Prop. 1 S

(2019–2020)

Tabellen under gir ei oversikt over tiltaka i opptrappingsplanen mot vald og overgrep, ansvarleg departement og status, jf. omtale av opptrappingsplanen under programkategori 11.10 Familie og oppvekst. Det blir rapportert om dei ulike tiltaka i dei årlege budsjettproposisjonane til departementa som er ansvarlege for tiltak i planen, sjå Prop. 1 S for Justis- og beredskapsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet.

Tabell 10.1 Status for tiltak i Opptrappingsplan mot vold og overgrep (2017–2021) per 1. juni 2019

Ansvarleg departement

Tiltak

Status

Alle

 • 1. Gjennomgå etablerte strukturar og system for å vurdere korleis dei betre kan vareta arbeidet mot vald og overgrep

 • Byrja

 • Alle

 • 2. Sørgje for at vald og overgrep blir teke inn i samfunnsoppdraget til dei relevante underliggjande etatane

 • Byrja

 • BFD

 • 3. I samband med struktur- og kvalitetsreforma i barnevernet leggje fram ein lovproposisjon som klargjer forventingane til det førebyggjande arbeidet i kommunane

 • Ferdig

 • KD

 • 4. Gjere rammeplanen for innhald og oppgåver i barnehagen tydelegare når det gjeld arbeidet mot omsorgssvikt, vald og overgrep

 • Ferdig

 • BFD

 • 5. Greie ut endringar i krisesenterlova med sikte på å klargjere kva ansvar kommunane har når det gjeld å førebyggje vald og overgrep

 • Byrja

 • HOD

 • 6. Gjere det tydelegare i spesialisthelsetenestelova, helse- og omsorgstenestelova og tannhelsetenestelova kva ansvar dei regionale helseføretaka, kommunane og fylkeskommunane, inkludert leiinga, har for å bidra til at vald og seksuelle overgrep blir førebygd, avdekt og avverja ved yting av helse- og omsorgstenester

 • Ferdig

 • JD/Alle

 • 7. Bidra til at kommunar utarbeider kommunale eller interkommunale handlingsplanar mot vald i nære relasjonar

 • Byrja

 • JD

 • 8. Vurdere behovet for å utvide føresegn om avverjeplikta

 • Byrja

 • HOD

 • 9. Sørgje for at RVTS-ane (Regionale sentre for vald og traumatisk stess) i større grad bidreg til lokalt og regionalt samarbeid og samordning av valdsarbeidet

 • Byrja

 • Alle

 • 10. Bidra til systematisk samarbeid mellom relevante tenester, til dømes konsultasjonsteam

 • Byrja

 • KUD

 • 11. Prøve ut ein modell for handtering av vald og overgrep mot sårbare vaksne, TryggEst

 • Byrja

 • BFD/JD

 • 12. Styrkje samarbeidet mellom politi og barnevern

 • Byrja

 • BFD/HOD

 • 13. Styrkje samarbeidet mellom familieverntenesta og helsestasjonane

 • Byrja

 • BFD

 • 14. Klargjere og forenkle avgjerda om opplysingsplikt til barnevernet

 • Ferdig

 • KD

 • 15. Vurdere korleis tema som er knytte til vald, kan inkluderast i 0–24-samarbeidet

 • Byrja

 • JD

 • 16. Føre vidare årleg tiltakspakke for å førebyggje vald i nære relasjonar

 • Byrja

 • HOD

 • 17. Utarbeide indikatorar for vald og overgrep slik at kommunane kan følgje med på utviklinga og setje i verk førebyggjande tiltak

 • Byrja

 • HOD

 • 18. Avklare korleis Folkehelseinstituttet kan vareta temaet vald og overgrep

 • Byrja

 • HOD

 • 19. Gjere det tydelegare kva ansvar RVTS-ane har for å hjelpe kommunal sektor i å førebyggje vald og overgrep

 • Byrja

 • HOD

 • 20. Sikre at jordmødrer ved alle fødeavdelingar informerer foreldre om risikoen ved å riste spedbarn

 • Ikkje byrja

 • HOD

 • 21. Revidere forskrift om helsestasjons- og skulehelsetenesta med tydeleggjering av ansvar for å førebyggje, avdekkje og avverje vald og overgrep

 • Ferdig

 • HOD

 • 22. Styrkje satsinga på helsestasjons- og skulehelsetenestene

 • Byrja

 • BFD

 • 23. Utvikle ein nasjonal strategi for foreldrestøttande tiltak

 • Ferdig

 • BFD

 • 24. Styrkje tilskot til kommunar til foreldrestøttande tiltak

 • Ferdig

 • BFD/HOD

 • 25. Utvide programmet Nurse Family Partnership dersom evalueringa viser gode resultat

 • Byrja

 • BFD

 • 26. Greie ut ei lovfesting av det førebyggjande arbeidet til familieverntenesta

 • Byrja

 • BFD

 • 27. Revidere Veileder for utarbeidelse av plan for krisehåndtering. Mistanke om ansattes seksuelle overgrep mot barn

 • Ikkje byrja

 • BFD

 • 28. Utvikle digitalt informasjonsmateriell om vald og overgrep til bruk i barnehage og skule

 • Ferdig

 • KD

 • 29. Styrkje innsatsen mot mobbing og digitale krenkingar

 • Byrja

 • JD

 • 30. Gjennomføre dialoggrupper mot vald i asylmottak

 • Ferdig

 • JD

 • 31. Gjennomføre opplæring for bebuarar i mottak om temaa vald i nære relasjonar, vald og overgrep mot barn og unge, og seksuell helse

 • Ferdig

 • JD

 • 32. Styrkje den barnefaglege kompetansen i mottak

 • Ferdig

 • Alle

 • 33. Sørgje for informasjon om nettrelaterte overgrep og opprette ein nettressurs med eigne nettkurs for foreldre, barn og profesjonelle aktørar

 • Byrja

 • KD

 • 34. Gjere barnehagane og skulane betre i stand til å informere barn og foreldre om nettvett og korleis ein kan avverje Internett-relaterte overgrep

 • Byrja

 • BFD

 • 35. Styrkje tematikken om Internett-relaterte overgrep i foreldrestøttande tiltak

 • Ferdig

 • BFD

 • 36. Greie ut korleis krav til politiattest kan omfatte yrkesgrupper som er i kontakt med barn, men som ikkje fell inn under særlovgivinga

 • Ferdig

 • BFD /Alle

 • 37. Utvikle ein felles nasjonal kompetansestrategi om vald og overgrep

 • Byrja

 • KD

 • 38. Fremje forslag om ein felles rammeplan for dei helse- og sosialfaglege profesjonsutdanningane der kunnskap om vald og overgrep er blant dei temaa som skal inngå

 • Ferdig

 • BFD

 • 39. Styrkje kompetansen om vald og overgrep i familievernet

 • Byrja

 • BFD

 • 40. Styrkje kompetansen om vald og overgrep i barnevernet

 • Byrja

 • JD

 • 41. Styrkje kompetansen om vald og overgrep i politiet og domstolane

 • Byrja

 • KD

 • 42. Styrkje kompetansen om vald og overgrep blant tilsette i barnehagar og i skular

 • Byrja

 • KD/JD

 • 43. Styrkje kompetansen om vald og overgrep blant tilsette i asylmottak og tilsette i kommunane som arbeider med integrering og kvalifisering av flyktningar og innvandrarar

 • Byrja

 • HOD

 • 44. Styrkje kompetansen om vald og overgrep i helse- og omsorgstenesta

 • Byrja

 • BFD/HOD

 • 45. Utvikle eit nasjonalt opplæringsprogram for kommunane i å samtale med barn og unge om vald og overgrep

 • Ferdig

 • Alle

 • 46. Gi betre informasjon om vald og overgrep til befolkninga generelt og til særskilde grupper

 • Byrja

 • Alle

 • 47. Greie ut vidare forskingsbehov og utarbeide ein plan for meir forsking på vald i nære relasjonar generelt og vald og overgrep mot barn, eldre og sårbare grupper spesielt

 • Byrja

 • JD

 • 48. Føre vidare forskingsprogrammet om vald i nære relasjonar utover den noverande femårsperioden (2014–2019)

 • Byrja

 • HOD

 • 49. Styrkje forsking på vald og overgrep gjennom HELSEVEL-programmet til Forskingsrådet

 • Byrja

 • Alle

 • 50. Bidra til meir kunnskap om vald og overgrep i samiske område

 • Byrja

 • Alle

 • 51. Bidra til meir kunnskap om vald og overgrep i befolkninga med innvandrarbakgrunn

 • Byrja

 • JD

 • 52. Gjennomføre ei ny omfangsundersøking om vald i nære relasjonar som ein del av forskingsprogrammet om vald i nære relasjonar

 • Byrja

 • HOD

 • 53. Vurdere regulering av høvet barn har til å delta i forsking om sensitive tema

 • Ferdig

 • JD

 • 54. Auke kunnskapen om Internett-bruken blant norske barn ved å delta i internasjonal datainnsamling om risiko og tryggleik for barn på Internett (EU-Kids Online-undersøkinga 2017), og sørgje for forsking på og analysar av tematikken ved hjelp av relevante FoU-miljø

 • Byrja

 • Alle

 • 55. Leggje til rette for at ny forskingsbasert kunnskap om Internett-bruken blant barn blir nytta i relevant politikkutvikling

 • Byrja

 • Alle

 • 56. Føre vidare arbeidet med å betre statistikkgrunnlaget på valds- og overgrepsfeltet

 • Byrja

 • BFD

 • 57. Utarbeide faglege tilrådingar om kvaliteten og innhaldet i krisesentertilbodet, inkludert tilbodet til barn

 • Ferdig

 • BFD

 • 58. Vidareutvikle krisesentertilbodet for utsette grupper

 • Byrja

 • HOD

 • 59. Vurdere korleis samarbeidet mellom helse- og omsorgstenesta og krisesentera fungerer og kan betrast

 • Ikkje byrja

 • BFD

 • 60. Evaluere sentera mot incest og seksuelle overgrep

 • Ferdig

 • BFD

 • 61. Fortsette å støtte Stine Sofie Senteret

 • Ferdig

 • HOD

 • 62. Utarbeide eit kunnskapsgrunnlag for behandling og greie ut forløp for valdsutsette og for valdsutøvarar

 • Byrja

 • HOD

 • 63. Innføre kompetansekrav i lov om kommunale helse- og omsorgstenester, mellom anna ved krav til at kommunen må ha knytt til seg psykolog, lege, jordmor, helsesøster og fysioterapeut

 • Ferdig

 • HOD

 • 64. Styrkje dei kommunale tenestetilboda gjennom auka psykologkompetanse og helsestasjonsverksemd

 • Byrja

 • HOD

 • 65. Leggje til rette for eit meir teambasert helsetenestetilbod

 • Byrja

 • HOD

 • 66. Vurdere effekten av integrert rus- og valdsbehandling og vurdere korleis brukarar ser på arbeid med valds- og traumeerfaringar i rusbehandling

 • Byrja

 • HOD

 • 67. Styrkje behandlingstilbodet for menneske med utfordringar når det gjeld rus og/eller psykisk helse. Dette inkluderer òg menneske med traumeerfaringar.

 • Byrja

 • HOD

 • 68. Utvikle verktøy for å kartleggje valdsrisiko

 • Byrja

 • HOD

 • 69. Sikre at valds- og overgrepserfaringar inngår i arbeidet med pakkeforløp for psykisk helse og rus, ved utgreiing, tiltak og behandling

 • Byrja

 • BFD

 • 70. Sørgje for at barn og unge ved barnevernsinstitusjonar som slit med traume, blir oppdaga og får naudsynt helsehjelp

 • Byrja

 • HOD

 • 71. Betre behandlingstilbodet til unge overgriparar og føre vidare arbeidet med å spreie gode behandlingsmetodar

 • Byrja

 • HOD

 • 72. Vurdere å etablere eit nasjonalt klinisk nettverk for behandling av barn og unge med seksuelle åtferdsproblem

 • Ferdig

 • HOD

 • 73. Føre vidare arbeidet med å utvikle behandlingstilbod for personar som er dømde for å ha utført seksuelle overgrep

 • Byrja

 • BFD

 • 74. Styrkje tilbodet frå familievernet til familiar der det blir utøvd vald, og styrkje samarbeidet mellom familievernet og Alternativ til Vold (ATV)

 • Byrja

 • KD/Alle

 • 75. Bidra til at fleire kommunale tenester og statlege etatar etablerer bestillingssystem og rutinar som kan auke bruken av kvalifisert tolk i tenesteytinga

 • Byrja

 • JD

 • 76. Opprette offeromsorgskontor som er knytte til politiet, i dei tolv politidistrikta i landet

 • Ferdig

 • JD

 • 77. Sørgje for at det i alle politidistrikta blir etablert eigne fagmiljø for nedkjemping av kriminalitet innanfor vald i nære relasjonar og seksuelle overgrep

 • Ferdig

 • JD

 • 78. Evaluere prøveprosjektet SARA for barn med tanke på å spreie verktøyet til alle politidistrikta

 • Ferdig

 • JD

 • 79. Evaluere besøksforbodet, inkludert korleis politiet følgjer opp brot på besøksforbod

 • Ferdig

 • JD

 • 80. Etablere retningslinjer for korleis politiet skal samarbeide med andre tenester ved bruk av omvend valdsalarm

 • Byrja

 • JD

 • 81. Etablere retningslinjer for korleis politiet skal bruke kode 6 (strengt fortruleg adresse), inkludert korleis dei skal samarbeide med andre tenester

 • Ferdig

 • JD

 • 82. Setje ned ei gruppe / ein kommisjon som skal gå gjennom eit utval av partnardrapssaker

 • Byrja

 • JD

 • 83. Styrkje kapasiteten og kompetansen ved Statens barnehus og ved etterforsking av vald og overgrepssaker mot barn

 • Ferdig

 • JD

 • 84. Utarbeide nasjonale retningslinjer for Statens barnehus

 • Ferdig

 • HOD

 • 85. Utarbeide retningslinjer for medisinske undersøkingar / tannhelseundersøkingar ved Statens barnehus

 • Ferdig

 • HOD

 • 86. Gå gjennom betalingspraksisen for medisinske undersøkingar ved barnehusa for å sikre likskap mellom barnehusa

 • Ferdig

 • JD

 • 87. Greie ut om avhøyr av barn og unge under 16 år som er mistenkte for seksuelle overgrep, skal gjennomførast ved Statens barnehus

 • Byrja

 • BFD

 • 88. Greie ut ei lovendring med sikte på å endre foreldreretten og samværsretten til barn der far/stefar eller mor/stemor har blitt dømd for alvorlege overgrep mot eigne barn eller stebarn

Ferdig