Under Arbeids- og sosialdepartementet føres det i Prop. 1 S (2019–2020) statsbudsjettet for budsjettåret 2020 opp følgende forslag til vedtak:

Kapitlene 600–667, 2470, 2541–2542, 2620–2686, 3600–3642, 5470, 5571, 5607, 5701–5705

I

Utgifter:

Kap.

Post

Kroner

Kroner

Kroner

Administrasjon

600

Arbeids- og sosialdepartementet

01

Driftsutgifter

219 270 000

219 270 000

601

Utredningsvirksomhet, forskning mv.

21

Spesielle driftsutgifter

59 575 000

22

Kunnskapsutvikling i IA-avtalen mv. , kan overføres

33 000 000

50

Norges forskningsråd

171 205 000

70

Tilskudd

43 130 000

71

Tilskudd til bransjeprogrammer under IA-avtalen mv. , kan overføres

70 000 000

72

Tilskudd til Senter for seniorpolitikk mv.

16 715 000

393 625 000

Sum Administrasjon

612 895 000

Administrasjon av arbeids- og velferdspolitikken

604

Utviklingstiltak i arbeids- og velferdsforvaltningen

21

Spesielle driftsutgifter , kan overføres, kan nyttes under post 45

72 910 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold , kan overføres, kan nyttes under post 21

361 310 000

434 220 000

605

Arbeids- og velferdsetaten

01

Driftsutgifter

12 164 655 000

21

Spesielle driftsutgifter

34 215 000

22

Forsknings- og utredningsaktiviteter

58 635 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold , kan overføres

308 205 000

12 565 710 000

606

Trygderetten

01

Driftsutgifter

82 545 000

82 545 000

Sum Administrasjon av arbeids- og velferdspolitikken

13 082 475 000

Pensjoner mv. under Statens pensjonskasse

611

Pensjoner av statskassen

01

Driftsutgifter , overslagsbevilgning

16 000 000

16 000 000

612

Tilskudd til Statens pensjonskasse

01

Driftsutgifter , overslagsbevilgning

5 458 000 000

22

Sluttoppgjør , overslagsbevilgning

-13 000 000

70

For andre medlemmer av Statens pensjonskasse , overslagsbevilgning

179 000 000

5 624 000 000

613

Arbeidsgiveravgift til folketrygden

01

Driftsutgifter , overslagsbevilgning

1 000 000

70

For andre medlemmer av Statens pensjonskasse , overslagsbevilgning

24 000 000

25 000 000

614

Boliglånsordningen i Statens pensjonskasse

01

Driftsutgifter

31 000 000

70

Tap/avskrivninger

2 000 000

90

Utlån , overslagsbevilgning

10 300 000 000

10 333 000 000

615

Yrkesskadeforsikring

01

Driftsutgifter , overslagsbevilgning

93 000 000

93 000 000

616

Gruppelivsforsikring

01

Driftsutgifter , overslagsbevilgning

214 000 000

214 000 000

Sum Pensjoner mv. under Statens pensjonskasse

16 305 000 000

Tiltak for bedrede levekår mv.

621

Tilskudd til sosiale tjenester og sosial inkludering

21

Spesielle driftsutgifter

83 150 000

63

Sosiale tjenester og tiltak for vanskeligstilte , kan overføres

151 460 000

70

Frivillig arbeid , kan overføres

125 250 000

74

Tilskudd til pensjonistenes organisasjoner mv.

14 100 000

373 960 000

Sum Tiltak for bedrede levekår mv.

373 960 000

Arbeidsmarked

634

Arbeidsmarkedstiltak

01

Driftsutgifter

259 745 000

76

Tiltak for arbeidssøkere , kan overføres

7 079 465 000

77

Varig tilrettelagt arbeid , kan overføres

1 603 812 000

78

Tilskudd til arbeids- og utdanningsreiser

70 300 000

79

Funksjonsassistanse i arbeidslivet

73 900 000

9 087 222 000

635

Ventelønn

01

Driftsutgifter , overslagsbevilgning

7 000 000

7 000 000

Sum Arbeidsmarked

9 094 222 000

Arbeidsmiljø og sikkerhet

640

Arbeidstilsynet

01

Driftsutgifter

689 900 000

21

Spesielle driftsutgifter, regionale verneombud

16 100 000

706 000 000

642

Petroleumstilsynet

01

Driftsutgifter , kan nyttes under post 21

294 400 000

21

Spesielle driftsutgifter

30 200 000

324 600 000

643

Statens arbeidsmiljøinstitutt

50

Statstilskudd

152 200 000

152 200 000

646

Pionerdykkere i Nordsjøen

72

Tilskudd , kan overføres

3 388 000

3 388 000

648

Arbeidsretten, Riksmekleren mv.

01

Driftsutgifter

20 730 000

21

Spesielle driftsutgifter , kan overføres, kan nyttes under post 01

1 100 000

70

Tilskudd til faglig utvikling

2 000 000

23 830 000

649

Treparts bransjeprogrammer

21

Spesielle driftsutgifter – Treparts bransjeprogrammer

2 410 000

2 410 000

Sum Arbeidsmiljø og sikkerhet

1 212 428 000

Kontantytelser

660

Krigspensjon

70

Tilskudd, militære , overslagsbevilgning

48 000 000

71

Tilskudd, sivile , overslagsbevilgning

144 000 000

192 000 000

664

Pensjonstrygden for sjømenn

70

Tilskudd

29 000 000

29 000 000

665

Pensjonstrygden for fiskere

70

Tilskudd

43 000 000

43 000 000

666

Avtalefestet pensjon (AFP)

70

Tilskudd , overslagsbevilgning

2 760 000 000

2 760 000 000

667

Supplerende stønad til personer over 67 år

70

Tilskudd , overslagsbevilgning

328 000 000

328 000 000

Sum Kontantytelser

3 352 000 000

Statens forretningsdrift

2470

Statens pensjonskasse

24

Driftsresultat

1 Driftsinntekter , overslagsbevilgning

-627 825 000

2 Driftsutgifter , overslagsbevilgning

466 000 000

3 Avskrivninger

121 027 000

5 Til investeringsformål

67 000 000

6 Til reguleringsfond

-42 000 000

-15 798 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold , kan overføres

137 062 000

121 264 000

Sum Statens forretningsdrift

121 264 000

Arbeidsliv

2541

Dagpenger

70

Dagpenger , overslagsbevilgning

8 964 800 000

8 964 800 000

2542

Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv.

70

Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv. , overslagsbevilgning

925 000 000

925 000 000

Sum Arbeidsliv

9 889 800 000

Sosiale formål

2620

Stønad til enslig mor eller far

70

Overgangsstønad , overslagsbevilgning

1 678 000 000

72

Stønad til barnetilsyn til enslig mor eller far i arbeid , overslagsbevilgning

122 740 000

73

Tilleggsstønader og stønad til skolepenger , overslagsbevilgning

58 820 000

76

Bidragsforskott

715 000 000

2 574 560 000

2650

Sykepenger

70

Sykepenger for arbeidstakere mv. , overslagsbevilgning

39 890 000 000

71

Sykepenger for selvstendige , overslagsbevilgning

1 460 000 000

72

Pleie-, opplærings- og omsorgspenger mv. , overslagsbevilgning

1 100 000 000

75

Feriepenger av sykepenger , overslagsbevilgning

2 260 000 000

76

Tilskudd til ekspertbistand og forsøk med kompetansetiltak for sykmeldte , kan overføres

102 000 000

44 812 000 000

2651

Arbeidsavklaringspenger

70

Arbeidsavklaringspenger , overslagsbevilgning

28 489 000 000

71

Tilleggsstønad , overslagsbevilgning

168 000 000

72

Legeerklæringer

395 000 000

29 052 000 000

2655

Uførhet

70

Uføretrygd , overslagsbevilgning

100 699 500 000

75

Menerstatning ved yrkesskade , overslagsbevilgning

70 000 000

76

Yrkesskadetrygd gml. lovgivning , overslagsbevilgning

38 000 000

100 807 500 000

2661

Grunn- og hjelpestønad, hjelpemidler mv.

70

Grunnstønad , overslagsbevilgning

1 616 300 000

71

Hjelpestønad , overslagsbevilgning

1 570 200 000

72

Stønad til servicehund

5 310 000

73

Hjelpemidler mv. under arbeid og utdanning

130 000 000

74

Tilskudd til biler

799 700 000

75

Bedring av funksjonsevnen, hjelpemidler

3 417 400 000

76

Bedring av funksjonsevnen, hjelpemidler som tjenester

330 000 000

77

Ortopediske hjelpemidler

1 685 700 000

78

Høreapparater

772 000 000

79

Aktivitetshjelpemidler til personer over 26 år

52 064 000

10 378 674 000

2670

Alderdom

70

Grunnpensjon , overslagsbevilgning

78 750 000 000

71

Tilleggspensjon , overslagsbevilgning

154 780 000 000

72

Inntektspensjon , overslagsbevilgning

4 360 000 000

73

Særtillegg, pensjonstillegg mv. , overslagsbevilgning

6 410 000 000

244 300 000 000

2680

Etterlatte

70

Grunnpensjon , overslagsbevilgning

1 100 000 000

71

Tilleggspensjon , overslagsbevilgning

810 000 000

72

Særtillegg , overslagsbevilgning

82 000 000

74

Tilleggsstønader og stønad til skolepenger , overslagsbevilgning

1 200 000

75

Stønad til barnetilsyn til gjenlevende i arbeid , overslagsbevilgning

3 900 000

1 997 100 000

2686

Stønad ved gravferd

70

Stønad ved gravferd , overslagsbevilgning

220 000 000

220 000 000

Sum Sosiale formål

434 141 834 000

Sum departementets utgifter

488 185 878 000

Inntekter:

Kap.

Post

Kroner

Kroner

Arbeids- og sosialdepartementet

3605

Arbeids- og velferdsetaten

01

Administrasjonsvederlag

9 715 000

04

Tolketjenester

2 740 000

05

Oppdragsinntekter mv.

28 025 000

06

Gebyrinntekter for fastsettelse av bidrag

25 825 000

66 305 000

3614

Boliglånsordningen i Statens pensjonskasse

01

Gebyrinntekter, lån

27 000 000

90

Tilbakebetaling av lån

10 400 000 000

10 427 000 000

3615

Yrkesskadeforsikring

01

Premieinntekter

101 000 000

101 000 000

3616

Gruppelivsforsikring

01

Premieinntekter

98 000 000

98 000 000

3634

Arbeidsmarkedstiltak

85

Innfordring av feilutbetalinger, arbeidsmarkedstiltak

200 000

200 000

3635

Ventelønn mv.

01

Refusjon statlig virksomhet mv.

6 000 000

6 000 000

3640

Arbeidstilsynet

04

Kjemikaliekontroll, gebyrer

4 725 000

05

Tvangsmulkt

6 580 000

06

Refusjoner

3 300 000

07

Byggesaksbehandling, gebyrer

21 725 000

08

Refusjon utgifter regionale verneombud

16 420 000

09

Overtredelsesgebyr

27 000 000

79 750 000

3642

Petroleumstilsynet

02

Oppdrags- og samarbeidsvirksomhet

7 770 000

03

Gebyr tilsyn

73 450 000

81 220 000

Sum Arbeids- og sosialdepartementet

10 859 475 000

Avskrivninger, avsetninger til investeringsformål og inntekter av statens forretningsdrift i samband med nybygg, anlegg mv.

5470

Statens pensjonskasse

30

Avsetning til investeringsformål

67 000 000

67 000 000

Sum Avskrivninger, avsetninger til investeringsformål og inntekter av statens forretningsdrift i samband med nybygg, anlegg mv.

67 000 000

Skatter og avgifter

5571

Sektoravgifter under Arbeids- og sosialdepartementet

70

Petroleumstilsynet – sektoravgift

119 150 000

119 150 000

Sum Skatter og avgifter

119 150 000

Renter og utbytte mv.

5607

Renter av boliglånsordningen i Statens pensjonskasse

80

Renter

1 034 000 000

1 034 000 000

Sum Renter og utbytte mv.

1 034 000 000

Folketrygden

5701

Diverse inntekter

71

Refusjon ved yrkesskade

850 000 000

73

Refusjon fra bidragspliktige

230 000 000

80

Renter

1 700 000

86

Innkreving feilutbetalinger

1 200 000 000

87

Diverse inntekter

18 960 000

88

Hjelpemiddelsentraler mv.

77 500 000

2 378 160 000

5704

Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs

70

Dividende

210 000 000

210 000 000

5705

Refusjon av dagpenger

70

Refusjon av dagpenger, statsgaranti ved konkurs

19 000 000

71

Refusjon av dagpenger for grensearbeidere mv. bosatt i Norge

300 000

19 300 000

Sum Folketrygden

2 607 460 000

Sum departementets inntekter

14 687 085 000

Fullmakter til å overskride gitte bevilgninger

II

Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Arbeids- og sosialdepartementet i 2020 kan:

overskride bevilgningen under

mot tilsvarende merinntekter under

kap. 600 post 01

kap. 3600 post 02

kap. 601 post 21

kap. 3601 post 02

kap. 605 post 01

kap. 3605 postene 01, 04 og 05

kap. 605 post 21

kap. 3605 post 02

kap. 621 post 21

kap. 3621 post 02

kap. 640 post 01

kap. 3640 postene 06 og 07

kap. 640 post 21

kap. 3640 post 08

kap. 642 post 01

kap. 3642 postene 06 og 07

kap. 642 post 21

kap. 3642 post 02

Merinntekt som gir grunnlag for overskridelse, skal også dekke merverdiavgift knyttet til overskridelsen, og berører derfor også kap. 1633, post 01 for de statlige forvaltningsorganene som inngår i nettoordningen for merverdiavgift.

Merinntekter og eventuelle mindreinntekter tas med i beregningen av overføring av ubrukt bevilgning til neste år.

III

Omdisponeringsfullmakter

Stortinget samtykker i at Arbeids- og sosialdepartementet i 2020 kan:

  • 1. omdisponere inntil 10 pst. av bevilgningen under kap. 634 Arbeidsmarkedstiltak, post 01 Driftsutgifter til kap. 634 Arbeidsmarkedstiltak, post 76 Tiltak for arbeidssøkere.

  • 2. omdisponere inntil 11 mill. kroner fra kap. 634 Arbeidsmarkedstiltak, post 76 Tiltak for arbeidssøkere til kap. 634 Arbeidsmarkedstiltak, post 77 Varig tilrettelagt arbeid i forbindelse med forsøket med VTA i kommunal regi.

  • 3. omdisponere inntil 10 pst. av bevilgningen under kap. 634 Arbeidsmarkedstiltak, post 77 Varig tilrettelagt arbeid til kap. 634 Arbeidsmarkedstiltak, post 76 Tiltak for arbeidssøkere.

  • 4. omdisponere fra kap. 634 Arbeidsmarkedstiltak, post 76 Tiltak for arbeidssøkere til kap. 634, post 79 Funksjonsassistanse i arbeidslivet inntil 10 pst. av bevilgningen under kap. 634, post 79.

  • 5. omdisponere mellom bevilgningene under kap. 604 Utviklingstiltak i arbeids- og velferdsforvaltningen, post 21 Spesielle driftsutgifter og kap. 605 Arbeids- og velferdsetaten, post 01 Driftsutgifter.

  • 6. omdisponere mellom bevilgningene under kap. 604 Utviklingstiltak i arbeids- og velferdsforvaltningen, post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold og kap. 605 Arbeids- og velferdsetaten, post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold.

IV

Fullmakt til overskridelse

Stortinget samtykker i at Arbeids- og sosialdepartementet i 2020 kan overskride bevilgningen under kap. 2470 Statens pensjonskasse, post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, med inntil 50 mill. kroner mot dekning i reguleringsfondet.

Fullmakter til å pådra staten forpliktelser utover gitte bevilgninger

V

Tilsagnsfullmakter

Stortinget samtykker i at Arbeids- og sosialdepartementet i 2020 kan gi tilsagn om tilskudd utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

634

Arbeidsmarkedstiltak

76

Tiltak for arbeidssøkere

2 768,3 mill. kroner

77

Varig tilrettelagt arbeid

860,9 mill. kroner

VI

Fullmakt til å pådra staten forpliktelser utover budsjettåret for gjennomføring av forsøk med velferdsobligasjoner

Stortinget samtykker i at Arbeids- og sosialdepartementet i 2020 kan gi tilsagn som pådrar staten forpliktelser utover budsjettåret for å gjennomføre forsøk med velferdsobligasjoner innenfor en samlet ramme på inntil 10 mill. kroner inkludert tidligere tilsagn på kap. 621 Tilskudd til sosiale tjenester og sosial inkludering, post 63 Sosiale tjenester og tiltak for vanskeligstilte.

Andre fullmakter

VII

Fullmakt til nettobudsjettering

Stortinget samtykker i at Arbeids- og sosialdepartementet i 2020 kan nettoføre som utgiftsreduksjon under kap. 605, Arbeids- og velferdsetaten, postene 01, 21 og 45, refusjoner av kommunenes andel av utgifter til opprettelse og drift av NAV-kontorer.

VIII

Fullmakt til endring i mellomværendet med statskassen

Stortinget samtykker i at Arbeids- og sosialdepartementet i 2020 kan gi Arbeids- og velferdsetaten fullmakt til å:

  • 1. postere utgifter som Arbeids- og velferdsetaten betaler på vegne av Statens pensjonskasse mot mellomværendet konto 715510 Statens pensjonskasse. Konto 715510 utlignes ved at Statens pensjonskasse resultatfører og rapporterer de utbetalte ytelsene i sitt regnskap.

  • 2. postere utgifter som Arbeids- og velferdsetaten betaler på vegne av ikke-statlige aktører knyttet til AFP-ordningen og kommunal tilleggspensjon mot mellomværendet med statskassen.

Andre vedtak

IX

Oppheving av anmodningsvedtak

Vedtakene nr. 525, 6. mars 2018, nr. 437, 31. januar 2018, nr. 322, 15. desember 2017, nr. 167, 11. desember 2017 og nr. 163, 11. desember 2017 oppheves.

Folketrygden

Andre fullmakter

II

Stortinget samtykker i at med virkning fra 1. januar 2020 skal følgende ytelser i folketrygden gis etter disse satsene 1 :

kroner

1a.

Grunnstønad for ekstrautgifter grunnet varig sykdom, skade eller lyte etter lovens § 6-3 (laveste sats)

8 232

1b.

Ved ekstrautgifter utover laveste sats, kan grunnstønaden forhøyes til

12 564

1c.

eller til

16 464

1d.

eller til

24 252

1e.

eller til

32 868

1f.

eller til

41 052

2a.

Hjelpestønad etter lovens § 6-4 til de som må ha særskilt tilsyn og pleie grunnet varig sykdom, skade eller lyte

14 748

2b.

Forhøyet hjelpestønad etter lovens § 6-5 til barn under 18 år som må ha særskilt tilsyn og pleie

29 496

2c.

eller til

58 992

2d.

eller til

88 488

3.

Behovsprøvet gravferdsstønad opptil

24 734

4.

Stønad til barnetilsyn etter lovens §§ 15-10 og 17-9 første ledd bokstav a) 2

for første barn

48 636

for to barn

63 468

for tre og flere barn

71 916

1 Satsene under 1, 2 og 4 er årsbeløp for ytelsene.

2 Stønad til barnetilsyn etter lovens §§ 15-10 og 17-9 første ledd bokstav a) gjelder fra 1.1.2016 stønad til barnetilsyn for enslige forsørgere og etterlatte som er i arbeid. Stønaden dekker 64 pst. av dokumenterte utgifter til barnetilsyn. Beløpene i tabellen er maksimale refusjonssatser. Stønaden er inntektsprøvet.