Prop. 1 S

(2019–2020)

9.1 Aerospace Industrial Maintenance Norway AS (AIM Norway AS)

Administrerende direktør i AIM Norway AS, Ove Haukåssveen, mottok i 2018 en fastlønn på 2 166 000 kroner og 400 000 kroner i bonus. Andre godtgjørelser utgjorde 51 000 kroner. Administrerende direktør er del av foretakets innskuddsbaserte pensjonsordning, og beregnet pensjonsutgift utgjør 68 000 kroner. Dersom styret sier opp ansettelsesforholdet gis det tolv måneders etterlønn etter oppsigelsestidens utløp. Aerospace Industrial Maintenance Norway AS (AIM) ble solgt til Kongsberg Gruppen ASA 13. desember 2018 og benevnes nå som Kongsberg Aviation Maintenance Services.