Prop. 1 S

(2019–2020)

Det blir foreslått å opprette ein ny post under kap. 440: Post 48 Tildeling fra EUs indre sikkerhetsfond (ISF) med stikkordet kan overførast , for å synleggjere investeringsmidlar med eit spesifikt formål. Det blir foreslått å opprette ein ny post under kap. 490: Post 74 Internasjonale forpliktelser med stikkordet kan overførast . Løyvinga på posten dekker utgifter til prosjekter som er avhengig av framdrift i EU.

Justis- og beredskapsdepartementet overtok i 2019 forvaltninga av Nasjonal sikkerhetsmyndighet. Det blir i tråd med dette foreslått å opprette kap. 457 Nasjonal sikkerhetsmyndighet , post 01 Driftsutgifter, og kap. 3457 Nasjonal Sikkherhetsmyndighet , post 01 Inntekter i statsbudsjettet for 2020.

Løyvinga til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap blir løyva på to kapitlar; kap. 451 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og kap. 456 Nød- og beredskapskommunikasjon. Det blir foreslått å slå saman dei to kapitla for å betre kunne sjå bruken av ressursane i samanheng. Det blir som følge av dette foreslått å avvikle kap. 456 og 3456 og slå løyvinga saman med nyoppretta og eksisterande postar under kap. 451 og kap. 3451, i tråd med tabellen under:

Kap.

Post

Betegnelse

Avviklast

451

01

Driftsutgifter

Kap 456, post 01

451

22 (NY)

Spesielle driftsutgifter – Nødnett

Kap. 456, post 21 og post 22

451

45 (NY)

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

Kap. 456, post 45

3451

02 (NY)

Refusjoner driftsutgifter – Nødnett

Kap. 3456, post 02

3451

04 (NY)

Refusjoner større utstyrsanskaffelser og vedlikehold – Nødnett

Kap. 3456, post 04

3451

05 (NY)

Abonnementsinntekter og refusjoner – Nødnett

Kap. 3456, post 01 og 03

Under Justis- og beredskapsdepartementet blir stikkordet kan overføres foreslått knyttet til disse postene utenom postgruppe 30–49

(i 1 000 kr)

Kap.

Post

Betegnelse

Overført til 2019

Forslag 2020

400

23

Spesielle driftsutgifter, forskning, evaluering og kunnskapsinnhenting

10 606

34 593

410

22

Vernesaker/sideutgifter, jordskiftedomstoler

1 672

2 653

430

60

Refusjoner til kommunene, forvaringsdømte mv.

83 608

440

22

Søk etter omkomne på havet, i innsjøer og vassdrag

9 436

474

60

Tilskudd til kommuner

13 202

475

21

Spesielle driftsutgifter

14 739

7 825

490

23

Spesielle driftsutgifter, kunnskapsutvikling

1 400

4 632

490

74

Internasjonale forpliktelser, kontingenter mv.

36 424

490

75

Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet

28 233