Prop. 1 S

(2019–2020)

11.1 Forbrukarrådet

Tabell 11.1 Utgifter og inntekter etter art – Forbrukarrådet

Utgifter/inntekter

Rekneskap

Budsjett

Beløp i NOK

2016

2017

2018

2019

Utgiftsart

Driftsutgifter

Lønnsutgifter

95 724 321

95 882 695

105 591 155

117 012 000

Varer og tenester

50 019 324

52 407 238

53 504 638

55 623 000

Sum driftsutgifter

145 743 644

148 289 933

159 095 794

172 635 000

Investeringsutgifter

Investeringar, større utstyrsinnkjøp og vedlikehald 1

7 778 336

5 762 393

–10 686 015

–500 000

Sum utgifter til større utstyrsinnkjøp og vedlikehald

7 778 336

5 762 393

–10 686 015

–500 000

Overføringar frå verksemda

Utbetalingar til andre statlege rekneskapar

0

0

0

0

Andre utbetalingar

0

0

0

0

Sum overføringar frå verksemda

0

0

0

0

Finansielle aktivitetar

Kjøp av aksjar og eigardelar

0

0

0

0

Andre finansielle utgifter

9 413

1 828

5 524

25 000

Sum finansielle aktivitetar

9 413

1 828

5 524

25 000

Sum utgifter

153 531 394

154 054 154

148 415 302

172 160 000

Inntektsart

Driftsinntekter

Inntekter frå sal av varer og tenester

0

0

0

0

Inntekter frå avgifter, gebyr og lisensar

0

0

0

0

Refusjonar

0

0

0

0

Andre driftsinntekter

0

0

0

0

Sum driftsinntekter

0

0

0

0

Inntekter frå investeringar

Sal av varige driftsmiddel

0

0

0

0

Sum investeringsinntekter

0

0

0

0

Overføringar til verksemda

Inntekter frå statlege løyvingar

152 067 171

152 809 252

143 044 051

169 660 000

Andre innbetalingar

1 420 938

2 265 484

4 022 477

2 500 000

Sum overføringar til verksemda

153 488 109

155 074 735

147 066 528

172 160 000

Finansielle aktivitetar

Innbetalingar ved sal av aksjar og eigardelar

0

0

0

0

Andre finansielle innbetalingar

0

0

0

0

Sum finansielle inntekter

0

0

0

0

Sum inntekter

153 488 109

155 074 735

147 066 528

172 160 000

Netto endring i kontantbehaldninga

–43 285

1 020 582

–1 348 774

0

Tabell 11.2 Inntekt etter inntektskjelde – Forbrukarrådet

Inntektskjelde

Rekneskap

Budsjett

Beløp i NOK

2016

2017

2018

2019

Løyvingar til finansiering av statsoppdraget

Løyvingar frå fagdepartementet

151 321 318

152 434 592

142 794 051

169 260 000

Løyvingar frå andre departement

37 500

37 500

250 000

400 000

Løyvingar frå andre statlege forvaltingsorgan

0

0

0

0

Tildelingar frå Noregs forskingsråd

0

0

0

0

Sum løyvingar til statsoppdraget

151 358 818

152 472 092

143 044 051

169 660 000

Offentlege og private bidrag

Bidrag frå kommunar og fylkeskommunar

0

0

0

0

Bidrag frå private

0

0

0

0

Tildelingar frå internasjonale organisasjonar

2 122 636

1 945 644

1 826 180

2 500 000

Sum bidrag

2 122 636

1 945 644

1 826 180

2 500 000

Oppdragsinntekter mv.

Oppdrag frå statlege verksemder

0

0

0

0

Oppdrag frå kommunale og fylkeskommunale verksemder

0

0

0

0

Oppdrag frå private

0

0

0

0

Refusjonar

0

0

0

0

Andre inntekter

6 655

656 999

2 196 298

0

Sum oppdragsinntekter mv.

6 655

656 999

2 196 298

0

Sum inntekter

153 488 109

155 074 735

147 066 528

172 160 000

Tabell 11.3 Kontantbehaldninga til verksemda per 31. desember med spesifikasjon av kva føremål kontantbehaldninga skal nyttast til – Forbrukarrådet

Balansedag 31. desember

2016

2017

2018

Endring

Beløp i NOK

2017–2018

Kontantbehaldning

Behaldning på oppgjerskonto i Noregs Bank

39 417 593

40 438 492

39 152 867

–1 285 625

Behaldning på andre bankkonti

0

0

0

0

Andre kontantbehaldningar

118 655

118 338

55 189

63 148

Sum kontantar og kontantekvivalentar

39 536 248

40 556 830

39 208 056

–1 348 774

Avsetjingar til dekking av oppståtte kostnader med forfall i neste budsjettår

Feriepengar mv.

8 565 309

9 379 774

8 629 651

–750 124

Skattetrekk og offentlege avgifter

6 897 675

7 041 122

7 611 713

570 591

Gjeld til leverandørar

5 225 252

7 193 434

7 331 189

137 755

Gjeld til oppdragsgivarar

–45 340

540 000

–66 667

473 333

Anna gjeld med forfall i neste budsjettår

3 348 578

2 919 956

5 130 154

2 210 198

Sum til dekking av oppståtte kostnader med forfall i neste budsjettår

23 991 474

25 994 286

28 636 039

2 641 753

Avsetjing til dekking av planlagde tiltak der kostnadene heilt eller delvis vil bli dekte i framtidige budsjettår

Prosjekt finansierte av Noregs forskingsråd

0

0

0

0

Større fleirårige investeringsprosjekt som er sette i gang, og som er finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet

0

0

0

0

Konkrete, ikkje fullførte prosjekt som er sette i gang, og som er finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet

0

0

0

0

Andre avsetjingar til vedtekne føremål som ikkje er sette i gang

0

0

0

0

Konkrete, ikkje fullførte prosjekt som er sette i gang, og som er finansierte av løyvingar frå andre departement

0

0

0

0

Sum avsetjingar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår

0

0

0

0

Andre avsetjingar

Avsetjingar til andre føremål / ikkje spesifiserte føremål

72 377

72 377

0

–72 377

Fri verksemdskapital

15 472 398

14 490 168

10 572 018

–3 918 149

Sum andre avsetjingar

15 544 775

14 562 545

10 572 018

–3 990 526

Langsiktig gjeld (netto)

Langsiktig forplikting knytt til anleggsmidlar

0

0

0

0

Anna langsiktig gjeld

–1

–1

–1

0

Sum langsiktig gjeld

–1

–1

–1

0

Sum netto gjeld og forpliktingar

39 536 248

40 556 830

39 208 056

–1 348 774

11.2 Forvaltingsorganet for Opplysningsvesenets fond (Ovf)

Tabell 11.4 Utgifter og inntekter etter art – Ovf

(i 1 000 kr)

Utgifter/inntekter

Rekneskap 2017

Rekneskap 2018

Utgifter

Driftsutgifter

Lønnsutgifter

64 308

67 856

Varer og tenester

22 009

23 360

Sum driftsutgifter

86 317

91 216

Investeringsutgifter

Investeringar, større anskaffingar og vedlikehald

0

0

Sum investeringsutgifter

0

0

Overføringar frå verksemda

Utbetalingar til andre statlege rekneskap

0

0

Andre utbetalingar

0

0

Sum overføringsutgifter

0

0

Finansielle aktivitetar

Kjøp og sal av aksjar og eigardelar

0

0

Andre finansielle utgifter

0

0

Sum finansielle utgifter

0

0

Sum utgifter

86 317

91 216

Tabell 11.5 Kontantbehaldninga til verksemda per 31. desember, med spesifikasjon av kva føremål kontantbehaldninga skal nyttast til – Ovf

(i 1 000 kr)

Rekneskapspost

Rekneskap 2017

Rekneskap 2018

Kontantbehaldning

Behaldning på oppgjerskonto i Norges Bank

9 047

11 822

Behaldning på andre bankkonti, andre kontantbehaldningar og kontantekvivalentar

0

0

Sum kontantbehaldning

9 047

11 822

Avsetjingar til dekking av kostnader med forfall i neste budsjettår:

Feriepengar m.m.

–5 448

–5 452

Skattetrekk og offentlege avgifter

–5045

–6 102

Gjeld til leverandørar

–959

–1 156

Gjeld til oppdragsgivarar

0

0

Anna netto gjeld/fordring med forfall i neste budsjettår

2 405

886

Sum til dekking av kostnader med forfall i neste budsjettår

–9 047

–11 822

Avsetjingar til dekking av planlagde tiltak der kostnadene heilt eller delvis vil bli dekte i framtidige budsjettår

Prosjekt finansierte av Noregs forskingsråd

0

0

Større fleirårige investeringsprosjekt som er starta opp

finansierte av grunnløyving frå fagdepartementet

0

0

Konkrete igangsette, ikkje fullførte prosjekt

finansierte av grunnløyving frå fagdepartementet

0

0

Andre avsetjingar til vedtekne, ikkje igangsette føremål

0

0

Konkrete igangsette, ikkje fullførte prosjekt

finansierte av løyvingar frå andre departement

0

0

Sum avsetjingar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår

0

0

Andre avsetjingar

Avsetjingar til andre føremål / ikkje spesifiserte føremål

0

0

Fri kapital for verksemda

0

0

Sum andre avsetjingar

0

0

Langsiktig gjeld (netto)

Langsiktig forplikting knytt til anleggsmidlar

0

0

Anna langsiktig gjeld

0

0

Sum langsiktig gjeld (netto)

0

0

Sum netto gjeld og forpliktingar

–9 047

–11 802