Under Kommunal- og moderniseringsdepartementet føres det i Prop. 1 S (2019–2020) statsbudsjettet for budsjettåret 2020 opp følgende forslag til vedtak:

Kapitlene 1–2, 500–595, 2412, 2445, 3500–3595, 5312, 5445–5446, 5570, 5615–5616

I

Utgifter:

Kap.

Post

Kroner

Kroner

Kroner

Det kongelige hus

1

H.M. Kongen og H.M. Dronningen

01

Apanasje

12 528 000

50

Det kongelige hoff

218 137 000

51

Særskilte prosjekter ved Det kongelige hoff

50 000 000

280 665 000

2

H.K.H. Kronprinsen og H.K.H. Kronprinsessen

01

Apanasje

10 427 000

10 427 000

Sum Det kongelige hus

291 092 000

Administrasjon

500

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

01

Driftsutgifter

417 296 000

21

Spesielle driftsutgifter , kan overføres, kan nyttes under post 70

76 599 000

23

Husleie for fellesarealer m.m.

25 326 000

25

Nytt regjeringskvartal , kan overføres

4 039 000

27

Felles IKT-løsning , kan overføres

40 596 000

50

Forskningsprogrammer

70 632 000

70

Diverse formål , kan overføres, kan nyttes under post 21

2 994 000

637 482 000

502

Tariffavtalte avsetninger

71

Opplæring og utvikling av tillitsvalgte

195 000 000

195 000 000

510

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon

01

Driftsutgifter

640 329 000

21

Spesielle driftsutgifter , kan overføres

61 157 000

22

Fellesutgifter

134 672 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold , kan overføres

21 083 000

46

Sikringsanlegg og sperresystemer , kan overføres

8 779 000

866 020 000

Sum Administrasjon

1 698 502 000

Fylkesmannsembetene

525

Fylkesmannsembetene

01

Driftsutgifter

1 896 952 000

21

Spesielle driftsutgifter , kan overføres

172 308 000

2 069 260 000

Sum Fylkesmannsembetene

2 069 260 000

Statlige byggeprosjekter og eiendomsforvaltning

530

Byggeprosjekter utenfor husleieordningen

30

Prosjektering av bygg , kan overføres

179 000 000

31

Igangsetting av byggeprosjekter , kan overføres

30 000 000

33

Videreføring av byggeprosjekter , kan overføres

1 471 200 000

34

Statens eiendom på Adamstuen , kan overføres

7 500 000

36

Kunstnerisk utsmykking , kan overføres

28 000 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold , kan overføres

829 600 000

2 545 300 000

531

Eiendommer til kongelige formål

01

Driftsutgifter

27 207 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold , kan overføres

63 605 000

90 812 000

532

Utvikling av Fornebuområdet

21

Spesielle driftsutgifter , kan overføres

97 000

30

Investeringer , kan overføres

200 000

297 000

533

Eiendommer utenfor husleieordningen

01

Driftsutgifter

21 008 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold , kan overføres

35 000 000

56 008 000

Sum Statlige byggeprosjekter og eiendomsforvaltning

2 692 417 000

Forvaltningsutvikling, IT- og ekompolitikk

540

Digitaliseringsdirektoratet

01

Driftsutgifter

233 339 000

21

Spesielle driftsutgifter , kan overføres

44 108 000

22

Bruk av nasjonale felleskomponenter

80 000 000

23

Utvikling og forvaltning av nasjonale felleskomponenter , kan overføres

111 585 000

25

Medfinansieringsordning for digitaliseringsprosjekter , kan overføres

146 077 000

26

StimuLab , kan overføres

20 298 000

28

Altinn , kan overføres

221 548 000

71

IT-standardisering

811 000

857 766 000

541

IT- og ekompolitikk

22

Utvikling, gjennomføring og samordning av IT- og ekompolitikken , kan overføres, kan nyttes under post 70

20 723 000

50

Forskningsprogrammer

205 617 000

60

Bredbåndsutbygging

256 142 000

70

Forvaltningsutvikling, IT- og ekompolitikk , kan nyttes under post 22

15 287 000

497 769 000

542

Internasjonalt samarbeid

01

Driftsutgifter

4 882 000

70

Internasjonale program , kan overføres

73 788 000

78 670 000

543

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

01

Driftsutgifter

231 933 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold , kan overføres

15 785 000

70

Telesikkerhet og -beredskap , kan overføres

141 369 000

389 087 000

Sum Forvaltningsutvikling, IT- og ekompolitikk

1 823 292 000

Personvern

545

Datatilsynet

01

Driftsutgifter

66 478 000

66 478 000

546

Personvernnemnda

01

Driftsutgifter

2 564 000

2 564 000

Sum Personvern

69 042 000

Distrikts- og regionalpolitikk

553

Regional- og distriktsutvikling

61

Mobiliserende og kvalifiserende næringsutvikling

763 307 000

62

Kompetansepiloter , kan overføres

16 411 000

63

Interreg og Arktis 2030

101 404 000

65

Omstilling

66 000 000

74

Klynger og innovasjon

215 954 000

76

Nordisk og europeisk samarbeid , kan overføres

30 870 000

1 193 946 000

554

Kompetansesenter for distriktsutvikling

01

Driftsutgifter

33 343 000

73

Merkur , kan overføres

59 409 000

92 752 000

Sum Distrikts- og regionalpolitikk

1 286 698 000

Samiske formål

560

Samiske formål

50

Samisk språk, kultur og samfunnsliv

512 861 000

51

Divvun

7 428 000

55

Samisk høgskole

5 363 000

525 652 000

563

Internasjonalt reindriftssenter

01

Driftsutgifter

6 508 000

21

Spesielle driftsutgifter , kan overføres

2 789 000

9 297 000

Sum Samiske formål

534 949 000

Nasjonale minoriteter

567

Nasjonale minoriteter

22

Kollektiv oppreisning til norske rom mv.

1 107 000

60

Rom , kan overføres

3 617 000

70

Nasjonale minoriteter

7 257 000

72

Det Mosaiske Trossamfund

7 186 000

73

Kvensk språk og kultur

10 500 000

74

Kultur- og ressurssenter for norske rom

14 024 000

75

Romanifolket/taterne , kan overføres, kan nyttes under post 25

5 027 000

48 718 000

Sum Nasjonale minoriteter

48 718 000

Kommunesektoren mv.

571

Rammetilskudd til kommuner

21

Spesielle driftsutgifter , kan overføres

34 542 000

60

Innbyggertilskudd

137 050 768 000

61

Distriktstilskudd Sør-Norge

785 079 000

62

Distriktstilskudd Nord-Norge

2 204 969 000

64

Skjønnstilskudd , kan nyttes under kap. 572, post 64

1 084 000 000

65

Regionsentertilskudd

196 855 000

66

Veksttilskudd

203 885 000

67

Storbytilskudd

581 233 000

142 141 331 000

572

Rammetilskudd til fylkeskommuner

60

Innbyggertilskudd

35 761 708 000

62

Nord-Norge-tilskudd

697 702 000

64

Skjønnstilskudd , kan nyttes under kap. 571, post 64

382 000 000

36 841 410 000

573

Kommunereform

60

Kommunesammenslåing

871 786 000

871 786 000

575

Ressurskrevende tjenester

60

Toppfinansieringsordning , overslagsbevilgning

10 767 694 000

10 767 694 000

577

Tilskudd til de politiske partier

01

Driftsutgifter

8 600 000

70

Sentrale organisasjoner

322 462 000

71

Kommunale organisasjoner

33 592 000

73

Fylkesorganisasjoner

73 402 000

75

Fylkesungdomsorganisasjoner

21 803 000

76

Sentrale ungdomsorganisasjoner

8 215 000

468 074 000

578

Valgdirektoratet

01

Driftsutgifter

57 436 000

57 436 000

579

Valgutgifter

01

Driftsutgifter

11 662 000

11 662 000

Sum Kommunesektoren mv.

191 159 393 000

Bolig, bomiljø og bygg

581

Bolig- og bomiljøtiltak

70

Bostøtte , overslagsbevilgning

2 842 343 000

76

Utleieboliger , kan overføres

485 067 000

78

Boligsosiale tiltak , kan overføres

11 229 000

79

Heis og tilstandsvurdering , kan overføres

50 000 000

3 388 639 000

585

Husleietvistutvalget

01

Driftsutgifter

30 821 000

30 821 000

587

Direktoratet for byggkvalitet

01

Driftsutgifter

105 022 000

22

Kunnskapsutvikling og informasjonsformidling

51 085 000

156 107 000

Sum Bolig, bomiljø og bygg

3 575 567 000

Planlegging, byutvikling og geodata

590

Planlegging og byutvikling

61

Byvekstavtaler , kan overføres

21 348 000

65

Områdesatsing i byer , kan overføres

63 235 000

72

Bolig- og områdeutvikling i byer , kan overføres

20 175 000

81

Kompetansetiltak , kan overføres

6 696 000

111 454 000

595

Statens kartverk

01

Driftsutgifter , kan nyttes under post 21 og 45

913 380 000

21

Spesielle driftsutgifter , kan overføres, kan nyttes under post 01 og 45

293 827 000

30

Geodesiobservatoriet , kan overføres

7 636 000

1 214 843 000

Sum Planlegging, byutvikling og geodata

1 326 297 000

Statsbankene

2412

Husbanken

01

Driftsutgifter

365 288 000

21

Spesielle driftsutgifter , kan overføres

11 841 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold , kan overføres

70 565 000

71

Tap på lån

12 000 000

72

Rentestøtte

3 000 000

90

Nye lån , overslagsbevilgning

14 810 000 000

15 272 694 000

Sum Statsbankene

15 272 694 000

Statens forretningsdrift

2445

Statsbygg

24

Driftsresultat

1 Driftsinntekter

-5 322 749 000

2 Driftsutgifter

1 974 228 000

3 Avskrivninger

1 464 300 000

4 Renter av statens kapital

100 808 000

5 Til investeringsformål

1 132 272 000

-651 141 000

30

Prosjektering av bygg , kan overføres

515 000 000

31

Igangsetting av ordinære byggeprosjekter , kan overføres

187 000 000

32

Prosjektering og igangsetting av brukerfinansierte byggeprosjekter , kan overføres

327 000 000

33

Videreføring av ordinære byggeprosjekter , kan overføres

799 745 000

34

Videreføring av brukerfinansierte byggeprosjekter , kan overføres

800 000 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold , kan overføres

303 864 000

49

Kjøp av eiendommer , kan overføres

103 763 000

2 385 231 000

Sum Statens forretningsdrift

2 385 231 000

Sum departementets utgifter

224 233 152 000

Inntekter:

Kap.

Post

Kroner

Kroner

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

3510

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon

02

Diverse inntekter

22 761 000

03

Brukerbetaling

62 295 000

85 056 000

3525

Fylkesmannsembetene

01

Inntekter ved oppdrag

172 308 000

172 308 000

3533

Eiendommer utenfor husleieordningen

02

Diverse inntekter

2 447 000

2 447 000

3540

Digitaliseringsdirektoratet

03

Diverse inntekter

433 000

05

Bruk av nasjonale felleskomponenter

80 000 000

06

Tilleggstjenester til nasjonale felleskomponenter

799 000

07

Altinn

91 545 000

86

Tvangsmulkt

100 000

172 877 000

3542

Internasjonalt samarbeid

01

Refusjon fra Utenriksdepartementet

2 259 000

2 259 000

3543

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

01

Diverse gebyrer

597 000

597 000

3563

Internasjonalt reindriftssenter

02

Diverse inntekter

2 789 000

03

Leieinntekter

279 000

3 068 000

3585

Husleietvistutvalget

01

Gebyrer

1 915 000

1 915 000

3587

Direktoratet for byggkvalitet

01

Diverse inntekter

108 000

04

Gebyrer

41 000 000

41 108 000

3595

Statens kartverk

01

Gebyrinntekter tinglysing

450 000 000

02

Salg og abonnement m.m.

149 207 000

03

Samfinansiering

210 324 000

809 531 000

Sum Kommunal- og moderniseringsdepartementet

1 291 166 000

Ymse inntekter

5312

Husbanken

01

Gebyrer m.m.

10 743 000

11

Diverse inntekter

61 920 000

90

Avdrag

12 710 000 000

12 782 663 000

Sum Ymse inntekter

12 782 663 000

Avskrivninger, avsetninger til investeringsformål og inntekter av statens forreningsdrift i samband med nybygg, anlegg mv.

5445

Statsbygg

39

Avsetning til investeringsformål

1 132 272 000

1 132 272 000

5446

Salg av eiendom, Fornebu

40

Salgsinntekter

200 000

200 000

Sum Avskrivninger, avsetninger til investeringsformål og inntekter av statens forreningsdrift i samband med nybygg, anlegg mv.

1 132 472 000

Skatter og avgifter

5570

Sektoravgifter under Kommunal- og moderniseringsdepartementet

70

Sektoravgifter Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

247 880 000

247 880 000

Sum Skatter og avgifter

247 880 000

Renter og utbytte mv.

5615

Husbanken

80

Renter

3 386 000 000

3 386 000 000

5616

Kommunalbanken AS

85

Aksjeutbytte

510 000 000

510 000 000

Sum Renter og utbytte mv.

3 896 000 000

Sum departementets inntekter

19 350 181 000

Fullmakter til å overskride gitte bevilgninger

II

Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Kommunal- og moderniseringsdepartementet i 2020 kan:

overskride bevilgningen under

mot tilsvarende merinntekter under

kap. 500 post 01

kap. 3500 post 01

kap. 510 post 01

kap. 3510 postene 02 og 03

kap. 525 post 21

kap. 3525 post 01

kap. 533 post 01

kap. 3533 post 02

kap. 540 post 01

kap. 3540 post 03

kap. 540 post 21

kap. 3540 post 03

kap. 540 post 22

kap. 3540 post 05

kap. 540 post 23

kap. 3540 post 06

kap. 540 post 28

kap. 3540 post 07

kap. 554 post 01

kap. 3554 post 01

kap. 563 post 01

kap. 3563 post 03

kap. 563 post 21

kap. 3563 post 02

kap. 585 post 01

kap. 3585 post 01

kap. 587 post 01

kap. 3587 post 04

kap. 595 post 01

kap. 3595 postene 02 og 03

kap. 595 post 21

kap. 3595 postene 02 og 03

kap. 595 post 45

kap. 3595 post 04

Merinntekt som gir grunnlag for overskridelse, skal også dekke merverdiavgift knyttet til overskridelsen, og berører derfor også kap. 1633, post 01 for de statlige forvaltningsorganene som inngår i nettoordningen for merverdiavgift.

Merinntekter og eventuelle mindreinntekter tas med i beregningen av overføring av ubrukt bevilgning til neste år.

III

Forskudd på rammetilskudd

Stortinget samtykker i at Kommunal- og moderniseringsdepartementet i 2020 kan utgiftsføre uten bevilgning:

 1. inntil 350 mill. kroner på kap. 571 Rammetilskudd til kommuner, post 90 Forskudd på rammetilskudd som forskudd på rammetilskudd for 2021 til kommuner.

 2. inntil 150 mill. kroner på kap. 572 Rammetilskudd til fylkeskommuner, post 90 Forskudd på rammetilskudd som forskudd på rammetilskudd for 2021 til fylkeskommuner.

IV

Utsatt utgifts- og inntektsføring

Stortinget samtykker i at Kommunal- og moderniseringsdepartementet i 2020 kan gi Statens kartverk fullmakt til å plassere innbetalinger fra samfinansierte prosjekter på mellomværendet med statskassen. Inntektene vil bli rapportert til statsregnskapet på det tidspunkt utgiftene i de samfinansierte prosjektene kommer til utbetaling og rapporteres til statsregnskapet.

V

Samfinansiering

Stortinget samtykker i at Kommunal- og moderniseringsdepartementet i 2020 kan gi Statens kartverk fullmakt til å sette i gang samfinansierte prosjekter før finansieringen i sin helhet er innbetalt til Statens kartverk, forutsatt at det er inngått en bindende avtale med betryggende sikkerhet om innbetaling mellom partene. Fullmakten begrenses oppad til 90 mill. kroner og gjelder utgifter ført på kap. 595 Statens kartverk, post 21 Spesielle driftsutgifter mot inntekter ført på kap. 3595 Statens kartverk, post 03 Samfinansiering.

Fullmakter til å pådra staten forpliktelser utover gitte bevilgninger

VI

Bestillingsfullmakter

Stortinget samtykker i at Kommunal- og moderniseringsdepartementet i 2020 kan:

 1. gi Statens kartverk fullmakt til å foreta bestillinger av kartgrunnlag utover gitt bevilgning under kap. 595 Statens kartverk, post 21 Spesielle driftsutgifter, men slik at rammen for nye bestillinger og gammelt ansvar ikke overstiger 120 mill. kroner.

 2. foreta bestillinger utover gitt bevilgning under kap. 540 Digitaliseringsdirektoratet, post 28 Altinn, men slik at ramme for nye bestillinger og gammelt ansvar ikke overskrider 50 mill. kroner.

VII

Tilsagnsfullmakter

Stortinget samtykker i at Kommunal- og moderniseringsdepartementet i 2020 kan gi tilsagn om tilskudd utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

540

Digitaliseringsdirektoratet

25

Medfinansieringsordning for digitaliseringsprosjekter

150,7 mill. kroner

567

Nasjonale minoriteter

74

Kultur- og ressurssenter for norske rom

4,1 mill. kroner

581

Bolig- og bomiljøtiltak

76

Utleieboliger

384,8 mill. kroner

79

Heis og tilstandsvurdering

45 mill. kroner

590

Planlegging og byutvikling

72

Bolig- og områdeutvikling i byer

22,3 mill. kroner

Andre fullmakter

VIII

Husbankens låneramme

Stortinget samtykker i at Husbanken i 2020 kan gi tilsagn om lån for 16 mrd. kroner. Lånene vil bli utbetalt i 2020 og senere år.

IX

Tilskudd uten krav om tilbakebetaling

Stortinget samtykker i at Kommunal- og moderniseringsdepartementet i 2020 kan:

 1. tildele midler til fylkeskommunene som tilskudd uten krav om tilbakebetaling under kap. 553 Regional- og distriktsutvikling, post 61 Mobiliserende og kvalifiserende næringsutvikling, post 62 Kompetansepiloter, post 63 Interreg og Arktis 2030 og post 65 Omstilling.

 2. tildele midler til Innovasjon Norge og Forskningsrådet som tilskudd uten krav om tilbakebetaling under kap. 553 Regional- og distriktsutvikling, post 74 Klynger og innovasjon.

X

Sikringsprosjekt på de kongelige eiendommer

Stortinget samtykker i at H.M. Kongen i 2020 kan pådra forpliktelser utover bevilgningen på kap. 1, post 51 for å gjennomføre sikringsprosjektet på de kongelige eiendommer. Kostnadsrammen er 606,9 mill. kroner i prisnivå per juli 2020.

XI

Nettobudsjettering

Stortinget samtykker i at Kommunal- og moderniseringsdepartementet i 2020 kan nettoføre som utgiftsreduksjon under kap. 525 Fylkesmannsembetene, post 21 Spesielle driftsutgifter, refusjoner av utgifter til fellestjenester der Fylkesmannen samordner utgiftene.

XII

Overføring av udisponert beløp

Stortinget samtykker i at Kommunal- og moderniseringsdepartementet gis fullmakt til å overføre udisponert beløp på kap. 567 Nasjonale minoriteter, post 75 Romanifolket/taterne fra 2020 til 2021.

XIII

Fullmakt til postering mot mellomværendet med statskassen

Stortinget samtykker i at Kommunal- og moderniseringsdepartementet i 2020 kan:

 1. gi Husbanken fullmakt til å føre utbetalinger knyttet til utlegg i låne- og tilskuddsforvaltningen samt tilhørende refusjoner mot mellomværendet med statskassen.

 2. gi Nasjonal kommunikasjonsmyndighet fullmakt til å kompensere for tilfeldige inntektsvariasjoner knyttet til gebyr- og avgiftsfinansiert virksomhet ved å overføre inntil 10 mill. kroner til eller fra reguleringsfondet, som inngår som del av virksomhetens mellomværende med statskassen.

Bygge- og eiendomsfullmakter

Fullmakter til å overskride gitte bevilgninger

XIV

Fullmakter til overskridelse

Stortinget samtykker i at Kommunal- og moderniseringsdepartementet i 2020 kan:

 1. overskride kap. 2445 Statsbygg, postene 30–49, med inntil 250 mill. kroner, mot dekning i reguleringsfondet.

 2. overskride kap. 2445 Statsbygg, postene 30–49, med beløp som tilsvarer netto gevinst fra salg av eiendommer.

XV

Omdisponeringsfullmakter

Stortinget samtykker i at Kommunal- og moderniseringsdepartementet i 2020 kan omdisponere:

 1. under kap. 530 Byggeprosjekter utenfor husleieordningen, mellom postene 31 og 33 og mellom postene 30 og 34.

 2. under kap. 531 Eiendommer til kongelige formål, fra post 01 til 45.

 3. under kap. 533 Eiendommer utenfor husleieordningen, fra post 01 til 45.

 4. under kap. 2445 Statsbygg, mellom postene 30, 31, 33, 45 og 49.

 5. under kap. 2445 Statsbygg, mellom postene 32 og 34, samt post 49 i de tilfeller det er aktuelt å kjøpe en eiendom som ledd i gjennomføringen av brukerfinansierte byggeprosjekter.

Fullmakter til å pådra staten forpliktelser utover gitte bevilgninger

XVI

Fullmakt til å pådra staten forpliktelser i investeringsprosjekter

Stortinget samtykker i at Kommunal- og moderniseringsdepartementet i 2020 kan pådra staten forpliktelser utover budsjettåret for å gjennomføre byggeprosjekter og andre investeringsprosjekter som er omtalt under kap. 530 Byggeprosjekter utenfor husleieordningen, kap. 531 Eiendommer til kongelige formål, kap. 532 Utvikling av Fornebuområdet, kap. 533 Eiendommer utenfor husleieordningen og kap. 2445 Statsbygg, innenfor de kostnadsrammene som er omtalt i Prop. 1 S (2019–2020) eller i tidligere proposisjoner til Stortinget.

XVII

Fullmakter som gjelder brukerfinansierte byggeprosjekter

Stortinget samtykker i at Kommunal- og moderniseringsdepartementet i 2020 kan:

 1. sette i gang byggeprosjekter under kap. 2445 Statsbygg, post 32 Prosjektering og igangsetting av brukerfinansierte byggeprosjekter, uten at disse er omtalt med kostnadsramme overfor Stortinget, når leietakeren har de husleiemidlene det er behov for innenfor gjeldende budsjettrammer.

 2. pådra staten forpliktelser utover budsjettåret, innenfor en samlet ramme på 1 500 mill. kroner for gamle og nye forpliktelser, ved gjennomføring av brukerfinansierte byggeprosjekter under kap. 2445 Statsbygg, post 32 Prosjektering og igangsetting av brukerfinansierte byggeprosjekter og post 34 Videreføring av brukerfinansierte byggeprosjekter.

Andre fullmakter

XVIII

Diverse fullmakter

Stortinget samtykker i at Kommunal- og moderniseringsdepartementet i 2020 kan:

 1. godkjenne salg, makeskifte eller bortfeste av eiendom som forvaltes av Statsbygg eller av statlige virksomheter som ikke har egen salgsfullmakt, for inntil 750 mill. kroner.

 2. godkjenne kjøp av eiendom finansiert ved salgsinntekter, innsparte midler eller midler fra reguleringsfondet for inntil 800 mill. kroner totalt, utover bevilgningen på kap. 2445 Statsbygg, post 49.

 3. korrigere Statsbyggs balanse i de tilfellene hvor prosjekterings- og investeringsmidler ført på kap. 2445 Statsbygg blir overført til andre budsjettkapitler eller prosjektene ikke blir realisert.

XIX

Fullmakt til postering mot mellomværendet med statskassen

Stortinget samtykker i at Kommunal- og moderniseringsdepartementet i 2020 kan gi Statsbygg fullmakt til å:

 1. foreta posteringer til og fra reguleringsfondet som del av mellomværendet med statskassen.

 2. føre inn- og utbetalinger knyttet til bruksavhengige driftskostnader og tilleggsavtaler mot mellomværendet med statskassen.

 3. føre utlegg som skal viderefaktureres kunde og tilhørende innbetalinger mot mellomværendet med statskassen.

 4. føre innbetalinger knyttet til delfinansiering av investeringsprosjekter fra oppdragsgiver mot mellomværendet med statskassen. Innbetalingene nettoføres på investeringspostene i takt med når investeringskostnadene påløper.