Utgifter fordelte på kapittel

(i 1 000 kr)

Kap.

Nemning

Rekneskap 2018

Saldert budsjett 2019

Forslag 2020

Pst. endr. 19/20

Regjeringa

20

Statsministerens kontor

119 964

121 200

123 500

1,9

21

Statsrådet

179 375

190 200

207 800

9,3

24

Regjeringsadvokaten

109 632

120 200

122 500

1,9

Sum kategori 00.30

408 971

431 600

453 800

5,1

Stortinget og tilknytte organ

41

Stortinget

1 882 248

1 595 800

1 345 800

-15,7

42

Ombodsmannsnemnda for Forsvaret

6 909

7 300

7 500

2,7

43

Stortingets ombodsmann for forvaltninga

87 881

88 900

91 100

2,5

44

Stortingets kontrollutval for etterretnings-, overvakings- og tryggingsteneste

18 952

51 200

26 000

-49,2

45

Noregs institusjon for menneskerettar

22 951

25 000

25 700

2,8

51

Riksrevisjonen

541 582

563 900

577 100

2,3

Sum kategori 00.40

2 560 523

2 332 100

2 073 200

-11,1

Sum programområde 00

2 969 494

2 763 700

2 527 000

-8,6

Finansadministrasjon

1600

Finansdepartementet

455 836

494 400

499 300

1,0

1602

Finanstilsynet

385 929

415 400

444 000

6,9

1605

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring

525 223

523 400

630 300

20,4

1608

Tiltak for å styrkje statleg økonomi- og prosjektstyring

20 321

Sum kategori 23.10

1 387 309

1 433 200

1 573 600

9,8

Skatte-, avgifts- og tolladministrasjon

1610

Tolletaten

1 625 096

1 612 800

1 765 000

9,4

1618

Skatteetaten

6 708 409

6 947 400

7 387 200

6,3

1619

Skatteklagenemnda

71 200

Sum kategori 23.20

8 333 505

8 560 200

9 223 400

7,7

Offisiell statistikk

1620

Statistisk sentralbyrå

860 986

866 400

893 700

3,2

Sum kategori 23.30

860 986

866 400

893 700

3,2

Andre føremål

1632

Kompensasjon for meirverdiavgift

26 444 679

26 780 000

29 280 000

9,3

1633

Nettoordning, statleg betalt meirverdiavgift

6 655 876

6 600 000

7 400 000

12,1

Sum kategori 23.40

33 100 555

33 380 000

36 680 000

9,9

Sum programområde 23

43 682 355

44 239 800

48 370 700

9,3

Statsgjeld, renter og avdrag m.m.

1650

Statsgjeld, renter m.m.

10 674 443

10 532 900

10 015 800

-4,9

1651

Statsgjeld, avdrag og innløysing

43 899 000

76 515 000

-100,0

Sum kategori 24.10

54 573 443

87 047 900

10 015 800

-88,5

Statlege fordringar, avsetningar m.m.

1670

Avsetningar til Den nordiske investeringsbanken

10 000

Sum kategori 24.20

10 000

Sum programområde 24

54 583 443

87 047 900

10 015 800

-88,5

Sum utgifter

101 235 292

134 051 400

60 913 500

-54,6

Inntekter fordelte på kapittel

(i 1 000 kr)

Kap.

Nemning

Rekneskap 2018

Saldert budsjett 2019

Forslag 2020

Pst. endr. 19/20

Regjeringa

3021

Statsrådet

39

100

100

0,0

3024

Regjeringsadvokaten

74 552

19 000

19 600

3,2

Sum kategori 00.30

74 591

19 100

19 700

3,1

Stortinget og tilknytte organ

3041

Stortinget

11 296

10 400

7 400

-28,8

3051

Riksrevisjonen

2 798

2 300

2 300

0,0

Sum kategori 00.40

14 094

12 700

9 700

-23,6

Sum programområde 00

88 685

31 800

29 400

-7,5

Finansadministrasjon

4600

Finansdepartementet

4 337

400

400

0,0

4602

Finanstilsynet

11 828

12 500

12 800

2,4

4605

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring

103 584

51 600

62 332

20,8

5580

Sektoravgifter under Finansdepartementet

388 738

418 400

445 700

6,5

Sum kategori 23.10

508 487

482 900

521 232

7,9

Skatte-, avgifts- og tolladministrasjon

4610

Tolletaten

58 922

52 300

58 600

12,0

4618

Skatteetaten

2 141 408

2 244 300

2 122 400

-5,4

Sum kategori 23.20

2 200 330

2 296 600

2 181 000

-5,0

Offisiell statistikk

4620

Statistisk sentralbyrå

243 791

281 100

280 800

-0,1

Sum kategori 23.30

243 791

281 100

280 800

-0,1

Sum programområde 23

2 952 608

3 060 600

2 983 032

-2,5

Statlege fordringar, avsetningar m.m.

4670

Den nordiske investeringsbanken

70 237

5341

Avdrag på uteståande fordringar

28 006 161

8 000 500

500

-100,0

5351

Overføring frå Noregs Bank

14 332 630

12 000 000

13 900 000

15,8

5605

Renter av kontantar i statskassa og av andre fordringar

4 190 808

3 545 900

2 151 700

-39,3

5692

Utbyte av statens kapital i Den nordiske investeringsbanken

112 014

112 700

84 200

-25,3

5693

Utbyte av aksjar i ymse selskap m.m.

587

600

900

50,0

Sum kategori 24.20

46 642 200

23 659 700

16 207 537

-31,5

Sum programområde 24

46 642 200

23 659 700

16 207 537

-31,5

Sum inntekter

49 683 493

26 752 100

19 219 969

-28,2

4.1 Bruk av stikkordet «kan overførast»

(i 1 000 kr)

Kap.

Post

Nemning

Overført til 2019

Forslag 2020

41

21

Spesielle driftsutgifter

-

3 600

1600

21

Spesielle driftsutgifter

39 812

84 600

1618

22

Større IT-prosjekt

189 942

247 100

1620

21

Spesielle driftsutgifter

9 931

259 900

4.2 Talet på tilsette

I omtala av kvar verksemd under Finansdepartementet er det gjeve tal for tilsette, målt i årsverk. Alle tal er henta frå verksemdene sine årsrapportar. I noko utstrekning er det skilnader mellom reknemetodane som er brukte for dette, og ein kan difor ikkje jamstille tala direkte. Difor vil det òg vere avvik mellom tala frå verksemdene og dei berekningar Statistisk sentralbyrå gjer av årsverk i offentleg sektor.