Prop. 1 S

(2019–2020)

Tilråding fra Justis- og beredskapsdepartementet 20. september 2019, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Solberg)

Dokumentet i pdf-format