2 000 000

Fri verksemdkapital

0

0

0

0

Sum andre avsetningar

10 000 000

10 000 000

8 000 000

-2 000 000

Langsiktige forpliktingar (netto)

Langsiktige forpliktingar knytt til anleggsmiddel

0

0

0

0

Anna langsiktig gjeld

0

0

0

0

Sum langsiktig gjeld

0

0

0

0

Sum netto gjeld og forpliktingar

62 254 503

69 337 590

67 544 652

-1 792 938

Utanom avsetningar til arbeidsgivaravgift, feriepengar og arbeidsgivar sine pensjonsinnskot, inneheld kontantbehaldninga konkrete utgiftsforpliktingar i form av forskotsinnbetalte forskingsbidrag i dei enkelte prosjekta, og delar av tidlegare års løyving som i framtidige år vil gå med til å anskaffe vitskapeleg utstyr i tillegg til dekking av periodevise høgare kostnader, mellom anna for NOA og den arbeidsmedisinske satsinga.