Prop. 1 S

(2019–2020)

Tilråding frå Finansdepartementet 27. september 2019, godkjend i statsråd same dagen. (Regjeringa Solberg)

Dokumentet i pdf-format