5.1 Utgifter fordelt på programkategori og kapitler

(i 1 000 kr)

Kap.

Betegnelse

Regnskap 2018

Saldert budsjett 2019

Forslag 2020

Pst. endr. 19/20

Det kongelige hus

1

H.M. Kongen og H.M. Dronningen

347 582

423 832

280 665

-33,8

2

H.K.H. Kronprinsen og H.K.H. Kronprinsessen

9 763

10 065

10 427

3,6

Sum kategori 00.10

357 345

433 897

291 092

-32,9

Sum programområde 00

357 345

433 897

291 092

-32,9

Administrasjon

500

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

575 940

636 033

637 482

0,2

502

Tariffavtalte avsetninger

198 041

208 100

195 000

-6,3

510

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon

866 509

886 380

866 020

-2,3

Sum kategori 13.00

1 640 490

1 730 513

1 698 502

-1,8

Fylkesmannsembetene

525

Fylkesmannsembetene

1 978 747

2 055 846

2 069 260

0,7

Sum kategori 13.25

1 978 747

2 055 846

2 069 260

0,7

Statlige byggeprosjekter og eiendomsforvaltning

530

Byggeprosjekter utenfor husleieordningen

2 379 750

2 453 072

2 545 300

3,8

531

Eiendommer til kongelige formål

58 183

121 448

90 812

-25,2

532

Utvikling av Fornebuområdet

166

6 097

297

-95,1

533

Eiendommer utenfor husleieordningen

55 008

47 686

56 008

17,5

2445

Statsbygg

3 985 911

4 096 927

2 385 231

-41,8

Sum kategori 13.30

6 479 018

6 725 230

5 077 648

-24,5

Forvaltningsutvikling, IT- og ekompolitikk

540

Digitaliseringsdirektoratet

600 246

649 013

857 766

32,2

541

IT- og ekompolitikk

15 166

15 358

497 769

3 141,1

542

Internasjonalt samarbeid

30 439

51 203

78 670

53,6

543

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

389 087

Sum kategori 13.40

645 851

715 574

1 823 292

154,8

Personvern

545

Datatilsynet

52 546

57 672

66 478

15,3

546

Personvernnemnda

2 013

2 325

2 564

10,3

Sum kategori 13.45

54 559

59 997

69 042

15,1

Distrikts- og regionalpolitikk

550

Omstillingsdyktig næringsliv og lokalsamfunn i distriktene

801 218

681 814

-100,0

552

Nasjonalt samarbeid for regional utvikling

475

553

Regional- og distriktsutvikling

608 891

491 551

1 193 946

142,9

554

Kompetansesenter for distriktsutvikling

28 140

32 753

92 752

183,2

Sum kategori 13.50

1 438 724

1 206 118

1 286 698

6,7

Samiske formål

560

Samiske formål

316 520

509 526

525 652

3,2

561

Tilskudd til samiske formål

12 166

563

Internasjonalt reindriftssenter

8 281

9 110

9 297

2,1

Sum kategori 13.60

336 967

518 636

534 949

3,1

Nasjonale minoriteter

567

Nasjonale minoriteter

36 690

48 516

48 718

0,4

Sum kategori 13.67

36 690

48 516

48 718

0,4

Kommunesektoren mv.

571

Rammetilskudd til kommuner

131 181 922

136 790 889

142 141 331

3,9

572

Rammetilskudd til fylkeskommuner

33 724 368

34 621 331

36 841 410

6,4

573

Kommunereform

57 764

50 000

871 786

1 643,6

575

Ressurskrevende tjenester

9 325 617

10 222 112

10 767 694

5,3

577

Tilskudd til de politiske partier

457 181

470 251

468 074

-0,5

578

Valgdirektoratet

46 667

112 945

57 436

-49,1

579

Valgutgifter

8 518

11 469

11 662

1,7

Sum kategori 13.70

174 802 037

182 278 997

191 159 393

4,9

Bolig, bomiljø og bygg

580

Bostøtte

2 697 056

581

Bolig- og bomiljøtiltak

1 284 666

4 076 216

3 388 639

-16,9

585

Husleietvistutvalget

30 337

29 874

30 821

3,2

587

Direktoratet for byggkvalitet

148 564

155 724

156 107

0,2

2412

Husbanken

16 092 494

14 750 086

15 272 694

3,5

Sum kategori 13.80

20 253 117

19 011 900

18 848 261

-0,9

Planlegging, byutvikling og geodata

590

Planlegging og byutvikling

94 390

102 847

111 454

8,4

595

Statens kartverk

1 245 171

1 122 541

1 214 843

8,2

Sum kategori 13.90

1 339 561

1 225 388

1 326 297

8,2

Sum programområde 13

209 005 761

215 576 715

223 942 060

3,9

Sum utgifter

209 363 106

216 010 612

224 233 152

3,8

5.2 Inntekter fordelt på programkategori og kapitler

(i 1 000 kr)

Kap.

Betegnelse

Regnskap 2018

Saldert budsjett 2019

Forslag 2020

Pst. endr. 19/20

Administrasjon

3500

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

1 237

3510

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon

171 462

89 706

85 056

-5,2

Sum kategori 13.00

172 699

89 706

85 056

-5,2

Fylkesmannsembetene

3525

Fylkesmannsembetene

119 120

167 804

172 308

2,7

Sum kategori 13.25

119 120

167 804

172 308

2,7

Statlige byggeprosjekter og eiendomsforvaltning

3533

Eiendommer utenfor husleieordningen

5 707

2 383

2 447

2,7

5445

Statsbygg

1 381 218

1 242 976

1 132 272

-8,9

5446

Salg av eiendom, Fornebu

323

200

200

0,0

Sum kategori 13.30

1 387 248

1 245 559

1 134 919

-8,9

Forvaltningsutvikling, IT- og ekompolitikk

3540

Digitaliseringsdirektoratet

83 088

91 246

172 877

89,5

3542

Internasjonalt samarbeid

2 259

3543

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

597

5570

Sektoravgifter under Kommunal- og moderniseringsdepartementet

247 880

Sum kategori 13.40

83 088

91 246

423 613

364,3

Personvern

3545

Datatilsynet

7 581

Sum kategori 13.45

7 581

Distrikts- og regionalpolitikk

3554

Kompetansesenter for distriktsutvikling

53

Sum kategori 13.50

53

Samiske formål

3563

Internasjonalt reindriftssenter

3 126

2 988

3 068

2,7

Sum kategori 13.60

3 126

2 988

3 068

2,7

Kommunesektoren mv.

3571

Tilbakeføring av forskudd

3 016

5616

Kommunalbanken AS

443 000

481 000

510 000

6,0

Sum kategori 13.70

446 016

481 000

510 000

6,0

Bolig, bomiljø og bygg

3585

Husleietvistutvalget

1 621

1 472

1 915

30,1

3587

Direktoratet for byggkvalitet

42 278

44 137

41 108

-6,9

5312

Husbanken

12 491 281

12 423 383

12 782 663

2,9

5615

Husbanken

2 893 508

3 309 000

3 386 000

2,3

Sum kategori 13.80

15 428 688

15 777 992

16 211 686

2,7

Planlegging, byutvikling og geodata

3595

Statens kartverk

852 535

755 081

809 531

7,2

Sum kategori 13.90

852 535

755 081

809 531

7,2

Sum programområde 13

18 500 154

18 611 376

19 350 181

4,0

Sum inntekter

18 500 154

18 611 376

19 350 181

4,0